Onderwijs

Jongeren moeten kansen krijgen

De gemeente moet jongeren kansen bieden, zoals kansen op een baan, op een opleiding en op huisvestiging. In aanraking komen met het Dongense bedrijfsleven is dus van belang. Het realiseren van stageplekken vergroot de kansen op een baan in het onze gemeente. Het CDA wil zo ook meer jeugd in de gemeente Dongen behouden.

Dit bereiken we door:

 • Jaarlijks een “Stage Open Dag” te realiseren voor middelbaar en hoger onderwijs in samenwerking met de ondernemersverenigingen en zorginstellingen.
 • Studeer- en werkplekken voor (thuiswonende) studenten te optimaliseren.
 • Scholen te stimuleren een maatschappelijke stage in te voeren, waarbij kennisgemaakt wordt met maatschappelijke organisaties.
 • Jongeren te inspireren met ‘succesverhalen’ van onze inwoners.
 • Jongeren die vroeg in aanraking zijn gekomen met de hulpverlening te helpen bij het vinden van de juiste route in de samenleving.

Verbeteren van de leesvaardigheid en laaggeletterdheid

In het dagelijks leven hebben veel mensen moeite met lezen en schrijven. Het CDA vindt dat het nu de tijd is op dit probleem aan te pakken.

Dit bereiken we door:

 • Initiatieven, zoals taalcoaches, te stimuleren.
 • Bibliotheken en onderwijsinstellingen meer middelen te geven om de vaardigheden op dit gebied op peil te brengen en te houden.
 • Brieven vanuit de gemeente moeten voor iedereen goed te begrijpen zijn.

Onderwijshuisvestiging

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen. In onze gemeente is de onderwijshuisvestiging een moeilijk dossier gebleken. Dat mag niet meer gebeuren. Het CDA gaat voor Frisse scholen, dus met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu.

Dit bereiken we door:

 • Nieuwe scholen energieneutraal te bouwen.
 • De luchtkwaliteit hoog te prioriteren.
 • Een structurele reserve voor onderwijshuisvestiging op te nemen in de begroting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.