15 maart 2017

Raadsvragen vervoer gevaarlijke stoffen door Eindhoven

Eindhoven, 19 februari 2017

Geacht college,

In de Kamerbrief die het kabinet afgelopen woensdag 15 februari naar de Kamer stuurde wordt gesteld dat de bouw van het Derde spoor in Duitsland op de aansluiting van de Betuweroute langer zal duren dan oorspronkelijk was voorzien. De Duitsers hebben vertraging opgelopen bij dit ingrijpende project. De staatsecretaris stelt in de Kamerbrief dat dit heeft consequenties voor Nederland. Onze fractie is natuurlijk vooral benieuwd naar de gevolgen die de langere periode van werkzaamheden heeft voor Eindhoven. De PvdA en CDA fractie zijn samen met de wethouder zeer begaan met de spooroverlast die er in onze stad bestaat. We voeren – samen met haar, de PvdA-en CDA Statenfracties van Brabant en Limburg, de PvdA raadsfractie Venlo en natuurlijk bewoners- al jarenlang actie voor maatregelen aan het net in het Brabantse en Limburgse spoor. En in het bijzonder voor het stuk spoor door Eindhoven.

We hebben samen met de wethouder daarover meerdere malen contact gehad met staatssecretarissen Dijksma en Mansveld en hebben een actieve rol gespeeld in het tot stand laten komen van het in 2016 overeengekomen pakket van 80 mln euro aan maatregelen om de veiligheid en leefbaarheid langs de Brabantroute te verbeteren. Met name wanneer het gaat om de geluidswerende maatregelen aan de Hofstraat. Volgens deze afspraken wordt het Brabantse , en dus ook Eindhovense spoor de komende jaren, ondanks de extra treinen, veel veiliger en leefbaarder op.

Het aantal goederentreinen dat om moet rijden over de Brabantroute lijkt op basis van de Kamerbrief in 2017 af te nemen omdat er dit jaar minder werkzaamheden aan de Betuweroute zullen zijn. Het voorgaande betekent dat in 2017 het aantal om te leiden treinen ruwweg een derde zal zijn van het aantal dat in 2016 omgeleid is. Daarmee zal de hinder als gevolg van omgeleid treinverkeer in Brabant dit jaar beduidend minder zijn. Anderzijds moet er rekening mee gehouden worden dat ook na 2022 treinverkeer omgeleid zal moeten worden. Wij zijn benieuwd hoelang er meer goederentreinen over het Brabantse spoor zullen rijden en om hoeveel treinen het ongeveer gaat. En ook wordt het ons niet duidelijk of de leefbaarheidsmaatregelen (bv. geluidsisolatie woningen Hofstraat Eindhoven, spooronderdoorgang Deurne etc.) op de Brabantroute wel gewoon volgens de planning worden uitgevoerd.

Als het gaat om de veiligheid op het Brabantse spoor zijn er in 2016 harde afspraken met het Rijk gemaakt over het verminderen (en zelfs stoppen m.b.t. de gevaarlijkste stoffen) van het aantal treinen met gevaarlijke stoffen dat de Brabantroute gebruikt en het treffen van extra veiligheidsmaatregelen. Het is ons op basis van de Kamerbrief niet duidelijk wat de gevolgen van de vertraging in de bouwwerkzaamheden aan de Betuweroute zijn voor het aantal wagons met gevaarlijke stoffen dat door Brabant blijft rijden. En ook wordt het ons niet duidelijk of de veiligheidsmaatregelen op de Brabantroute wel gewoon volgens de planning worden uitgevoerd en de harde afspraken worden nagevolgd.

Tenslotte zijn wij van mening dat als de overlast langer duurt het kabinet meer maatregelen dient te treffen om de overlast van goederentreinen langs het Brabantse spoor te beperken.

Kortom, er is veel onduidelijkheid. We lezen in het ED van zaterdag 18 februari dat onze wethouder snel in gesprek wil met het ministerie en feitelijk onze zorgen deelt.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Deelt u onze zorgen? Zo ja, kunt u dan de volgende 3 vragen aan de orde stellen in gesprek met het ministerie:

2. Wat zijn de gevolgen van de vertraging van de werkzaamheden op de Betuweroute in Duitsland voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door Brabant/Eindhoven?

3. Wat zijn de gevolgen van de vertraging van de werkzaamheden op de Betuweroute in Duitsland voor het aantal goederentreinen (incl. Gevaarlijke stoffen) dat om moet rijden en daardoor gebruik maakt van de Brabantroute?

4. Wat is de huidig planning van de isolatiemaatregelen aan de woningen in de Hofstraat? Bent u met ons van mening nu de overlast langer zal aanhouden deze isolatie maatregelen eerder moeten worden uitgevoerd? Zo ja, kunt u hierop aandringen bij de staatssecretaris?

5. Bent u bereid om samen met het kabinet , provincie Limburg, provincie Brabant en andere steden aan de Brabantroute bij de Duitse Federale Overheid en de betrokken Duitse lokale en regionale overheden op aan te dringen de werkzaamheden zo spoedig mogelijk uit te voeren?

Namens de PvdA en CDA

Frank Depla

Linda Hofman-Jobse

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.