Dongen Onderneemt!

Een samenleving waarin iedereen erbij hoort, heeft behoefte aan een gezonde economie en goede werkgelegenheid. Hoewel gemeenten slechts in beperkte mate de economische ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zijn vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) en de agrarische sector afhankelijk van lokale keuzes. Zonder groei van de lokale economie komt er geen extra werkgelegenheid.

Werknemerschap

Door omstandigheden als ziekte of (deels) arbeidsongeschiktheid is het, ondanks alle inspanningen, voor meerdere inwoners niet mogelijk een betaalde baan te verwerven of te behouden. Voor die inwoners is de "bijstand" het laatste redmiddel. Deze inwoners moeten dan snel en adequaat geholpen worden.

Dit willen we bereiken door:
• Jongeren- en seniorenwerknemers met een beperking te ondersteunen naar de arbeidsmarkt door leerwerk trajecten, begeleiding en via het bestaande Dongen Werkt.
• Een tegenprestatie middels vrijwilligerswerk te bevorderen.
• Te onderzoeken of oudere werknemers hun kennis door willen geven aan jongeren in het beroepsonderwijs. In samenwerking bieden we 50+ omscholing aan voor werktrajecten in het onderwijs.

Landbouw en buitengebied

Het CDA erkent de belangrijke rol van de land- en tuinbouw in de duurzame voedselvoorzieningen het beheer van het buitengebied. Deze sector draagt in grote mate bij aan de belevingswaarde in het buitengebied.

Dit willen we bereiken door:
• Het streven naar behoud van de huidige variatie in de agrarische bedrijvigheid.
• Ontwikkelingen in het buitengebied te laten plaatsvinden in dialoog/overleg met de omgeving.
• Vestiging van andere bedrijvigheid in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen toe te staan,onder voorwaarde dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor activiteiten die in de omgeving al plaatsvinden.
• Hetgeen de natuur biedt in te zetten voor innovatie en nieuwe energie.
• Bedrijven extra ontwikkelingskansen te bieden bij toepassing van duurzaamheidscriteria op gebied van water, bodem en lucht.

Ondernemerschap

Een samenleving waarin iedereen erbij hoort, heeft behoefte aan een gezonde economie en goede werkgelegenheid. Hoewel gemeenten slechts in beperkte mate de economische ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zijn vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) en de agrarische sector afhankelijk van lokale keuzes. Zonder groei van de lokale economie komt er geen extra werkgelegenheid.

Dit willen we bereiken door:
• De afdeling Economie van de gemeente verder door te ontwikkelen naar een klantgerichte organisatie.
• Deze afdeling initiatieven te laten ontplooien en kennisuitwisseling te stimuleren.
• Het mogelijk maken van locaties voor het combineren van wonen en werken.
• Het verbeteren van de digitale bereikbaarheid door glasvezel, ook in het buitengebied.
• Het voeren van een actief leegstandsbeleid voor de detailhandel.
• Als gemeente actief gebruik te maken van de expertise van brancheorganisaties, zoals Horeca Dongen, ZLTO, Dongen Promotion en het VOCD.

Recreatie & toerisme

Dongen bestaat uit groene kernen. Voor zowel bewoners als toeristen/passanten moet Dongen haar aantrekkelijkheid behouden, dan wel haar aantrekkingskracht vergroten. Dongen geeft hiervoor ruimte aan particulier initiatief, promoot de kernen en werkt in Hart van Brabant-verband mee aan verrassende doch passende nieuwe initiatieven.

Dit willen we bereiken door:
• Samenwerking met de Hart van Brabant gemeenten te intensiveren.
• Het landelijk karakter van het buitengebied te behouden en waar mogelijk te versterken.
• Stimulering van de horeca, met name op het Looiersplein.
• Geen toeristenbelasting in te voeren in de gemeente.
• Een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om een passantenhaven aan het Wilhelminakanaal te realiseren.
• Daar waar mogelijk fietspaden te verbreden voor het toenemend gebruik van elektrische en snelle fietsen.
• Te zoeken naar nieuwe initiatieven om de recreatieve aantrekkingskracht van Dongen te versterken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.