02 juni 2020

Gaat er nog iets gebeuren met de Steentjeskerk?

Al zo'n vijf jaar staat de Steentjeskerk te verpieteren. Het CDA vraagt daarom aan de gemeente of de eigenaar al concrete plannen heeft? En zo niet, of de gemeente wettelijke middelen heeft om de koopovereenkomst te ontbinden? De Steentjeskerk verdient beter.

Hier leest u de raadsvragen zoals door fractieleden Niels Groot en Rob Gordon ingediend:


Raadsvragen ‘Steentjeskerk’

Eindhoven, 28 mei 2020

Geacht college,

Reeds lange tijd staat de karakteristieke Steentjeskerk, alias de voormalige Antonius van Padua-kerk leeg. In de waardering door de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed wordt het architectuurhistorisch belang door de stijl, het bijzondere materiaalgebruik en de detaillering benadrukt. Het is van nationaal belang vanwege de architectuurhistorische, bouwtechnische, typologische en functionele zeldzaamheid. Met name het gebruik van Kunradersteen, mergelsteen, is zeldzaam buiten Limburg.

Naast een sporadisch gebruik als huis van Sinterklaas zijn er nog steeds geen ontwikkelingen bekend sinds 2015.  Zoals reeds opgemerkt tijdens de rondvraag op 4 september 2018 maakt het CDA zich ernstig zorgen over de toekomst en staat van het gebouw. Tijdens de commissievergadering van 12-5-2020 werd er geen nieuwe informatie verstrekt over de stand van zaken. Daarom allereerst dezelfde vragen als in 2018:

1.       Wat is de huidige functie van het gebouw naast kortstondig huis van Sinterklaas?

2.       Hoe staat het met de staat van onderhoud buiten en vooral binnen de kerk? Zowel qua fysiek onderhoud als brandveiligheid?

3.       Welk onderhoud is verricht sinds 2018 en wie heeft dit bekostigd?

4.       Is de gemeente in staat de staat van onderhoud vrijelijk te controleren en zo nodig in te grijpen, mede met het oog op de situatie van nu?

5.       Welke partij is verantwoordelijk voor het onderhoud van de omringende grond en het verwijderen van onkruid?

Daarnaast hebben wij de volgende vragen met betrekking tot de toekomst van het pand:

6.       Kunt u de raad informeren welke plannen door de beoogd eigenaar aan de gemeente op dit moment zijn voorgelegd?

7.       Zo ja, wanneer verwacht u dit aan de raad voor te leggen of haar te informeren?

8.       En zo nee, is er reeds uitzicht op een nieuw plan?

Mochten er binnen de gemeentelijke kaders nog geen plannen voor het gebouw zijn, dan heeft het CDA de volgende vragen:

9.       Heeft de gemeente wettelijke middelen om de koopovereenkomst te ontbinden?

10.   Zo ja, is deze optie reeds verkend?

11.   Bent u bereid deze stap te zetten en zo ja wanneer?

12.   Gezien de waarde en belang van het gebouw: kunt u de eigenaar van het pand aansprakelijk stellen voor alle door zijn toedoen of nalatigheid komende kosten qua onderhoud, de noodzakelijke renovatie en restauratiekosten plus bijkomende kosten?

Namens de CDA-fractie,

Niels Groot
Rob Gordon

(foto: WikiMedia Commons)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.