04 juli 2018

Bijdrage CDA-fractie over jaarrekening 2017

Op 3 juli 2018 besprak de gemeenteraad de jaarrekening over 2017. Lees hieronder de bijdrage van onze fractievoorzitter Linda Hofman.

Voorzitter,

Voor ons ligt de jaarrekening 2017. En wat deze jaarrekening zo bijzonder maakt is dat het de jaarrekening van het vorige college is. Terwijl we al aan de slag zijn met een nieuwe raad en een college. Vorig jaar bij de jaarrekening vergeleek ik de financiële huishouding van de gemeente met een brandend huis. Er werd niet adequaat ingegrepen, de brandweer werd niet gebeld maar in plaats daarvan werden de plantjes water gegeven. Gelukkig is de brandweer nu gearriveerd in de vorm van ons nieuwe college. En net als bij een heidebrand hopen we dat er na de brand van alles moois mag groeien op de asresten.

Maar nu eerst de smeulende resten: deze jaarrekening is niet positief als we naar onze financiële uitgangspositie kijken. Maar ook als we naar de aanbevelingen van de accountant kijken, die al jaren hetzelfde zeggen, dan is er nog flink werk aan de winkel voor ons nieuwe college. Zoals in de commissie al gezegd is willen we vooral dat er tijd gestoken gaat worden in het kwantificeren van de risico’s. Zodat we als raad beter onze controlerende taak kunnen uitvoeren. Daarom steunen we de motie van VVD. Over de eerste beheersmaatregelen in het sociaal domein hebben we net ook al met elkaar kunnen discussiëren. Hier liggen de grootste uitdagingen om op een sociale manier te zorgen dat de financiën weer op orde komen.

Onze controlerende taak, daar hebben we als raad een mooi instrument voor: de rekenkamer. Het CDA Eindhoven heeft grote waardering voor het werk van de rekenkamer en onze collega-raadsleden die hierin vertegenwoordigd zijn. Zij gaan verder dan wij als raad zouden kunnen bij het uitzoeken of maatschappelijke middelen doelmatig en efficiënt worden besteed. Als CDA vinden we dit belangrijk omdat het om gemeenschapsgeld gaat. We zijn dan ook erg blij met de rapporten en aanbevelingen die geleverd worden. Uit het overzicht in de jaarrekening blijkt helaas dat niet alle aanbevelingen even goede opvolging krijgen. We hebben daarom een motie waarin we het college oproepen om aan de slag te gaan met de aanbevelingen van het vastgoed rapport die nog niet gerealiseerd zijn. Is dat haalbaar voor het einde van het jaar?

Ook de Werkgroep Analyse Begroting en Verantwoording heeft onlangs goede aanbevelingen aan ons gedaan om de prestatie-indicatoren meer integraal op te nemen en bijvoorbeeld vooraf bij de planning van projecten een risico analyse te houden. Ook daar grote waardering voor.

Ik noemde net ook al de aanbevelingen van de account. Ook dit jaar ontbreekt de goedkeurende verklaring. Omdat er teveel onzekerheden in de jaarrekening geconstateerd zijn, waaronder een grote onzekerheid bij de uitvoering van de PGB. Als CDA Eindhoven hechten we er echter wel belang aan dat we volgend jaar een goedkeurende verklaring krijgen. De account meldt ook dat de onzekerheid met betrekking tot het de uitvoering van het PGB een systeemfout betreft. De overige onzekerheden kunnen wel binnen de invloedssfeer van de gemeente worden aangepakt en we hebben er vertrouwen in dat dit college dat ook doet. Als steuntje in de rug hebben we een motie liggen. Waarin we het college vragen om die systeemfout m.b.t. het PGB uitvoering met de VNG in de Den Haag aan te kaarten.

Waar we ook nog een uitdaging zien is het laten aansluiten van ons onderwijs op onze arbeidsmarkt. Daar vallen de cijfers van afgelopen jaar tegen. Gelukkig is dit opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord. We hopen dat er hierbij genoeg aandacht is voor niet alleen reguliere studenten maar ook mensen die zich op later leeftijd willen laten omscholen.

Een andere indicator die er niet goed voorstaat is het terugdringen van de overlast van het spoor voor de bewoners van de Hofstraat. Deze mensen hebben dagelijks veel last van het toenemende spoorverkeer langs hun woning. Die toename is te danken aan de werkzaamheden aan de betuwelijn. Na veel gelobby zouden de woningen snel geïsoleerd worden. Helaas is dit nog niet gebeurd. Zou het college hier vaart mee willen maken en ons willen informeren over of de leefbaarheid toegenomen is? We hebben hiervoor een motie ingediend die wordt gesteund door de SP, PvdA, denk en D66.

We zien dat er ook op Cultuur een aantal indicatoren niet zijn ingevuld. Erg jammer want zo kan het college niet met een schone lei beginnen. En als we eerlijk zijn: het aantal bezoekers van culturele instellingen bijvoorbeeld… die had toch al wel bekend kunnen zijn? De cijfers moesten immers voor 1 mei ingeleverd zijn. Ook op Sport liggen de komende tijd nog uitdagingen. Gelukkig hebben we er ook hier vertrouwen in dat het nieuwe college dit goed oppakt. Want Sport en Cultuur voor alle Eindhovenaren vinden we erg belangrijk.

Voorzitter en om af te sluiten wederom dezelfde boodschap als vorige week. Elke partij hier heeft tijdens de verkennende raadsvergadering gezegd dat de financiën weer op orde moeten. Dit college heeft dat ook als uitgangspunt en neemt het heft in handen. Maar daar is wel discipline voor nodig. In het college door verantwoord met ons geld om te gaan maar ook als raad. Door geen tijd en energie te verspillen aan kruimelwerk maar bij alles wat we de komende tijd gaan doen de financiën scherp in de gaten te houden. We vragen vaak om frequente rapportage en allerlei toezeggingen maar laten we onze focus leggen op de basis. Met als doel de financiële situatie van Eindhoven op orde en gezond te krijgen.  

Tot zo ver.

Linda Hofman, fractievoorzitter CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.