TOERISME SPEELTUIN

Leefbaarheid

Kwaliteit van de woonomgeving

Het CDA blijft erop toezien dat openbare ruimten en gebouwen goed toegankelijk zijn, hindernissen worden gesignaleerd en verholpen. Daarnaast moet de gemeente weer een groene gemeente worden, met prioriteit voor onderhoud van de openbare ruimte. Dorps- en wijkraden spelen een centrale rol bij de leefbaarheid in een wijk of kern, waarbij inwoners inbreng kunnen leveren over bijvoorbeeld het groen.

Dit bereiken we door:
In elke wijk in te zetten op een actieve wijkraad met betrokken inwoners die zich gehoord voelen.

 • Een herkenbaar ‘wijkfonds’ te stimuleren waar dorps- en wijkraden aanspraak op kunnen maken om hun projecten te financieren die de leefbaarheid van de wijk vergroten, zoals ‘groene projecten’.
 • Een adviescommissie ‘Groen’ in te stellen, bestaande uit betrokken inwoners en lokale experts, die adviseert over groenonderhoud, maaibeleid, bomenaanplant en bomenkap.
 • Een ‘toiletplan’ op te stellen, waarbij de HogeNood app wordt aangevuld voor toiletlocaties in de gemeente Dongen en verder onder de aandacht wordt gebracht.
 • In de gebiedsvisie ons hard te maken voor de compenserende maatregelen voor ’s Gravenmoer en Dongen-Vaart vanwege de 380 kV lijn.
 • Door periodieke wijkschouwen te houden krijgt goed onderhoud aan wegen, fietspaden en trottoirs weer de nodige aandacht.
 • Collectieve oplossingen die inwoners zelf bedenken om beter voor elkaar te zorgen als gemeente te ondersteunen, zoals meer bankjes in de gemeente.
 • Een veilige openbare ruimte te creëren, bijvoorbeeld door het toepassen van slimme en duurzame verlichting waarbij variatie in lichtintensiteit mogelijk is.
 • De groene buffers rondom de gemeente te versterken zodat er een duidelijke groene scheiding is met de buurgemeenten.
 • De kansen op verdere ontwikkeling en/of uitbreiding van ecologische verbindingszones te onderzoeken.
 • Te kiezen voor een duurzame aanpak bij de opvang en afvoer van hemelwater, waterberging, het beperken van regenwater in het riool en het tegengaan van ‘verstening’.
 • Een gratis wifi voorziening in het centrum van Dongen opnieuw te bewerkstelligen.

Bereikbaarheid

Alle kernen en voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn. Maar onze inwoners moeten zich ook laagdrempelig naar andere gemeenten kunnen verplaatsen middels het openbaar vervoer of de fiets. Zeker voor de (studerende) jongeren zijn goede bus- en treinverbindingen naar de grote steden belangrijk.

Dit bereiken we door:

 • Een buurtbushalte te realiseren voor het gemeentehuis, waardoor het laagdrempeliger te bereiken is voor met name senioren.
 • Bij afspraken met het Regiovervoer extra aandacht te vragen voor de groeiende groep senioren én het groepsvervoer.
 • Te pleiten voor één tarief voor reizigers met de Regiotaxi vanuit de kernen naar NS stations.
 • Met de vervoerder Arriva en de provincie Noord-Brabant in overleg te gaan over het optimaliseren en intensiveren van het busvervoer van en naar het station in Rijen.
 • Fietspaden uit te breiden, waar mogelijk, als een stimulans om lokale verplaatsingen vaker per fiets te doen en als bijdrage aan de toeristische aantrekkingskracht van onze gemeente.
 • Een verdere uitbreiding van het snelfietsnetwerk met behoud van de groene buffers tussen de gemeenten, bijvoorbeeld richting Rijen en de Efteling, te onderzoeken.
 • Inrichting van interlokale wegen af te stemmen met buurgemeenten voor een vlotte afwikkeling en eenduidigheid.
 • Bestaande parkeerproblemen zoveel mogelijk op te lossen en bij nieuwbouw een voldoende ruime parkeernorm te hanteren.
 • Geen betaald parkeren in te voeren in de gemeente Dongen.

Saamhorigheid: een sterk en vitaal verenigingsleven

Het CDA maakt zich sterk voor een vitaal verenigingsleven. Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Het CDA is voorstander van méér verenigingsleven en minder administratie en regels.

Dit bereiken we door:

 • In samenspraak met relevante ondernemersorganisaties en verenigingen een specifiek evenementenbeleid uit te werken.
 • Een banenmarkt voor vrijwilligers te organiseren.
 • Een gemeentelijke contactpersoon voor de vrijwilligersorganisaties aan te wijzen.
 • De ‘Vrijwilliger van het Jaar’ verkiezing her in te voeren in de gemeente.
 • De komst van een definitieve verenigingshal te ondersteunen.
 • Een vergunningenbeleid op te stellen dat uitgaat van een snelle behandeling, laagdrempeligheid en eenduidigheid in elke sector.
 • Benodigde vergunningen voor verenigingen bij voorkeur doorlopend te verlenen.
 • Verenigingsgebouwen vrij te stellen van de OZB.
 • Daar waar voorzieningen onder druk staan te kiezen voor een inrichting met meerdere gebruikers, waardoor een langere gebruiksduur mogelijk is.
 • Door ondersteunende verenigingen en organisaties, zoals de EHBO en de verkeersregelaars, financieel en ambtelijk te blijven ondersteunen.

Aandacht en zorg voor onze senioren in hun nieuwe vitale levensfase

De groep actieve 65-plussers neemt in aantal toe. Men spreek al van een derde levensfase tussen de tweede (werken) en de vierde (ouderdom) in. Een groot deel van deze vitale senioren wil van betekenis zijn. Wij zetten ze in hun kracht. Tevens verliezen we de senioren die meer aandacht behoeven, vanwege eenzaamheid of een verminderde zelfredzaamheid, niet uit het oog.

Dit bereiken we door:

 • Een samenhangend ouderenbeleid te realiseren door één wethouder te benoemen die alle thema’s met raakvlakken aan het ouderenbeleid coördineert.
 • Initiatieven die de contacten van senioren met de samenleving bevorderen te stimuleren, te ondersteunen en in te participeren, zoals ‘Automaatje’ van Stichting Welzijn Ouderen én zoals de activiteiten van Stichting Met je Hart Dongen, KBO Dongen, KVG Dongen en Stichting Open Bejaardenwerk 's Gravenmoer.
 • Als gemeente het voortouw te nemen bij het beroep op deze vitale groep om bijvoorbeeld als stagebegeleider, vrijwilliger, coach of mentor hun kennis en ervaring te delen met de andere generaties.
 • In te zetten voor het behouden van voorzieningen dichtbij, zoals een huisarts, supermarkt, basisschool, pinautomaat of openbare bibliotheek.
 • Het behouden van buurthuizen in de kernen waar jongere en oudere buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten.
 • Ouderen kennis te laten maken met de digitale wereld, zoals met Domotica / huisautomatisering.
 • De kwetsbaarheid voor oplichting en kleine criminaliteit, ook via het internet, bij deze groep te verbeteren met voorlichting vanuit de gemeente in samenwerking met de politie, banken, vakbonden en bedrijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.