GEMEENTEHUIS DONGEN

Bestuur en Samenwerking

Het CDA staat voor een lokaal bestuur en gemeentelijke organisatie die open en transparant zijnen zijn toegerust op haar taak en weten wat er leeft in de gemeente Dongen. We zijn dus voor een bestuur en organisatie die korte lijnen hebben met inwoners, bedrijven, instellingen en zeker ook met vrijwilligers. Burgerparticipatie in de brede zin vindt het CDA belangrijk voor de realisatie van beleidsdoelen. Het bestuur heeft de financiën op orde, nu en voor de toekomst.Grootschaligheid en streven naar een grote gemeente zijn voor het CDA geen oplossing voor de vragen die nu op gemeente afkomen.

Dit willen we bereiken door:

• De gemeente Dongen een zelfstandige gemeente te laten blijven.
• Als gemeente herkenbaar te blijven als aanspreekpunt en als dienstverlener.
• Zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie de uitgangspunten voor het financieel beleid te laten zijn. Uitgangspunt van de lokale lastenontwikkeling is het reële inflatieniveau.
• Te streven naar afdoende weerstandsvermogen, waarbij gespaard wordt voor gewenste investeringen in de toekomst.
• Nieuw beleid en nieuwe investeringen die leiden tot meerjarige lasten steeds in volgorde te toetsen op: noodzaak, maatschappelijke prioriteit, en de mogelijkheid tot compensatie in de begroting.
• De gemeenteraad duidelijk bij elk voorstel tot (regionale) samenwerking te laten aangeven wat de gemeente Dongen wil bereiken met (regionale) samenwerking. Een goede opdracht vooraf en een controle achteraf zijn nodig.
• Wanneer er gekozen wordt voor een vorm van regionale samenwerking de voorkeur uit te spreken voor een partner/partners uit Hart van Brabant.
• Op de hoogte te blijven van Europese regels en subsidies via Hart van Brabant en Midpoint.
• Het 'Right to Challenge' invoeren zodat burgers taken van de overheid kunnen uitvoeren voor(maximaal) het budget wat ervoor staat. Het CDA ziet dit als een goede manier om de burger te betrekken bij de leefomgeving.
• Het inwonerpanel frequent in te blijven zetten zodat de inwoners hun wensen en kansen kenbaar kunnen maken, naast het gebruik van de sociale media.
• Een gedrukte versie van de Gemeentegids binnen de gemeente te laten verspreiden.
• Op het gemeentehuis vrije inloopuren, zonder afspraken, te realiseren voor inwoners.
• Het rechtstreeks uitzenden van de Gemeenteraadsvergaderingen via de website.
• Het principe 'Eerst beleid! Dan pas Geld!' te hanteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.