24 april 2017

Instemming CDA fractie met het herijkte woonwagenbeleid

De CDA fractie heeft op 11 april jl. vol overtuiging ingestemd met het herijkte woonwagenbeleid 2017 “Goed realistisch en uitvoerbaar woonwagenbeleid”. Dat stemt ook tot tevredenheid omdat onze fractie deel heeft uitgemaakt van de raadswerkgroep Woonwagenbeleid. De RWG heeft aan de wieg gestaan van het nieuwe beleid en ook het proces gevolgd. De opmerkingen van het CDA zijn naar tevredenheid verwerkt in het beleid. O.a. hebben we gepleit voor concrete, meetbare doelstellingen, zodat goed beoordeeld kan worden of het beleid werkt. Belangrijk onderdeel van het beleid is het plan van aanpak  'Kansen jeugdige woonwagenbewoners', waardoor jongeren gestimuleerd worden een opleiding te genieten en af te maken en geholpen worden met stagelopen.

De belangrijkste uitgangspunten van de herijking zijn:

  • Inzet op kansen voor de jeugd.

  • De basis op orde te brengen, d.w.z. alle woonwagenlocaties kwalitatief goed te maken en beheersbaar te houden, dit door:

  • voor alle 17 woonwagenlocaties een projectplan met maatregelen op sociaal/economisch, fysiek en veiligheidsgebied;

  • geen uitbreiding van de bestaande 162 woonwagenstandplaatsen. De eerder afgesproken uitbreiding naar 190 standplaatsen is niet gerealiseerd en blijkt in de praktijk niet haalbaar;

  • Verstening van de huisvesting waar mogelijk.

  • De inzet van verschillende partijen (o.a. gemeente, welzijn, onderwijs, corporaties) in het verleden heeft onvoldoende opgeleverd op sociaal/economisch, fysiek en veiligheidsgebied. Nu wordt hiervoor meer ingezet op wederkerigheid.

In de RWG was afgesproken te bevorderen dat we ons zoveel mogelijk achter het beleid zouden stellen om een signaal af te geven aan de doelgroep. Helaas is dat niet gelukt door het opportunistisch gedrag van de LPF en OAE. Deze partijen zaten weliswaar ook in de RWG, maar namen nadat het beleid geformuleerd was, plotseling een afwijkend standpunt in over het aantal standplaatsen. Hadden ze fatsoen gehad, dan hadden ze nadrukkelijk in de RWG discussie hierover uitgelokt. Helaas liep het anders.

Paul Leenders

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.