09 juli 2020

Jaarrekening 2019: inbreng CDA

Afgelopen dinsdag stond de Jaarrekening 2019 op het programma in de digitale gemeenteraadsvergadering. Lees hieronder onze bijdrage:

 

 

Dank, voorzitter.

Laten we beginnen met het college en de ambtenaren te complimenteren voor de jaarrekening 2019 met een goedkeurende accountantsverklaring en een positief resultaat van ruim 50mio€.
De samenwerking ging beter, de controlestukken waren op tijd in deze moeilijke Corona digitale periode. Dit, samen met het lagere ziekteverzuim, laat zien dat stappen zijn gemaakt om de ambtelijke cultuur te veranderen en het apparaat efficiënter te maken. Maar we zijn er nog niet. De raad heeft een robuuste en realistische begroting nodig om de goede keuze voor de stad te maken. We moeten de ingeplande investeringen realiseren, zeker nu in de Crisisperiode (hierover heb ik een motie met PvdA ingediend).
Het positieve resultaat van €50mio heeft met name te maken met incidentele meevallers. En we moeten structureel maken!

(voordeel onderhoud wegen BBV verslaggeving 7mio, minder instromers maatschappelijke opvang zijn naar beschermd wonen +1,7Mio/ uitgebleven aanzuigende werking door uniform tarief voor WMO voorzieningen 8M, Jeugd +5,4 M; vertraging investeringen 43 realisatie ipv 66 dus verlichting kapitaallasten 9mio, extra parkeer-inkomsten OZB 1,5 mio, meicirculaire 3,5M, te hoge begroting, nieuwe tarieven en budgetplafond effect… etc).Dankzij het vullen van ons weerstandvermogen zijn we nu beter in staat om wellicht de financiële klappen van deze crisis op te vangen. Maar we moeten VOORZICHTIG zijn.

Een van de onderwerpen die we vandaag willen benoemen is veiligheid. Door de burgemeester en het team wordt keihard gewerkt om Eindhoven veiliger te maken. De formatie is voor 2020 al flink uitgebreid en biedt veel vertrouwen. We hebben echter nog onvoldoende inzicht in de oorzaken hoe het nou komt dat Eindhoven onveiliger is dan de grote 4 steden. Als we dat weten, kunnen we vervolgens ook bezien welke maatregelen moeten worden genomen. Hiervoor hebben we een motie ingediend. ken.

Het CDA maakt zich daarnaast sterk voor een bereikbare gemeente. De  bereikbaarheid van onze gemeente kan beter, helemaal met het oog op de lange termijn. Op belangrijke hoofdwegen zien wij graag meer groene golven, zeker ook zodat motoren niet blijven ronken. En voor het busstation blijven we aandacht vragen voor een structurele oplossing.

Op het gebied van economie zien we dat het team Acquisitieprogramma Bedrijven positieve resultaten in het centrum bereikt heeft en we zijn blij met de toezegging dat er ook naar andere winkelcentra gekeken wordt. Het CDA is daarnaast voor een brede welvaart, dat iedereen in deze samenleving meeverdient. In 2019 hebben we onze regiodeal ingezet voor onze sociale voorzieningen en we blijven aandacht vragen voor de problematiek rond arbeidsuitbuiting (tongelreep Urban Sport Park/Atelier beleid TAC cultuurhistorie en starters verbinding; MKB+ Grote bedrijven. Het vormgeven van de multi-helix samenwerking voor sociaalmaatschappelijke vraagstukken vinden wij kansrijk en passend in de rijke traditie die Eindhoven heeft)

Cultuur is van belang voor een leefbare stad. Toch maakt het CDA zich zorgen om de lage graad van cultuurparticipatie, dat moet om hoog. Pand P is een nieuwe financieel probleem. Gelukkig zijn we blij dat twee wethouders zich er nu intensief mee bemoeien. Het CDA zal vinger aan de pols houden en  bij te weinig voortgang in het najaar agenderen.

We zijn tevreden dat het college wil kijken of en hoe het erfgoedhuis en Eindhoven museum Eindhoven museum structureel kunnen samenwerken (om zo het Eindhovens verleden beter te ontsluiten voor haar inwoners)

Het CDA is trots op de gevelisolatie van de Hofstraat! De leefbaarheid is helaas in Tongelre bij de spoor niet terug omdat de inwoners houden overlast van trillingen. Hier zullen we onze aandacht blijven houden. Er wordt flink gebouwd in Eindhoven (3000 woningen in 2019) en er wordt stevig gewerkt aan het verbeteren van de actiegebieden. Het CDA blijft aandacht voor de middensegment vragen.
Eenzaamheid is een belangrijk thema voor het CDA; het aantal inwoners dat in hoge mate van isolement leeft, is in 2019 en 2020 toegenomen. Hier moeten we aan blijven werken.

Het CDA staat voor solidariteit; we hebben de morele plicht om mensen te helpen die voor een belangrijke levensopgave staan.

Er is nog veel te doen voor onze geliefde stad,

Wij wensen het college en de burgermeester veel wijsheid toe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.