03 maart 2021

Jongerenwerkers zijn hard nodig

We maken ons zorgen nu verschillende wijken van Woensel-Noord geen vaste jongerenwerker meer hebben, maar alleen nog op afroep. In bijvoorbeeld Achtse Barrier en Blixembosch zijn goede relaties met de jeugd opgebouwd, was men goed op de hoogte wat er speelde, werden activiteiten georganiseerd en werden vrijwilligers in jongerencentra ondersteund. En jongerenwerkers zijn enorm belangrijk. Ze spreken de taal van jongeren, hebben een vertrouwensband met ze. Daardoor kunnen ze er snel bij zijn en zorgen dat een kwetsbare situatie niet tot problemen leidt. Ze spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van problemen zoals schooluitval, werkloosheid, overlast of criminaliteit. Dat betekent dat een jongerenwerker in de haarvaten van de wijk moet zitten. En niet moet komen als er een brandje is. Jongerenwerk kan in alle wijken net het verschil maken. En dat moet dus ook in de Achtse Barrier, Blixembosch, Prinsejagt, Jagershoef en ’t Hool goed geregeld zijn. Onze jeugd is de toekomst en daar moeten we in investeren!

Hieronder de raadsvragen die Remco van Dooren en Christo Weijs hebben gesteld:

https://raadsinformatie.eindhoven.nl/user/questions/env=help/action=showdoc/gd=2620/Ingekomen_raadsvragen_Zorgen_over_jongerenwerk_in_Woensel_Noord__CDA__def.pdf

Raadsvragen van de fractie(s): CDA

Zorgen over jongerenwerk in Woensel Noord

datum: 2 maart 2021

Geacht college,

Inleiding

Het zal u niet ontgaan zijn dat we de afgelopen weken verschillende brieven hebben gekregen over het jongerenwerk in Woensel-Noord   . Inwoners maken zich namelijk grote zorgen over het ontbreken van een vaste jongerenwerker in verschillende wijken in Woensel-Noord, nu zij hebben vernomen dat er geen jongerenwerkers meer structureel in de wijk aanwezig zullen zijn, maar alleen op afroep.

De wijken Achtse Barrier en Blixembosch hadden tot voor kort vaste jongerenwerkers. Deze jongerenwerkers hebben in ruim 7 jaar tijd een goede relatie met de jeugd opgebouwd en waren goed op de hoogte van wat er speelde in de wijken. Zij waren bovendien de spil rondom de vele activiteiten in de wijk en zorgde voor professionele ondersteuning bij de vrijwilligers in de jongerencentra. Nu er voor gekozen is om geen vaste jongerenwerkers meer aan te stellen voor deze wijken, zijn zij erg verontrust.

Het CDA vindt het werk van jongerenwerkers enorm belangrijk, voor Vaartboek, Vlokhoven, de Tempel en Eckart maar ook voor de Achtse Barrier, Blixembosch, Prinsejagt, Jagershoef en ‘t Hool. Jongerenwerkers spreken de taal van jongeren, staan in regelmatig contact met de scholen en de politie en spelen een belangrijke preventieve rol bij het voorkomen van criminaliteit, schooluitval of radicalisering. In de coronatijd zien we verder vereenzaming onder jongeren en is er grote behoefte aan contact. Jongerenwerk kan in heel Woensel-Noord net hét verschil maken. Dan moeten ze wel in de haarvaten van de wijk zitten.

We hebben daarom de volgende vragen:

Raadsvragen

  1. Wat zijn de concrete veranderingen met betrekking tot de invulling van het jongerenwerk in 2021 ten opzichte van 2020?
  2. Welke wijken hadden eerst wel een structureel aanbod van jongerenwerk en nu sinds 2021 niet meer? Waarom is hier voor gekozen?
  3. Bent u het met de CDA-fractie eens dat jongerenwerk vooral preventie is en dat het pas écht effectief is als jongerenwerkers voldoende tijd en aandacht hebben om de verbinding te zoeken met jongeren, en dus niet pas moeten worden ingezet wanneer er brandjes in een wijk zijn?
  4. Zo ja, hoe rijmt dit met het ontbreken van een vaste jongerenwerker in bijvoorbeeld de Achtse Barrier en Blixembosch, waardoor bijvoorbeeld geen nieuwe jongerenactiviteiten worden opgezet?
  5. Jongerenwerkers werken veel samen andere organisaties en met de wijk. In de brief van het Bewonersplatform lezen we dat de wijkagenten maar ook bewonersverenigingen niet op de hoogte waren van de veranderingen in hun buurt. Waarom zijn zij niet op de hoogte gebracht hoe het jongerenwerk in hun buurten eruit komt te zien?
  6. We lezen in de brief van de stichting Achtse Barrier voor Elkaar verder: “Er is geen informatieoverdracht geweest behalve wat algemene informatie over het jongerencentrum”. Ook in Blixembosch horen we dat dit het geval is. We zijn nu ruim tweeënhalve maand in 2021 en tot op heden heeft er dus nog geen overdracht plaatsgevonden tussen de jongerenwerkers van Buro Cement naar Lumens. Met een jarenlang opgebouwde kennis, ervaring, expertise, netwerk en gecreëerde vertrouwen is het van belang dat hier gebruik van wordt gemaakt. Doordat er nog geen overdracht is geweest, zijn de jongeren de dupe. Bent u het hiermee eens en wanneer gaat deze overdracht eindelijk gebeuren?
  7. In verschillende wijken in Woensel-Noord zijn jongerencentra. Wat is de toekomst van deze jongerencentra, nu er geen vaste jongerenwerker meer is die een belangrijke rol speelde bij deze ontmoetingsplekken?
  8. Jongerencentrum PitStop geeft aan dat zij op verzoek van de gemeente Eindhoven hun aanvraag hebben vergroot om in de meeste wijken van Woensel Noord jongerenwerk aan te bieden. PitStop schrijft verder: “op dit voorstel is bij de subsidietoekenning voor 2021 echter geen onderbouwde reactie van de gemeente ontvangen. Ook is er geen inzicht op basis waarvan de subsidietoekenning wél heeft plaatsgevonden”. Klopt het dat de gemeente PitStop verzocht heeft om hun aanvraag uit te breiden naar het jongerenwerk voor bijna alle wijken in Woensel-Noord, in plaats van sec de aanvraag voor het jongerencentrum? Waarom is dit verzoek gedaan?
  9. Klopt het dat er geen onderbouwing op de afwijzing van een groot deel van de subsidieaanvraag is gegeven? En op basis van welke argumenten een deel van de subsidie wel is verleend? Zo ja, bent u het met het CDA eens dat we ten alle tijden aan subsidieaanvragers onze argumenten moeten uitleggen waarom tot een bepaald besluit is gekomen?
  10. Er komen ook signalen dat in de wijken Prinsejagt, Jagershoef en ’t Hool jongerenwerkers niet zichtbaar aanwezig zijn, terwijl hier wel veel jongeren ‘rondhangen’. Het is belangrijk dat we als gemeente goed zicht hebben op deze jongeren. Hoe is het jongerenwerk in deze wijken georganiseerd?

 

We kijken uit naar de beantwoording van onze vragen.

Namens de fractie(s) CDA,

Remco van Dooren, raadslid

en Christo Weijs, raadslid

 

 

[1] Jongerencentrum Pitstop: ‘Noodsignaal vanuit het jongerenwerk in Woensel-Noord’

2 Stichting Achtse Barrier voor Elkaar: ‘Noodsignaal vanuit het jongerenwerk in Achtse Barrier’

3 Bewonersplatform Woensel-Noord: ‘Noodsignaal vanuit het jongerenwerk in Woensel Noord’

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.