HERFST IN DONGEN

Milieu en natuur

Het CDA ziet het als een opdracht om de wereld waarin we leven goed te beheren en die in een zo goed mogelijke staat door te geven aan de volgende generaties. Dat vereist zowel het voorkomen van nieuwe aantastingen als het herstellen van de schade die is aangericht.

Dit willen we bereiken door:
• Bij het vormgeven van nieuw beleid samen te werken met waterschap en buurgemeenten,maar ook met natuurverenigingen en de agrarische sector.
• Samen te werken met burgerinitiatieven, onder andere op het gebied van duurzaamheid zoals Energie Dongen.
• Nieuwbouwlocaties zoveel mogelijk 'waterneutraal' te bouwen om wateroverlast in de toekomst te voorkomen.
• Duurzame aanpak bij de opvang en afvoer van hemelwater, waterberging, het beperken van regenwater in het riool en het tegengaan van 'verstening'.
• Het bevorderen van de bouw van energie neutrale of -arme woningen, waarbij 'nul op de-meter' de norm wordt bij nieuwbouw.
• De groene buffers rondom de gemeente te versterken zodat er een duidelijke groene scheiding is met de buurgemeenten.
• De kansen op verdere ontwikkeling en/of uitbreiding van ecologische verbindingszones te onderzoeken
• Een plan van aanpak op te stellen voor het realiseren van opwekking van duurzame energie in de gemeente.
• Door het toepassen van een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid, zoals bijvoorbeeld voor het wagenpark.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.