06 november 2019

Begroting 2020

De begroting voor 2020 is dinsdagavond in de gemeenteraad aangenomen. Ook het CDA steunde deze begroting. Hieronder kunt u lezen waarom:

 

Als wij de begroting van de gemeente Eindhoven lezen, denken wij aan Eindhoven als een grote gemeenschap: families en verschillende individuen. Deze gemeenschap kan ook gezien worden als een hele grote familie met vele kinderen die het samen moet regelen en maken. En.. bestand moet zijn tegen bedreigingen van buiten.  De taak van het college, en zeker ook van ons als raad is ook veiligheid bieden en maatregelen nemen zodat zij voldoende mogelijkheden krijgen zich te ontplooien en de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. En dit, collega’s van de raad, is precies wat wij ook moeten leveren aan onze inwoners.

De gemeente Eindhoven beschikt in 2020 over €936 mio om de maatschappelijke doelen die we in de kadernota met elkaar afgesproken hebben waar te maken, met aandacht voor iedereen! Met name voor de mensen die dreigen over de rand van de samenleving te gaan en mensen die zich verloren voelen, eenzaam zijn, zowel jongeren als ouderen, wil het CDA aandacht geven. Aandacht ook aan mensen die in onze stad moeilijk rond kunnen komen (circa 9%/ 16k) en ondanks al hun inspanningen toch als werkende armen door het leven gaan.

In het sociaal domein zijn grote wijzigingen doorgevoerd die in 2020 gecontinueerd worden. Hiermee is de basis gelegd voor een houdbare uitvoering van de WMO en de JeugWet. We hebben in de commissie aandacht gevraagd voor twee van de grootste uitgaven in de WMO en de JW, namelijk het beschermd wonen en de medische verwijsroute. We zijn blij met de toezegging van de wethouder dat het scheiden van wonen en zorg bij het nieuwe inkoopbeleid zal meenemen. En, we zouden graag zien dat er een evaluatie  komt van het convenant met de huisartsen. We vernemen graag of er een uitbreiding mogelijk is naar de medische specialisten. 

Vrijwilligers spelen een cruciale rol in de sociale basis. Het CDA wil graag een brede discussie met alle betrokkenen in de stad over een aantal knelpunten waar vrijwilligersorganisaties tegen aan lopen zoals de vraag over het verstrekken van een vrijwilligersvergoeding. Daar hebben we samen met de VVD, PvdA,GL, CU, 50+,OAE, DENK een motie voor ingediend.

De financiële gemeentelijke situatie gaat gelukkig goed vooruit, we zijn uit een diep dal aan het opklauteren. De reserves stijgen en het weerstandvermogen  tot de gewenste norm is weer gevuld. Echter, we mogen ons niet rijk rekenen; er is nog steeds budgettaire discipline nodig want de meevallers zijn van incidentele aard. Wel moeten we als gemeente blijven investeren in onze maatschappij en geen geld op de plank laten liggen.

Zo gaan we 2 miljoen extra investeren in veiligheid. Al jarenlang een grote wens van het CDA. Met dat geld komen er meer handjes, meer blauw op straat en meer cameratoezicht. Het CDA is daarnaast erg tevreden dat het college ons voorstel heeft omarmd om een proef op te zetten waarbij handhavers worden voorzien van bodycams.

Eindhoven herkent in de laatste decennia dat onderwijs op elk niveau essentieel is om de motor van Brainport te laten draaien; de grote, de midden en kleine bedrijven hebben elkaar nodig; hoog opgeleide mensen en goed vakmanschap zijn beide belangrijk in onze Brainportregio!

Voor vele Eindhovenaren zijn de culturele basisinstellingen, zoals bibliotheek en parktheater, van groot belang. De financiën van deze basisinstellingen zijn niet solide en een bron tot zorg voor het CDA. Graag zou het CDA het komend jaar meer aandacht zien voor de instellingen vanuit het college. Hiervoor dienen we samen met GroenLinks, VVD en OAE een motie.

Erfgoed vormt een bron van houvast, identiteit en trots in een sterk veranderende wereld. Het CDA spoort het college aan tot stevige inzet.

Voor het groeiende aantal jonge inwoners zijn meer betaalbare nieuwe woningen heel belangrijk.
In de hele stad moeten locaties gevonden worden.
Over de bereikbaarheid: tijdens de commissievergadering beproefden we dat de wethouder enthousiast werd van ons advies en we herhalen dit hier nog een keer graag: het CDA ziet graag dat er 4 P+R’s aan de rand van de stad komen, waar je voor 4 euro per dag kunt parkeren inclusief een busticket naar de stad.

Een grote uitdaging de aankomende decennia is de energietransitie. Vele investeringen van de 1,4 miljard betalen zichzelf terug maar er zijn ook onrendabele elementen. Het CDA vraagt zich daarbij af hoe we de haalbaarheid en de betaalbaarheid voor onze bewoners in de gaten houden?

Tot slot, Eindhoven is op de goede weg maar, zoals eerder gezegd, er is nog veel werk aan de winkel; goede voorzieningen van schouwburg tot zwembad, voldoende betaalbare woningen, een veilige en aantrekkelijke woonomgeving, de bereikbaarheid waarborgen voor onze inwoners en toeristen. We hebben als raadsleden de morele plicht om aan iedereen in deze grote familie aandacht te geven en te helpen, met name diegene die aan de rand van de samenleving staat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.