Zorg

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor meer zorgtaken. Het CDA vindt dat het geld dat we als gemeente voor de zorg krijgen ook daadwerkelijk aan de zorg moeten besteden.Doelstelling moet zijn: Iedereen krijgt de zorg die hij/zij nodig heeft, waarbij het goed is dat eerst gekeken wordt welke zorg vanuit de eigen leefomgeving gegeven kan worden. Lukt dat niet of ten dele dan wordt de zorg door de overheid verzorgd, waarbij de mens dan belangrijker is dan de regels.

Dit willen we bereiken door:
• Het continueren van de huidige ondersteuning van maatschappelijke organisaties op het gebied van welzijn op lokaal niveau. We erkennen de rol van de seniorenraad en de seniorenorganisaties zoals de SWOD en de SOBG, de ouderenbonden zoals de KBO en de PCOB. We betrekken hen actief bij het beleid én de aanpak van de zorg.
• Zorgboerderijen en/of andere instellingen kansen te bieden om hun belangrijke functie in de dagbesteding uit te kunnen voeren.
• De maatschappelijke stage lokaal invulling geven, en hier budget voor beschikbaar te stellen.
• De zomeractiviteiten voor senioren voort te zetten.
• Het mantelzorgcompliment te handhaven en aandacht te geven aan het organiseren van respijtzorg.
• Een fonds te realiseren waar iedere inwoner aanspraak op kan maken wanneer hij/zij in tijdelijke financiële nood zit, en er geen zicht is op andere hulp.
• De gemeente vanuit haar faciliterende rol het proces rondom het voorkomen en verhelpen van eenzaamheid begeleidt i.s.m. maatschappelijke organisaties.
• De indicatie- en vervolggesprekken zoveel als mogelijk bij de mensen thuis te laten plaatsvinden.
• ICT-scholing en -begeleiding voor ouderen aan te bieden.
• Jeugdhulp voor alle jongeren snel toegankelijk te laten zijn. De gemeenten in de regio moeten eraan werken om de wachttijden kort te laten zijn.
• Een preventiebeleid uit te werken voor drugsgebruik en alcoholgebruik door minderjarigen, met o.a. voorlichtingsprojecten; de gemeente voert een nul beleid voor coffeeshops.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.