Mobiliteit

Een goede toegankelijkheid van woningen, bedrijven en voorzieningen is essentieel voor de leefbaarheid in Dongen. De openbare ruimte moet veilig zijn en zo weinig mogelijk hinder opleveren voor aangrenzende bebouwing.

Dit willen we bereiken door:
• Het verrichten van goed onderhoud aan wegen, fietspaden en trottoirs.
• De openbare ruimte altijd toegankelijk voor mindervaliden te maken, door trottoirs vrij van obstakels te laten zijn.
• Goede en duurzame verlichting waarbij variatie in lichtintensiteit mogelijk is. Een vlotte afwikkeling van het verkeer en eenduidigheid op interlokale wegen; het CDA vindt het nodig om de inrichting van die wegen met de buurgemeenten af te stemmen.
• Snelheidsbeperkende maatregelen permanent van aard te laten zijn.
• Bestaande parkeerproblemen zoveel mogelijk op te lossen en bij nieuwbouw een voldoen de ruime parkeernorm te hanteren.
• Geen betaald parkeren in te voeren in de gemeente Dongen.
• Een halte voor de buurtbus bij het Gemeentehuis én bij de locatie van het Sociaal Team; het busvervoer naar Tilburg en Breda te intensiveren en te verbeteren en afhankelijk van de uit te voeren pilot de nachtbus Tilburg-Dongen-Breda vice versa te laten rijden.
• Bij afspraken met het Regiovervoer extra aandacht voor de groeiende groep senioren én het groepsvervoer; één tarief voor reizigers met de Regiotaxi vanuit de kernen naar NS-stations.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.