Verkiezingsprogramma 2018-2022

Drimmelen geef je door!

Het verkiezingsprogramma van het CDA 2018 - 2022 is een compact programma en gericht op concrete acties die zichtbaar zijn voor de burger. Bij het opstellen van dit programma is gelet op begrijpelijk taalgebruik. Er is naar gestreefd vaktaal te vermijden zodat de tekst voor iedereen goed leesbaar is, zonder te vervallen in een overdreven simpelheid.

Het CDA Drimmelen is een christen-democratische partij. Een partij die zich wil laten leiden door haar vier uitgangspunten, die zijn gebaseerd op christelijke kernwaarden:

Solidariteit: met elkaar naar draagkracht en vermogen.
Gespreide verantwoordelijkheid: lasten en lusten verdelen.
Gerechtigheid: elk individu doet mee.
Rentmeesterschap: duurzaamheid met respect voor de aarde, die we door willen geven aan onze kinderen.

Het CDA Drimmelen is een brede volkspartij, waarin inwoners van Drimmelen zich op basis van gedeelde waarden, aangesproken voelen. 

Het CDA Drimmelen is een middenpartij; niet links en niet rechts.

Inleiding met onze 9 speerpunten

Het is goed leven in onze gemeente Drimmelen en dat wil het CDA graag zo houden. We zijn trots op onze gemeente en trots op onze inwoners. Samen doen we het goed. Sommige zaken kunnen nog beter. Wij willen dat het zo, voor ons allemaal, in onze gemeente nog een beetje mooier wordt. Daarom gaan wij, samen met u, werken aan een nog beter Drimmelen.

Drimmelen geef je door!

Onze negen speerpunten voor 2018 -2022 zijn:

 1. Ieder mens verdient een goed en waardevol leven. Het CDA wil er voor iedereen zijn en daarom helpen wij overal waar dat nodig is (Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), bijstand en jeugdzorg). Wij vinden ook dat wij allen, naar vermogen, een steentje bij kunnen dragen. Succes maak je samen!
 2. Het CDA wil dat de gemeente Drimmelen een veilige gemeente is en blijft. Er is onvoldoende toezicht op de naleving van de regels die we met elkaar hebben afgesproken. Overlast door drugs tolereren we niet. De inzet van de Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) breiden we uit.
 3. Het CDA vraagt aandacht voor de verkeersmobiliteit in de gemeente. Wij willen op korte termijn het sluipverkeer verminderen. Op middellange termijn willen wij nieuwe wegen aanleggen, waardoor wij de verkeersproblemen definitief oplossen. We geven bijzondere aandacht aan veilige schoolroutes. We willen een snelle verbetering van knooppunt Hooipolder.
 4. Het CDA vindt het belangrijk dat we nieuwe woningen bouwen. We willen 500 duurzame woningen extra realiseren, voor iedereen, jong en oud, in alle kernen in de periode 2018 - 2022.
 5. Onze gemeente heeft een groot buitengebied met veel water. Daarom noemen we Drimmelen de ‘blauwgroene’ gemeente. Hierin neemt de Biesbosch een bijzondere plaats in. Wij willen de meest groene en duurzame gemeente van Noord-Brabant zijn. Daarom staat duurzaamheid voorop, bij alles wat we doen. Dit is ook van belang voor de generaties die na ons komen.
 6. Het CDA wenst een gemeente met gezonde inwoners. Voor iedereen zijn er mogelijkheden om te bewegen. Er zijn veel sportfaciliteiten in de gemeente en twee zwembaden.
 7. Het CDA vindt een goed en bloeiend verenigingsleven erg belangrijk. Velen vinden hier gezelligheid en ontspanning. Muziek, cultuur en carnaval zijn hierbij belangrijke thema’s. Daarom willen wij activiteiten op deze gebieden ondersteunen.
 8. Het CDA stimuleert en ondersteunt het ondernemen met als doel een goede detailhandel en kleinschalig toerisme. De land- en tuinbouwbedrijven in Drimmelen zijn innovatief en ’High Tech’. Het buitengebied van de gemeente Drimmelen heeft in 2022 goed internet. Wij streven naar een vermindering van de bureaucratische en administratieve lasten.
 9. Het CDA geeft in de gemeente Drimmelen niet meer geld uit dan het ontvangt. Drimmelen heeft een spaarpot voor als het financieel slechter gaat. De woonlasten kunnen omlaag door de tarieven voor de rioolrechten met 25% te verlagen.

1. Iedereen doet ertoe in Drimmelen en iedereen doet mee

Ieder mens verdient een goed en waardevol leven. Het CDA wil er voor iedereen zijn en daarom helpen wij overal waar dat nodig is (Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), bijstand en jeugdzorg). Wij vinden ook dat wij allen, naar vermogen, een steentje bij kunnen dragen. Succes maak je samen!

Wij vinden dat iedereen, ongeacht leeftijd, sekse, afkomst of beperking mee kan doen in de samenleving. Die samenleving maken we met elkaar en iedereen draagt daaraan een steentje bij. Het begint bij het gezin en de directe woonomgeving. Wij sluiten niemand buiten; iedereen doet mee, op school, op het werk, in de sport en ook in de uitgaanswereld. Door de ‘keukentafelgesprekken’ kennen we de inwoners waar we ons bezorgd over maken. We zoeken samen met hen naar de extra hulp die ze nodig hebben. Er zijn financiële voorzieningen; voor inkomen, jeugdzorg en WMO. Wij willen vooruitgang boeken door betere samenwerking, waardoor er minder bureaucratie is. Dit is beter voor de mensen en bespaart bovendien geld. Wij willen de volgende plannen uitvoeren:

Schoolgebouwen ook na schooltijd benutten

Scholen vervullen een sociale en verbindende functie in de wijk. Hierbij past dat ook na sluitingstijd gebruik gemaakt kan worden van de schoolgebouwen en het schoolplein. Dit willen we met de schoolbesturen bespreken.

Mensen helpen bij het invullen van allerlei formulieren met de computer

In onze wereld gaat de automatisering steeds verder en wordt het internet steeds belangrijker. Het invullen van veel formulieren, bijvoorbeeld om een uitkering of subsidie te krijgen, gaat steeds vaker via de computer. Voor sommigen geeft dit problemen. Wij willen daarom in de dorpshuizen en bibliotheken meer mogelijkheden scheppen om mensen te helpen bij het invullen van deze formulieren. Hiervoor zetten wij extra menskracht in. 

Ondersteuning van laaggeletterden

Een bijzondere groep, die we willen helpen, is die van de laaggeletterden. Zij hebben extra hulp nodig bij het lezen en schrijven. Deze hulp vergroot hun zelfredzaamheid, waardoor ze mee kunnen blijven doen in de samenleving. 

Uitbreiden van de mantelzorgwaardering

Mantelzorgers zijn zeer belangrijk voor de gemeenschap. Ze verrichten dankbaar werk. Wij hechten veel waarde aan hun bijdragen. De attentie die hiervoor bestaat, in de vorm van de mantelzorgwaardering, wensen wij uit te breiden.

Ondersteuning van initiatieven voor buurtactiviteiten

Uit de bijeenkomsten waarin de ‘Koerskaart’ werd besproken blijkt dat er veel ideeën leven bij onze inwoners. Wij willen de ideeën uitvoeren. Het CDA wil de ‘burendag’ uitbreiden. Iedere inwoner uit de gemeente Drimmelen, bezoekt op ‘burendag’, uiteraard op vrijwillige basis, iemand in de buurt.

2. Drimmelen is veilig, dat houden we zo            

Het CDA wil dat de gemeente Drimmelen een veilige gemeente is en blijft. Er is onvoldoende toezicht op de naleving van de regels die we met elkaar hebben afgesproken. Overlast door drugs tolereren we niet. De inzet van de Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) breiden we uit.

Mensen voelen zich veilig in onze gemeente; dat blijkt uit onderzoeken en statistieken. Dit willen we zo houden en verbeteren. Dit kunnen we doen door:

Buurtpreventie

Inwoners en bedrijven zijn zelf ook alert. Hoewel buurtpreventie al is ingevoerd, breiden wij dit toch uit, zodat minstens 80 % van de wijken hierbij is aangesloten.

Handhaven van de veiligheid

Politie en BOA’s waken over onze veiligheid. De burgemeester en de politie maken hierover afspraken. De gemeente handhaaft de regels en vergroot de pakkans bij overtredingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor te snel rijden, sluipverkeer, het storten van (drugs)afval in het buitengebied en het niet opruimen van hondenpoep. Het CDA wil daarom een uitbreiding met twee BOA’s. 

Drugs; ‘zero tolerance’ 

Wij zijn tegen de legalisering van drugs in onze gemeente en sluiten onze ogen niet voor de hedendaagse realiteit. We zien de volgende stappen om drugsgebruik te ontmoedigen:

 1. Het CDA zet in op preventie door middel van gesprekken (op school, in het gezin, met en tussen jongeren). Deskundigen van Novadic Kentron en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunnen ondersteuning bieden.
 2. De gemeente stelt een meldpunt in, waar burgers en bedrijven drugsproblemen, desgewenst anoniem, kunnen melden. Een team van deskundigen adviseert hen.
 3. In situaties waarin preventief handelen niet voldoende is, is het een taak voor politie en justitie. De burgemeester sluit het drugspand.

3. Verkeersmobiliteit verbeteren                                           

Het CDA vraagt aandacht voor de verkeersmobiliteit in de gemeente. Wij willen op korte termijn het sluipverkeer verminderen. Op middellange termijn willen wij nieuwe wegen aanleggen, waardoor wij de verkeersproblemen definitief oplossen. We geven bijzondere aandacht aan veilige schoolroutes. We willen een snelle verbetering van knooppunt Hooipolder.

Door de toename van de files op de A59 en de A16 ervaren onze inwoners het sluipverkeer als een steeds groter probleem. Voor de korte termijn hebben wij de volgende oplossingen: 

 • Lage Zwaluwe, Gaete, Loonsedijk en Blauwe Sluis: omleiden en bekeuren van sluipverkeer. Door borden op de A59, voor de afslagen Made en Terheijden, mensen ontmoedigen om de A59 te verlaten
 • Snelle aanpak knooppunt Hooipolder
 • Rotonde Wagenberg: het verkeer dirigeren naar de N 285 en een verbod op ‘niet bestemmingsverkeer’ naar Helkant in de spits
 • Zoutendijk Hooge Zwaluwe en Crullaan Made: in de spits alleen toegang voor bestemmingsverkeer

De kwaliteit van sommige wegen ligt nog beneden de minimale eisen die men aan wegen stelt. De gemeente heeft een plicht om aan deze eisen te voldoen. Wij willen een snelle aanpak van het herstel van slechte wegen. Niet door dure onderzoeksrapporten op te stellen; het CDA wil concrete en uitvoerbare plannen. Deze bespreken we uiteraard met bewoners en bedrijven. Duurzaamheid is hierbij uitgangspunt.

4. Realiseren van 500 duurzame woningen extra              

Het CDA vindt het belangrijk dat we nieuwe woningen bouwen. We willen 500 duurzame woningen extra realiseren, voor iedereen, jong en oud, in alle kernen in de periode 2018 - 2022.

We weten dat in Noord-Brabant veel nieuwe woningen nodig zijn om iedereen een kwalitatief goed huis te kunnen bieden. Recente cijfers van de provincie laten zien dat 21.000 woningen in West-Brabant nodig zijn, vóór 2024. De gemeente Drimmelen draagt hieraan haar steentje bij. Wij willen het particulier opdrachtgeverschap bevorderen en ondersteunen. Ook willen wij prestatieafspraken over de bouw van extra nieuwe woningen maken met de woningbouwcorporaties in onze gemeente en buurgemeenten. Huizen bouwen we in verschillende prijsklassen, vooral voor starters en ouderen, in alle kernen. Het aanbod betreft zowel huur- als koopwoningen. Dit bevordert de doorstroming op de woningmarkt. Zo kan iedereen in een goede en betaalbare woning in onze gemeente wonen. Wij willen een gemeente Drimmelen die bouwplannen maakt en faciliteert.

5. Uitgangspunt is duurzaamheid       

Onze gemeente heeft een groot buitengebied met veel water. Daarom noemen we Drimmelen de ‘blauwgroene’ gemeente. Hierin neemt de Biesbosch een bijzondere plaats in. Wij willen de meest groene en duurzame gemeente van Noord-Brabant zijn. Daarom staat duurzaamheid voorop, bij alles wat we doen. Dit is ook van belang voor de generaties die na ons komen.

Nieuwe woningen realiseren we vanzelfsprekend duurzaam en levensloopbestendig. We leggen dit vast in afspraken met bouwers en woningcorporaties. Voor bestaande huurwoningen willen wij met woningcorporaties afspreken, dat 95% van de huurwoningen de komende vier jaar voldoen aan energieklasse B, zonder extra huurverhoging.

Het CDA wil dat de gemeente in 2022 voor 90 % duurzaam inkoopt, bij voorkeur bij lokale ondernemers. Wij steunen de ontwikkeling van zonne- en windenergie. De opbrengsten van de toeristenbelasting besteden wij aan het verder ontwikkelen van een duurzaam toerisme.

6. Bewegen en sport                                          

Het CDA wenst een gemeente met gezonde inwoners. Voor iedereen zijn er mogelijkheden om te bewegen. Er zijn veel sportfaciliteiten in de gemeente en twee zwembaden.

Sportbeleid

Wij willen dat de inwoners van Drimmelen, jong en oud, voldoende aanbod hebben om een sport te kunnen kiezen. Er zijn hiervoor in de gemeente veel sportaccommodaties. Wij streven ernaar dat in 2022 elk kind in de gemeente Drimmelen voldoende beweegt. Door een jaarlijkse sportmarkt, waar iedere sport en sportvereniging zich kan presenteren, kunnen de kinderen kennis maken met verschillende sporten. Het samen beoefenen van sporten heeft, naast het belang van het bewegen zelf, ook een sociale functie. Een goed sportbeleid is een belangrijk thema in onze gemeente. Wij willen daarom sportverenigingen ondersteunen en kansen geven om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Dit kan zowel maatschappelijk als commercieel zijn. De buurtsportcoaches doen goed werk als het gaat om het in beweging krijgen en houden van vele Drimmelenaren.

Project: ‘Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)’ en preventie

Wij adopteren het JOGG-project waarbij de gemeente samenwerkt met het bedrijfsleven, de sportverenigingen en de scholen. Wij zetten in op preventie, bijvoorbeeld schoolkantines met gezonder eten en drinken.

7. Verenigingsleven, muziek en cultuur                               

Het CDA vindt een goed en bloeiend verenigingsleven erg belangrijk. Velen vinden hier gezelligheid en ontspanning. Muziek, cultuur en carnaval zijn hierbij belangrijke thema’s. Daarom willen wij activiteiten op deze gebieden ondersteunen.

Verenigingen

De verenigingen zijn erg belangrijk in onze gemeenschap. Ze verbinden mensen en hebben daardoor een sterke sociale functie; ze zijn een krachtige basis van onze samenleving.

Wij horen ook dat verenigingen steeds meer moeite hebben om vrijwilligers en bestuursleden te vinden. Samenwerking met andere verenigingen biedt hier wellicht kansen voor groei en stabiliteit. Het idee van de vrijwilligersbank, dat we kennen uit het sociale domein, kunnen we uitbreiden naar het sport- en cultuurverenigingen.

Muziek, cultuur en carnaval

In onze gemeente zijn veel verenigingen, die zich richten op muziek, cultuur en carnaval. Daarnaast zijn vele muzikanten en kunstenaars actief. We zien dat muziek en cultuur grote bijdragen leveren aan de ontwikkeling van jong en oud. Wij willen daarom initiatieven op dit gebied ondersteunen. Bijvoorbeeld door een jaarlijkse gemeentelijke muziek- en cultuurmarkt, waarbij ieder zich kan presenteren.

8. Economie, lokaal ondernemerschap, landbouw en toerisme

Het CDA stimuleert en ondersteunt het ondernemen met als doel een goede detailhandel en kleinschalig toerisme. De land- en tuinbouwbedrijven in Drimmelen zijn innovatief en ’High Tech’. Het buitengebied van de gemeente Drimmelen heeft in 2022 goed internet. Wij streven naar een vermindering van de bureaucratische en administratieve lasten.

Wij zijn trots dat er in onze gemeente topondernemers zijn gevestigd. Wij zien het belang van die bedrijven voor de vitaliteit van onze dorpen, voor de lokale economie en de werkgelegenheid. Dit geldt zeker ook voor de land- en tuinbouwsector in onze gemeente. Zij zijn dikwijls pioniers in de ontwikkeling van nieuwe technieken in hun bedrijfsvoering. Hiervoor is goed internet onmisbaar. De landbouw en het toerisme versterken de economie en de bedrijvigheid in onze regio. Meer bekendheid geven aan de streekprodukten uit onze regio hoort hierbij. Een versterking van de inrichting en benutting van het buitengebied is in het belang van zowel de landbouw als het toerisme. Dit willen wij graag stimuleren. Vrijkomende Agrarische Bestemming (VAB) wil het CDA met de sector verder vormgeven. Initiatieven om met elkaar op één erf te wonen, willen wij, via het bestemmingsplan, mogelijk maken.

Drimmelen heeft door haar ligging aan de Biesbosch veel mogelijkheden voor watersport. We hebben een aantal mooie jachthavens die goed zijn onderhouden. De watersportverenigingen vervullen ook een belangrijke functie op dit gebied. Het jaar 2021 is uitgeroepen tot het Biesboschjaar, ter gelegenheid van 600 jaar Biesbosch. Wij willen dit thema gebruiken om de toeristische en recreatieve mogelijkheden nog verder te ontwikkelen.

Het CDA verbetert de mogelijkheden om te wandelen en te fietsen in ons buitengebied. Wij willen goede en veilige fiets- en wandelpaden, goede bewegwijzering en een goede toeristische website.

9. Financiën, het huishoudboekje van Drimmelen op orde

Het CDA geeft in de gemeente Drimmelen niet meer geld uit dan het ontvangt. Drimmelen heeft een spaarpot voor als het financieel slechter gaat. De woonlasten kunnen omlaag door de tarieven voor de rioolrechten met 25% te verlagen.

Ons uitgangspunt is om de financiële begroting van onze gemeente in evenwicht te houden; meer inkomsten dan uitgaven. Het huishoudboekje van de gemeente klopt. Mensen die hulp nodig hebben (bijvoorbeeld vanuit de bijstand, jeugdzorg, WMO), kunnen deze krijgen. Dit vinden wij belangrijk omdat ieder mens een goed en waardevol leven verdient.

We investeren in gemeentelijke faciliteiten die bijdragen aan de verbetering van ons leef- en werkklimaat, bijvoorbeeld op het gebied van milieu en duurzaamheid. Initiatieven van burgers, (zoals Buurkracht en Traais Energie Collectief) ondersteunen we van harte.

Wij zijn tegen onnodige en dure externe onderzoeken, die weinig bijdragen aan nieuwe inzichten. Veel informatie is er al; die is te vinden bij andere gemeenten of op internet. Dit uitgangspunt bespaart ook tijd voor de ambtelijke organisatie bij het opstellen van beleidsnotities. Zo kan sneller tot de uitvoering van plannen worden overgegaan.

De gemeente Drimmelen heeft ruime financiële reserves. Dit is goed om tegenvallers op te kunnen vangen. Bovendien geeft dit mogelijkheden om een aantal grote en noodzakelijke investeringen te doen. Hierbij denken wij aan:

 • aanpakken van de slechte wegen en sluipverkeer
 • investeren in een goed rioolstelsel
 • aanpak haven Lage Zwaluwe en uitbreiding pont naar de Biesbosch
 • uitvoeren centrumplan Made
 • investeren in de zwembaden van Terheijden en Made

Slotwoord                                              

Dank u wel voor het lezen van ons verkiezingsprogramma. Wij hopen dat u onze visie deelt en dat u op 21 maart 2018 CDA stemt.

Bestuur en leden CDA Drimmelen

Januari 2018

  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.