Financiën

Gezonde gemeentefinanciën

Het CDA vindt dat de gemeente als een goede rentmeester met haar geld moet omgaan en op een gezonde basis moet investeren. Dus goed voor het ‘huishoudboekje’ zorgen, zodat we de volgende generaties niet met schulden opzadelen. Onze uitgangspunten voor het financieel beleid zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten.

Dit bereiken we door:

 • Rijksinkomsten te gebruiken voor die taken waarvoor het geld bedoeld is.
 • Nieuw beleid en nieuwe investeringen die leiden tot meerjarige lasten, steeds in volgorde te toetsen op: noodzaak, maatschappelijke prioriteit en de mogelijkheid tot compensatie in de begroting.
 • De sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen.
 • De vervuiler te laten betalen.
 • Te streven naar afdoende weerstandsvermogen, waarbij gespaard wordt voor gewenste investeringen in de toekomst.
 • De schuldenlast terug te dringen en de noodzakelijke uitgaven van nu niet door te schuiven.
 • Als uitgangspunt van de lokale lastenontwikkeling het reële inflatieniveau te hanteren.

Fondsen en subsidies

Er zijn tal van fondsen en subsidies naast de reguliere gemeentelijke middelen. In de gemeente Dongen moeten deze optimaal en efficiënt benut worden.

Dit bereiken we door:

 • Een subsidiecoördinator in de gemeente aan te stellen.
 • Voor dorps- en wijkraden ‘wijkfondsen’ te creëren vanuit beschikbare fondsen en subsidies.
 • Lokale subsidies onder de aandacht te brengen bij de talloze verenigingen en stichtingen in de gemeente Dongen.
 • Het subsidiebeleid te herijken en jaarlijkse indexaties van de subsidies op basis van het reële inflatieniveau toe te passen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.