07 november 2017

Bijdrage CDA Eindhoven begroting 2018

Voorzitter,

Voor ons ligt de begroting 2018. Een begroting waarin de grote tekorten op het sociaal domein meegenomen moesten worden. We riepen het college bij de bouwstenenvergadering op om hier daadkrachtig mee aan de slag te gaan en niet zonder meer de lasten voor de Eindhovenaren te vergroten. Maar ook een begroting met aandacht voor sport en veiligheid. Voor ons echt lichtpuntjes in deze begroting.

Ook met onze deelname aan Crossroads Brabant is een goede stap gezet om onze jongeren bewust te laten zijn van leven in vrijheid. Het is op dit moment voor het slagen van Crossroads Eindhoven belangrijk is om snel concreetheid te krijgen door partijen bij elkaar te brengen en er concrete stappen te nemen om de organisatie en de benodigde cofinanciering te realiseren waardoor Crossroads Eindhoven in 2019 goed tot stand komt. Wij zijn als gemeente bij uitstek de partner om deze coördinerende rol op ons kan nemen. Daarom roepen we in onze motie crossroads het college op om snel de leiding en de verbindende rol te pakken in de organisatie en hier de benodigde middelen voor vrij te maken.

Dan voorzitter, het sociaal domein, ingrijpen op het sociaal domein moet. Er vloeit iedere dag nog veel geld weg en het college heeft het lek nog niet weten te dichten. Er is een maatregelenpakket  waarvan onduidelijk is of en hoeveel het gaat bijdragen aan de verbetering van de resultaten in het sociaal domein. Eerst werd er gesproken over 11 miljoen, nu nog maar 8 miljoen met een onzekerheidsfactor. Waardoor er voor 2018 een groot tekort blijft staan dat met draconische maatregelen moet worden gecompenseerd. Het CDA stelt dat dit beter kan en komt daarom met een aantal moties om het gat te dichten of in ieder geval te verkleinen.

Wij stellen op het vlak van de WMO voor:

-           maak per direct afspraken dat er geen nieuwe Beschermd Wonen plekken meer bij mogen komen en maak afspraken dat per 31 dec 2018 in elk geval 25% van de BW-plekken is omgezet naar begeleid wonen, waarbij de cliënt een eigen huurcontract heeft.

Wij stellen op het vlak van de Jeugdwet voor:

-           spreek met de huisartsen niet alleen regels af voor het verwijzen, maar probeer verwijzingen voor te zijn. Door bij het WIJteam te consulteren de regel te laten worden;

-           spreek een korting af die deels terug verdiend kan worden als de aanbieders aantonen dat ze doelmatig om gaan met de begeleidings- en behandelingskosten;

Maatregelen die zowel voor de WMO als de Jeugdwet snel het verschil kunnen gaan maken:

-           Geef de tweedelijnsorganisaties  geen verantwoordelijkheid voor het versterken van de sociale basis;
-           Krijg kosten wat het kost dit jaar de administratie en de processen op orde;

-           Regel het berichten verkeer in volgens het model van Tilburg en Rotterdam om zo grip te krijgen;

-           Spreek kortingen af die deels terug verdient kunnen worden als men instroom en uitstroom in evenwicht brengt;

-           Stel een maximum budget in per organisatie en daag ze uit om met hun professionaliteit te zorgen dat er geen wachtlijsten ontstaan;

Tenslotte een maatregel op het vlak van de participatiewet:
-           richt een ketenoverleg in voor de toeleiding van statushouders naar werk (zij zijn immers de grootste oorzaak van de stijging) en hang niet alles op aan het participatiebedrijf!

Vooruitlopende op de discussie over het armoedebeleid wil het CDA via een motie inzicht vragen of een herschikking van armoedegelden bij een gelijkblijvend budget bij zou kunnen dragen aan een grotere uitstroom uit de bijstand. Juist ook omdat we hier een belangrijke veroorzaker hebben van het tekort.

Er zijn zorgen over de rol van WIJeindhoven en die herkent het CDA ook. Tegelijkertijd zijn dit nu wel de riemen waar we mee roeien en een snel alternatief lijkt niet voorhanden. Daarom stellen we voor om WIJeindhoven een rol te geven bij het bewaken van de toegang en daartoe z.s.m. pilots in te richten om voor 30 juni komend jaar te kunnen besluiten of, en zo ja hoe, deze rol bij kan dragen aan het verminderen van het tekort.

Besturen is keuzes maken. Keuzes die misschien soms pijn doen maar wel met het belang van Eindhoven voorop. Ook is er lef nodig om in te zien dat we de tering naar de nering moeten zetten. En in deze financiële situatie ook investering on hold moeten durven zetten om de financiën weer gezond te krijgen. Daarom hebben wij de motie ‘geen geld voor steentjes’. Waarmee we de investering in de binnenstad on hold willen zetten en daarmee de Boschdijk binnen de Ring herinrichten, naar de wens van het burgerinitiatief. Ook de ongelijksvloerse kruising voor de HOV op de Montgomerylaan stellen we uit. Waarmee we het weerstandsvermogen op peil houden en de OZB-verhoging minder maken.

De motie renescience slaat daar ook op. Het af zien van het garant staan levert ons niet direct geld op. Maar het zorgt er wel voor dat ons weerstandsvermogen niet verder onder druk komt te staan als deze risicovolle zaken de mist in gaan.

Een ander punt daarbij is dat we altijd moeite hebben ons aan het budget voor inhuur derden te houden. Nu staat het opgegeven als bezuinigingspost. Hoe reëel is dat? Om hier toch stappen op te maken hebben wij een amendement gemaakt om de inhuur derden echt te maximeren. We geven het college een maximum bedrag inhuur derden en als dat op is moet ze terugkomen naar de raad en het voorleggen. 

Voorzitter, zoals u merkt hebben we flink meegedacht want niemand hier gaat deze financiële situatie in de koude kleren zitten. We zijn daarom erg teleurgesteld in de begroting die voor ligt. We doen een flinke greep in ons weerstandsvermogen en verhogen de lasten voor de inwoners. Het duurt 10 jaar tot ons weerstandsvermogen weer op niveau is… 10 jaar!! Dat zijn 3 raadsperiodes! Hoe kun je dit serieus als oplossing zien?

En de Eindhovenaren mogen extra OZB ophoesten. Onze hard werkende mensen in de stad kunnen de rekening betalen van uw falen. En niet alleen voor gewone Eindhovenaren is het uiterst wrang maar ook voor ons MKB. Zij hebben het zwaar gehad in de crisis en er alles aan gedaan om te proberen geen mensen te ontslaan. Zij hebben nog niet zoveel vet op de botten en moeten nu uw rekening betalen.

We hebben het college op het hart gedrukt de puinhoop op te ruimen voor de verkiezingen. En niets door te schuiven naar een nieuw college. Dat wil of lukt dit college niet. Ze hebben geen grip op de zaak en treden niet daadkrachtig op. Wel verzwaren ze dus de lasten voor de Eindhovenaren en onze bedrijven. Wij vinden dat het college aan de stad moet laten zien dat ook zij inleveren. Daarom onze 10% motie waarin we de wethouders oproepen om vrijwilliger 10% van hun salaris af te staan. Als zoenoffer naar de Eindhovense bevolking en ondernemers. En als afkoopsom voor de puinhoop die ze achter laten voor een volgend college.

Dan onze laatste motie over het dividend van de Airport. Het is een reactie op de aangekondigde motie van de PvdA. We zien niet graag dat de winst die hier wordt gemaakt uit de regio verdwijnt en als lapmiddel voor de begroting wordt gebruikt. Wij willen de winst van Eindhoven Airport veel liever in de regio houden en zien het liever naar het leefbaarheidsfonds gaan om echt iets te doen aan de overlast die sommige mensen ervaren van onze luchthaven.

Ik concludeer: de gemeente is als de Titanic, we zijn op een grote ijsberg gevaren en er zit een enorm gat in de romp. In plaats van te evacueren en met alle macht proberen het gat te dichten gaat dit college in het orkestje op het dek zitten spelen. Lekker spelen op het langzaam zinkende schip… het zal hun tijd wel duren en het wordt vanzelf maart 2018. Gelukkig voor de Eindhovenaar valt er dan wat te kiezen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.