JAARVERSLAG 2015

                                     

 

CDA Dongen ’s Gravenmoer

Jaarverslag 2015                          Overzicht  Activiteiten

 

23 Februari 2015                   

ALV en Werkbezoek aan de Volckaert, met partners

Mevrouw Boekelman, bestuurder van de Volckaert, informeert over de huidige stand van  zaken met betrekking tot de Volckaert in relatie met de ontwikkelingen in de Zorg.

Voorafgaand aan deze avond is er onder  de CDA leden en inventarisatie gehouden mbt tot vragen over dit onderwerp en zijn deze met mevrouw Boekelman doorgesproken.

Aansluitend is een Algemene Ledenvergadering gehouden, met als belangrijkste agendapunten :

a.     Voorstel tot het instemmen met de advieslijst Eerste Kamerverkiezingen 26 mei 2015 zoals bijgevoegd bij de uitnodiging

b.     Waterschaps-verkiezingen en Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015

c.     Overzicht van de campagne activiteiten en mogelijkheid tot actieve inbreng van de leden

 

Verkiezingslijst Provinciale Staten:

De ALV neemt het gezamenlijk voorstel over van het CDA Oosterhout Gilze Rijen en Dongen en plaats de heer Clement op de zeven plaats op de lijst van de Provinciale Staten.

Als tegen prestatie steunt Dongen, Gilze Rijen  de kandidaat de heer Schur die Oosterhout graag als nummer acht op de lijst wil plaatsen voor de provinciale Staten.

Verkiezingslijst voor de eerste kamer

Oosterhout en Dongen steunen Gilze Rijen voor de kandidatuur voor het plaatsen op de tweede plaats van Mrv. Van Bijsterveld op de lijst voor de eerste kamer

 Verkiezingslijst waterschappen.

Dongen kan in stemmen met de verkiezingslijst voor de waterschappen en steunt samen met Gilze Rijen en Oosterhout de heer Arnold als nummer drie te plaatsen op de lijst waterschappen.

 Besloten wordt om op 14 maart 2015 rond te trekken met de CDA caravan in Dongen Klein dongen vaart en ,s Gravenmoer

Van te voren zorgt het campagne team ervoor dat er diverse reclame borden en affiches geplaatst worden. Van de gemeente is een lijst ontvangen waarop de plaatsen aangegeven zijn waar de borden beplakt mogen worden. Ook zal contact opgenomen worden met de agrariërs om borden te plaatsen op privé terrein 

14 en 16  Maart 2015   Campagne activiteiten voor de verkiezingen van 18 Maart : Provinciale Staten en Waterschap

Op zaterdag 14 maart is actief campagne gevoerd door de Bestuursleden en Fractieleden, zowel in Dongen als in de kernen ‘s Gravenmoer en Klein Dongen Vaart.

Op maandag 16 maart was men aanwezig op de wekelijkse markt.

 In aanloop naar de verkiezingen zijn er persberichten uitgegaan en werden o.a.  flyers gedrukt voor onze twee kandidaten: Clement van der Ven als kandidaat voor Provinciale Staten en Jacques van der Aa voor het waterschap.  

Jacques van de Aa kreeg voldoende steun voor een zetel in het waterschap Brabantse Delta. Hij is lid van het Dagelijks Bestuur.

 8 juni 2015                           

Ledenavond over de plannen voor de Multifunctionele Accommodatie in de locatie ‘t Ruim

De CDA leden waren te gast in de ontmoetingsruimte ‘t Ruim waar de fractieleden uitleg gaven over de mogelijkheden en zorgen over het raadsvoorstel tot de bouw van een nieuwe multifunctionele accommodatie.

De input van de CDA leden en de gedegen voorbereiding in de fractie resulteerde in een goed onderbouwde bijdrage in de raad met de conclusie dat het CDA de financiële onderbouwing onvoldoende vond om in te kunnen stemmen met het raadsvoorstel.

Juni 2015    Functioneringsgesprekken met de fractie

In de maanden juni/juli 2015 zijn door het CDA bestuur functioneringsgesprekken gehouden met de fractie -en steunfractieleden.  Vanzelfsprekend respecteert het bestuur de vertrouwelijkheid van deze gesprekken. 

Het bestuur vond  het echter belangrijk om enkele genoemde, algemene opmerkingen en ideeën met elkaar te delen. Er is een korte samenvatting opgesteld van de aandachtspunten en in de fractie besproken. De genoemde aandachtspunten blijven doorlopen.

29 september    Reactie op de Nieuwe Bestuursstructuur van CDA Brabant

Het bestuur van het CDA Brabant heeft een notitie opgesteld voor een Nieuwe Bestuursstructuur. Op verzoek van het CDA Brabant heeft het bestuur van het CDA Dongen – ‘s Gravenmoer haar zienswijze ingediend. Onze opmerkingen/ aanbevelingen zijn:

 Eerder besluit afschaffen regio’s

De belangrijkste wijziging van de afgelopen periode is voor het Dongense bestuur de afschaffing van de regio’s geweest. Het contact met de besturen van de omliggende CDA afdelingen was door de “regio” bijna vanzelfsprekend en die vanzelfsprekendheid is door het afschaffen van de “regio”  verloren gegaan. Op bestuurlijk niveau onderhouden we wel incidenteel contact met de besturen van onze omringende gemeentes, maar het bespreken van grotere CDA items zoals in het verleden gebruikelijk was, komt te weinig aan bod.

Regionale Samenwerkingsverbanden

In de mail van 3 juli 2015 geeft u aan dat beter kan worden aangesloten bij het functioneren van de regionale samenwerkingsverbanden. We zijn van mening dat het bespreken van beleidsstukken op het niveau van de regionale samenwerkingsverbanden opgepakt dient te worden door de diverse politieke fracties. Samenwerking tussen de CDA besturen vindt vanuit Dongen bij voorkeur plaats met de omringende gemeentes; deze lopen niet synchroon met de regio’s van de samenwerkingsverbanden. 

We zijn wel van mening dat de bestuurlijke samenwerking geïntensiveerd mag worden en wij zien hierin een rol weggelegd voor de voorzitters van de afdelingen.

 In grote lijnen kunnen we instemmen met het voorstel zoals dat er nu ligt.  Eén opmerking betreft het aantal bestuursleden: we stellen voor het aantal bestuursleden uit te breiden met 1 á 2 leden zonder portefeuille, die meelopen met het bestuur zodat in geval van calamiteiten op hen teruggevallen kan worden.

5 november 2015 Begrotingsbehandeling 2016 met Ondersteuning via Social Media

Het CDA Bestuur heeft Rob Huijben verzocht om zitting te nemen in het Bestuur als coördinator Social Media. 

De leden ontvangen regelmatig nieuws via hun mailadressen en tijdens de Begrotingsbehandeling is door Rob op ludieke en duidelijke wijze uitgelegd met  welke standpunten de CDA fractie de Begroting zou beoordelen.

Het animatiefilmpje is  goed ontvangen en een  opmaat naar een verder vervolg. 

Op 12 december 2015  is door het bestuur en de fractie met een CDA kraam deelgenomen aan de Dongense Kerstmarkt.

Landelijk Senioren Platform  CDA-S

CDA Senioren is de Seniorenorganisatie gelieerd aan het CDA en is lokaal, provinciaal en landelijk actief. Doelstelling van CDA Senioren is o.a. de positie van senioren in de samenleving versterken en gevraagd en ongevraagd het CDA op alle niveaus adviseren.

Marga Allard vertegenwoordigt de provincie Noord Brabant in het Landelijk Senioren Netwerk,  samen met Jack Bakker. 

Coördinatie commissie CDA Senioren Noord-Brabant

Marga Allard is tevens lid van de coördinatie- commissie Senioren Noord Brabant. Deze commissie werkt aan het tot stand komen van een senioren netwerk in de Provincie Noord-Brabant.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.