AFSLUITING ZOMERSPELEN DONGEN 2017

Dongen Leeft!

Het CDA staat voor een goede en prettige leefomgeving in Dongen, 's Gravenmoer, Klein Dongen en Dongen-Vaart, de wijken zijn gezinsvriendelijk en voelen zich gehoord en vertegenwoordigd binnen het gemeentebestuur.

Wonen

Bij 'Wonen' heeft de gemeente nadrukkelijk een leidende rol. De gemeente is bij uitstek de partij die bepaalt wat er gebouwd kan worden en hoe Dongen er uit gaat zien. Dit vanuit haar rol als belangenbehartiger voor alle inwoners van de gemeente Dongen.

Dit willen we bereiken door:

• De noodzaak c.q. behoefte aan 'Tiny Houses' en kleine woningen voor de komende jaren te onderzoeken.
• Gedegen prestatieafspraken met woningcorporaties/commerciële vastgoed ontwikkelaars te maken over het aantal sociale woningen, verkoop van woningen, renovatie en duurzaamheid.
• Het mogelijk maken van woningbouw specifiek voor jongeren en ouderen, en het mogelijk maken van mantelzorgwoningen en woningen die senioren-proof zijn.
• Het in stand houden van de starterslening voor inwoners die hun eerste huis kopen en het aanbieden van een blijverslening voor ouderen die door aanpassing van hun woning langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
• De ontwikkeling van seniorenwoningen in of nabij het centrum.
• Het ontwikkelen van woningbouwplannen per wijk en per dorp in evenwichtige opbouw om de leefbaarheid en de voorzieningen te stimuleren. Het CDA gaat uit van een verhouding:35% goedkope-, 35% middeldure- en 30% dure woningen.
• Inbreidinglocaties te ontwikkelen, rekening houdend met de bestaande omgeving.

Kunst en Cultuur

Samenleven komt tot uitdrukking in wat inwoners gezamenlijk doen. In onze gemeente zijn veelvoorzieningen en instellingen op diverse gebieden, waaronder op cultureel gebied. Ook geschiedenis, monumenten en immaterieel erfgoed dragen bij aan de identiteit van de gemeenschap. Het CDA hecht grote waarde aan deze instellingen en voorzieningen op het gebied van kunst en cultuur, en de erfgoederen vanwege hun waarde voor de Dongense samenleving.

Dit willen we bereiken door:

• Een toekomstvisie op te stellen hoe om te gaan met en het beschermen van (vrijkomend)cultureel-, industrieel- en religieus erfgoed.
• Te werken aan kwalitatief goed muziekonderwijs dat voor iedereen betaalbaar is.
• Ondersteunende verenigingen en organisaties, zoals de EHBO en de verkeersregelaars,gemeentelijk financieel en ambtelijk te ondersteunen.
• De verenigingen en instellingen te ondersteunen in hun zoektocht naar vrijwilligers door o.a.een banenmarkt voor vrijwilligers te organiseren.
• Leges op vergunningaanvragen voor evenementen door stichtingen en verenigingen volledig af te schaffen.
• Het realiseren van een verenigingshal.
• Het subsidiebeleid te her(r)ijken en jaarlijkse indexaties van de subsidies op basis van het reële inflatieniveau toe te passen.

Milieu en natuur

Het CDA ziet het als een opdracht om de wereld waarin we leven goed te beheren en die in een zo goed mogelijke staat door te geven aan de volgende generaties. Dat vereist zowel het voorkomen van nieuwe aantastingen als het herstellen van de schade die is aangericht.

Dit willen we bereiken door:
• Bij het vormgeven van nieuw beleid samen te werken met waterschap en buurgemeenten,maar ook met natuurverenigingen en de agrarische sector.
• Samen te werken met burgerinitiatieven, onder andere op het gebied van duurzaamheid zoals Energie Dongen.
• Nieuwbouwlocaties zoveel mogelijk 'waterneutraal' te bouwen om wateroverlast in de toekomst te voorkomen.
• Duurzame aanpak bij de opvang en afvoer van hemelwater, waterberging, het beperken van regenwater in het riool en het tegengaan van 'verstening'.
• Het bevorderen van de bouw van energie neutrale of -arme woningen, waarbij 'nul op de-meter' de norm wordt bij nieuwbouw.
• De groene buffers rondom de gemeente te versterken zodat er een duidelijke groene scheiding is met de buurgemeenten.
• De kansen op verdere ontwikkeling en/of uitbreiding van ecologische verbindingszones te onderzoeken
• Een plan van aanpak op te stellen voor het realiseren van opwekking van duurzame energie in de gemeente.
• Door het toepassen van een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid, zoals bijvoorbeeld voor het wagenpark.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.