Zorg

Zorg in de buurt

Bij invulling van zorgbehoefte wordt er eerst gekeken welke zorg vanuit de eigen leefomgeving gegeven kan worden. Lukt dat niet of ten dele dan wordt de zorg door de gemeente en/of overheid verzorgd, waarbij de mens dan belangrijker is dan de regels. Het CDA kiest voor meer samenwerken als basis voor de zorg. De zorg moet voor iedereen laagdrempelig toegankelijk zijn met korte lijnen. Hulp- en adviesvragen moeten direct bij de juiste organisatie geplaatst worden.

Dit bereiken we door:

 • Laagdrempelig contact met zorgaanbieders te bewerkstelligen voor inwoners met vragen of meldingen over ondersteuning, zoals via een telefoonnummer, online contactformulier, WhatsApp, e-mail, maar ook door een fysieke locatie te behouden.
 • Een ‘Sociaal Dongens Meldpunt’, een (online) loket, op te zetten dat alle (online) hulp- en adviesvragen in ontvangst neemt en adviseert over de beste zorgaanbieder die past bij de vraag.
 • Het jaarlijks up-to-date houden van een toegankelijke Sociale Kaart, die zowel fysiek als digitaal te raadplegen is.
 • Een jaarlijkse Zorgmarkt te organiseren met de zorginstanties, waar vraag en aanbod samen komt.
 • Als gemeente 24/7 AED’s te faciliteren en, in samenwerking met Stichting reanimatie Dongen, burger hulpverlenerschap actief onder de aandacht brengen waardoor elke locatie in de gemeente Dongen binnen een ‘6-minutenzone’ ligt.
 • Binnen de zorgverlening in te zetten op één coördinator die fungeert als aanspreekpunt.
 • De indicatiestelling van de benodigde zorg moet zoveel mogelijk bij mensen thuis plaatsvinden, zeker voor de ouderen.
 • Op regionaal niveau samen te werken met de buurgemeenten bij zwaardere zorg om te komen tot een regionaal zorgaanbod.

Steun voor wie een ander helpt: de mantelzorger

Mantelzorgers hebben het soms zwaar. Steeds meer jongeren worden ook mantelzorger. Het CDA staat voor een gemeente die de mantelzorger steunt en ontlast op verschillende manieren. Wij vergroten de mogelijkheden om af en toe op adem te komen als mantelzorger.

Dit bereiken we door:

 • Een jaarlijks mantelzorgcompliment voort te laten komen vanuit een schoolproject in samenwerking met het middelbaar onderwijs, met de Dongense ondernemers en met de gemeente, waarbij de ‘erkenning’ voor de mantelzorger voorop staat.
 • Met voorlichtingssessies op scholen mantelzorg herkenbaar te maken voor jongeren die dit uitvoeren zonder het te weten, maar ook voor docenten die het moeten herkennen.
 • Mantelzorgers te ondersteunen met de inzet van bijvoorbeeld Home Instead, snel beschikbare huishoudelijke hulp, een zorgconsulent of mantelzorgmakelaar.
 • De tijdelijke en volledige overname van zorg (= respijtzorg) en dagopvang zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk te maken, met onder andere makkelijke vervoersaanvragen.

Jeugdhulp en WMO

De gemeente is bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. De gemeente biedt jeugdhulp via een zorginstelling of in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) aan. Voor het CDA is het belangrijk dat jeugdhulp voor iedereen laagdrempelig bereikbaar is. De zorg vindt, waar mogelijk, plaats in de eigen omgeving.

Dit bereiken we door:

 • De wachttijd in te vullen middels kleinschalige hulpvragen op bijvoorbeeld Dongen Helpt Elkaar en samen met jongerenorganisaties.
 • In de regio samen te zorgen voor korte wachtlijsten met onder andere wachtlijstbemiddeling.
 • In de hulp te zoeken naar een zelfgekozen mentor, zoals een familielid, de buurman of de trainer van de voetbalclub, die optreedt als aanvullend steunfiguur voor het kind.
 • Goed contact met de huisartsen en de mogelijkheid tot het inzetten van praktijkondersteuners voor de Jeugdhulp.
 • Meer geld vrij te maken voor preventie en vroegsignalering.
 • Te streven naar één traject, met een duidelijke coördinator, voor het individu en/of het gezin, zodat we geen dubbele zorg verlenen.
 • Samen met jongeren in zorg die 18 jaar worden te kijken naar een goed overgangspunt voor andere vormen van zorg en andere financieringsbronnen, maar ook te zorgen voor wachtlijstbemiddeling en een warme overdracht.
 • De toegang tot specialistische zorg te bewaken, en waar nodig zoeken we de samenwerking in de regio.
 • Afscheid te nemen van ingewikkelde aanbestedingen en te kiezen voor langdurige contracten binnen de jeugdhulp en de WMO, om zo continuïteit van zorg te waarborgen.
 • Met de Hart van Brabant gemeenten alleen jeugdhulp in te kopen die bewezen effectief is.
 • Door de Hart van Brabant gemeenten grenzen te stellen aan excessieve winsten die zorgaanbieders maken.

Geestelijke gezondheidszorg

We hebben aandacht voor de geestelijke gezondheidszorg. We willen schrijnende situaties en verward gedrag tijdig kunnen signaleren.

Dit bereiken we door:

 • Met de inzet van het ‘Sociaal Dongens Meldpunt’ kan tijdig advies ingewonnen worden bij de juiste instanties door de cliënt zelf of door een persoonlijke, dan wel professionele relatie in het netwerk van de cliënt.
 • Een goede samenwerking tussen instellingen, maatschappelijke partners, politie en GGZ te behouden.
 • Te inventariseren in hoeverre de gemeente een ‘Dementie vriendelijke gemeente’ is en welke activiteiten hiervoor noodzakelijk zijn en hierin te investeren met kennisoverdracht, voorlichting en realisatie van een dementiewijzer.

Armoede, schulden en dakloosheid voorkomen

Armoede bestrijden is een belangrijke taak van de gemeente. De gemeente moet haar rol actief oppakken door te onderkennen dat armoede niet alleen een geldprobleem is. We willen dat zo min mogelijk kinderen in armoede opgroeien. Hiervoor is maatwerk nodig. Wij willen huisuitzetting vanwege schulden voorkomen en vinden dat iedereen mee moet kunnen doen.

Dit bereiken we door:

 • Schulden tijdig te herkennen middels een vroegsignaleringsplan, in samenwerking met woningcorporaties, zorgverzekeraars, Belastingsamenwerking West-Brabant en energie- en drinkwaterbedrijven.
 • Gezinnen met een laag inkomen te helpen bij de aanschaf van menstruatieproducten.
 • Organisaties als de Voedselbank, Stichting Leergeld en Arm in Arm te ondersteunen.
 • Oog te hebben voor de kleinschalige acties waarbij de Dongenaren elkaar helpen, zoals vanuit het platform Dongen Helpt Elkaar, maatschappelijke organisaties en geloofsgemeenschappen.
 • Risicogroepen in beeld te brengen, zodat zij tijdig geholpen worden om schulden te voorkomen.
 • Als gemeente te stimuleren om iedereen, zowel jongeren als senioren, mee te laten doen in de digitale samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.