11 juli 2019

Inbraakgolf in Eindhovense parkeergarages: CDA stelt raadsvragen

Eindhovense parkeergarages worden geteisterd door een inbraakgolf. In de eerste helft van 2019 is al bijna vierhonderd keer ingebroken. Het CDA Eindhoven vindt dat er stevigere maatregelen nodig zijn.

Wie zijn auto parkeert in een parkeergarage, gaat er vaak van uit dat dat veilig is. Maar dat blijkt vaak niet het geval. Zo is er in de eerste zes maanden van dit jaar al bijna vierhonderd keer ingebroken in Eindhovense parkeergarages. Het CDA vindt dat parkeergaragehouders meer moeten doen om auto-inbraak te voorkomen. Meer camera-bewaking en een fysiek aanwezige beveiliger zouden daarbij kunnen helpen.

‘Burgers hebben natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid’, aldus CDA-raadslid Remco van Dooren. ‘Maar wij roepen het college van burgemeester en wethouders op ook parkeergaragehouders aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en maatregelen te nemen.’

(Foto: Wikimedia Commons)

Zie hieronder de raadsvragen:

 

Geacht college,

Al een paar jaar op rij wordt er veelvuldig ingebroken in parkeergarages in Eindhoven. Dit jaar lijkt er helemaal sprake te zijn van een inbraakgolf: bijna vierhonderd keer werd er in de eerste zes maanden ingebroken[1]. Dit hoge aantal inbraken heeft gevolgen voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van inwoners en bezoekers. Niet alleen is er schade en verlies van bezittingen voor de betrokkenen, het heeft ook een nadelig effect op het imago van onze stad.

Vaak denken bezoekers hun auto veilig te kunnen parkeren in een parkeergarage. Men heeft het gevoel dat er bewaking aanwezig is en/of dat er camera’s hangen. Deze gewenste service lijkt ook logisch, zeker gezien de hoge parkeertarieven die parkeerders moeten betalen. Toch is dat vaak niet het geval. In de meeste parkeergarages is vaak geen beheerder/beveiliger fysiek aanwezig. Vaak hangen er maar op sommige plekken camera’s en is het opvragen van die beelden ook een hele klus.

Om de auto-inbraken in parkeergarages terug te dringen zijn wat het CDA betreft inspanningen nodig van burgers, exploitanten van parkeergarages en de gemeente. Bezoekers moeten allereerst zelf geen waardevolle spullen (zichtbaar) in de auto laten liggen. Eigenaren van parkeergarages dienen daarnaast te zorgen voor een veilige plek, door bijvoorbeeld camera’s op te hangen en beheer/bewaking fysiek aanwezig te laten zijn als preventiemiddel. De gemeente zou verder bewustwordingscampagnes kunnen opzetten zodat bezoekers aan onze stad geattendeerd worden om waardevolle spullen uit de auto te halen.Nieuwe aandacht hiervoor is geen overbodige luxe omdat de dieven ook steeds inventiever worden. Zo is inmiddels gebleken dat dieven door middel van apparatuur ook kunnen achterhalen in welke kofferbakken laptops aanwezig zijn[2].

Over dit alles heeft de CDA-fractie de volgende vragen:

1.      Wat is de oorzaak dat er in de afgelopen jaren zo veelvuldig is ingebroken in auto’s in parkeergarages?

2.      De gemeente en politie werken hard aan de veiligheid in onze stad. Dat kunnen ze niet alleen. Is het college het met het CDA eens dat exploitanten van parkeergarages ook een verantwoordelijkheid hebben om parkeergarages veilig uit te rusten om zo bij te dragen aan een hogere veiligheidsbeleving van onze stad? Graag een toelichting.

3.      Steeds vaker worden meerdere parkeergarages tegelijkertijd beheerd/bewaakt door maar één beheerder/bewaker. Deelt het college onze mening dat het huidige toezicht van één beheerder op verschillende parkeergarages niet afdoende lijktvoor de service en de veiligheid? Zo ja, bent u bereid om dit kenbaar te maken aan P1 enQ-Park?

4.      Is het college bereid om met parkeergarages P1 en Q-Park (opnieuw) om de tafel te gaan en er bij hen op aan te dringen dat meer maatregelen nodig zijn om het aantal auto-inbraken te verminderen?

5.      In november 2017 heeft de gemeente afspraken gemaakt met parkeergarages P1 enQ-Park en de politie om auto-inbraken te voorkomen[3]. Een van de maatregelen was om auto-inbrekers, afhankelijk van het vergrijp, een waarschuwing te geven of een toegangsverbod voor één of alle parkeergarages op te leggen. Hoe vaak zijn er waarschuwingen gegeven en hoe veel toegangsverboden zijn er opgelegd? Hoe beoordeelt u de effectiviteit van deze maatregel ten opzichte van het stijgende aantal auto-inbraken in parkeergarages?

6.      Kunnen er bij het afgeven van een vergunning aan de eigenaar van de parkeergarage verplichtingen m.b.t. de veiligheid opgelegd, zoals bijvoorbeeld het ophangen van camera’s?

7.      Kan een burger waarvan in zijn/haar auto is ingebroken en er camera’s hangen in de parkeergarage beelden opvragen? Zo ja, hoe vaak is dit gedaan? Zo nee, kan de politie deze beelden opvragen? Hoe vaak is dit gebeurd en is er bij hen prioriteit bij het opvragen van camerabeelden?

8.      Ziet het college ook een verantwoordelijkheid van de gemeente om auto-inbraken in parkeergarages tegen te gaan? Zo ja, op welke manier gaat u hier invulling aan geven?

We kijken uit naar de beantwoording van onze vragen.

Namens de CDA-fractie,

Remco van Dooren, raadslid

 

[1]www.omroepbrabant.nl/nieuws/3036450/Inbraakgolf-in-parkeergarages-Eindhoven-dit-jaar-al-honderden-auto-s-opengebroken

[2]https://www.ed.nl/eindhoven/golf-aan-auto-inbraken-in-eindhoven-dief-weet-in-welke-kofferbak-een-laptop-ligt~a7e4750a/?referrer=https://www.google.nl/

[3]www.eindhoven.nl/persberichten/toegangsverbod-in-parkeergarages-moet-inbraken-voorkomen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.