WMO KRANT DONGEN

Dongen Zorgt!

Niets heeft zoveel impact op een goede sociale integratie als onderwijs. Onderwijs vergroot de kansen van kinderen. Het CDA staat voor de keuzevrijheid van ouders als het om scholen gaat.De bevoegdheid van gemeenten op het gebied van onderwijs omvat vooral het realiseren van nieuwbouw voor het basisonderwijs. Veel scholen hebben de vrijheid en de plicht om zelf te bepalen hoe goed onderwijs inhoud moet krijgen. Gemeente en schoolbesturen trekken samen op om een zo optimaal mogelijke leeromgeving te creëren.

Zorg

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor meer zorgtaken. Het CDA vindt dat het geld dat we als gemeente voor de zorg krijgen ook daadwerkelijk aan de zorg moeten besteden.Doelstelling moet zijn: Iedereen krijgt de zorg die hij/zij nodig heeft, waarbij het goed is dat eerst gekeken wordt welke zorg vanuit de eigen leefomgeving gegeven kan worden. Lukt dat niet of ten dele dan wordt de zorg door de overheid verzorgd, waarbij de mens dan belangrijker is dan de regels.

Dit willen we bereiken door:
• Het continueren van de huidige ondersteuning van maatschappelijke organisaties op het gebied van welzijn op lokaal niveau. We erkennen de rol van de seniorenraad en de seniorenorganisaties zoals de SWOD en de SOBG, de ouderenbonden zoals de KBO en de PCOB. We betrekken hen actief bij het beleid én de aanpak van de zorg.
• Zorgboerderijen en/of andere instellingen kansen te bieden om hun belangrijke functie in de dagbesteding uit te kunnen voeren.
• De maatschappelijke stage lokaal invulling geven, en hier budget voor beschikbaar te stellen.
• De zomeractiviteiten voor senioren voort te zetten.
• Het mantelzorgcompliment te handhaven en aandacht te geven aan het organiseren van respijtzorg.
• Een fonds te realiseren waar iedere inwoner aanspraak op kan maken wanneer hij/zij in tijdelijke financiële nood zit, en er geen zicht is op andere hulp.
• De gemeente vanuit haar faciliterende rol het proces rondom het voorkomen en verhelpen van eenzaamheid begeleidt i.s.m. maatschappelijke organisaties.
• De indicatie- en vervolggesprekken zoveel als mogelijk bij de mensen thuis te laten plaatsvinden.
• ICT-scholing en -begeleiding voor ouderen aan te bieden.
• Jeugdhulp voor alle jongeren snel toegankelijk te laten zijn. De gemeenten in de regio moeten eraan werken om de wachttijden kort te laten zijn.
• Een preventiebeleid uit te werken voor drugsgebruik en alcoholgebruik door minderjarigen, met o.a. voorlichtingsprojecten; de gemeente voert een nul beleid voor coffeeshops.

Armoede

Armoede bestrijden is een belangrijke taak van gemeenten. Dat was altijd al zo. Maar nu steeds meer! Gemeenten worden door de decentralisaties namelijk steeds meer verantwoordelijk voorzorg en arbeid. Wij vinden dat de gemeente haar rol actief moeten oppakken door te onderkennen dat armoede niet alleen een geldprobleem is.

Dit willen we bereiken door:
• De sociale kaart van de gemeente actueel en toegankelijk te houden, zodat iedere burger weet welke voorzieningen er zijn.
• Een impuls te geven om armoede en schoolachterstanden te bestrijden via o.a. Voedselbank de Baronie, Stichting Leergeld en de Werkgroep Arm in Arm.
• Een speciaal beleid te maken voor kinderen in armoedesituaties.
• Integratie van vluchtelingen bij zowel inburgering, taalachterstand als bij sport te stimuleren.
• Extra aandacht te geven in het minimabeleid voor de preventie en de gevolgen van een armoedeval.

Sport

Het vitaal en gezond houden van de inwoners is belangrijk voor het CDA. Hoewel dit een eigen verantwoordelijkheid van de inwoners is, kan de gemeente sport/bewegen wel stimuleren en faciliteren. Een actieve deelname aan sport en cultuur is belangrijk voor de gezondheid, de persoonlijke ontwikkeling, het opbouwen van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Daarbij bevordert het in groepsverband sporten en bewegen de sociale cohesie tussen de inwoners, die de leefbaarheid in de gemeente Dongen ten goede komt.

Dit willen we bereiken door:
• Het vaststellen van een toekomstgericht sportbeleid waarbinnen ook ruimte is voor nieuwe initiatieven.
• Fitnessroutes, geschikt voor alle leeftijden, aan te leggen door de gehele gemeente met sporttoestellen in de openbare ruimte. Het ontwikkelen van seniorenfitnesstuinen en het behoud van trapveldjes in de wijken en dorpen.
• Het aanleggen van een Mountainbikebaan in de gemeente.
• Samen met de verenigingen een toekomstvisie ontwikkelen voor de sportzone langs het Wilhelminakanaal.
• Het herinvoeren van sportkennismakingstrajecten om de sportkeuze te vergemakkelijken.• De eventuele fusies tussen (sport)verenigingen vanuit de verenigingen zelf te laten komen, en niet op te leggen vanuit de gemeente.
• Als gemeente actief gebruik te maken van de expertise van de sportfederatie.

Uitvoering WMO

De gemeente draagt de zorg voor de beschikbaarheid van voldoende passend en kwalitatief goed aanbod. WMO consulenten denken mee en bemiddelen bij het vinden van de best mogelijke oplossing. Financiering en ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats  door  persoonsgebonden budget of vouchersysteem. Leidend  moet zijn waar iemand mee geholpen kan worden. Speciaal aandacht voor de kwetsbare groep(en) ouderen.

Onderwijs

Niets heeft zoveel impact op een goede sociale integratie als onderwijs. Onderwijs vergroot de kansen van kinderen. Het CDA staat voor de keuzevrijheid van ouders als het om scholen gaat.De bevoegdheid van gemeenten op het gebied van onderwijs omvat vooral het realiseren van nieuwbouw voor het basisonderwijs. Veel scholen hebben de vrijheid en de plicht om zelf te bepalen hoe goed onderwijs inhoud moet krijgen. Gemeente en schoolbesturen trekken samen op om een zo optimaal mogelijke leeromgeving te creëren.

Dit willen we bereiken door:

• Het behouden van basisscholen in de kernen en het behouden van voortgezet onderwijs in de gemeente.
• Nieuwbouw van de Heilig Hartschool in de Beljaart.
• Nieuwbouw school in 's Gravenmoer.
• Het multifunctioneel gebruik maken van schoolgebouwen, zoals de buitenschoolse opvang,gymzaal, overblijflokaal, studieruimtes en aula's.
• Bij nieuwbouw van schoolgebouwen altijd te gaan voor luchtkwaliteit A.
• De gemeente zorg te laten dragen voor veilig en betrouwbaar leerlingenvervoer.
• Gevaarlijke verkeerssituaties rond schoolroutes op te lossen.
• Het stimuleren van groene schoolpleinen door budget beschikbaar te stellen voor bomen en planten op de schoolpleinen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.