18 juli 2018

Kerk in Vlokhoven gekraakt, CDA stelt raadsvragen

Krakers hebben de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk in Vlokhoven gekraakt. De rechtmatige eigenaars kunnen het pand niet meer in, terwijl de kerk en pastorie nog gewoon in gebruik waren. Dat is schandalig. Het CDA vindt dat de wet moet worden gehandhaafd en de krakers per direct het pand uit moeten. We hebben daarom raadsvragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u de integrale tekst. 

Raadsvragen ‘Kraken Lourdeskerk’

Eindhoven, 18 juli 2018

Geachte college,

Begin juni 2018 heeft een groep krakers ingebroken in de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk en de bijbehorende pastorie in Vlokhoven. Hoewel het kerkgebouw geen katholieke parochiekerk meer is, wordt het kerkgebouw en de pastorie nog wekelijks gebruikt door een katholieke geloofsgemeenschap. Zij en ook de eigenaar, de parochie St. Petrus, kunnen hun eigen kerk nu niet meer in. De laatste heeft aangifte gedaan van huisvredebreuk en vreest voor het interieur van de kerk en het woongedeelte. De kerk is een gemeentelijk monument en bezit kunstwerken en andere kostbaarheden. Het CDA vindt het niet uit te leggen dat de parochie geen toegang meer heeft tot haar eigendom en dat een religieuze gemeenschap geen vieringen kan houden.

Het CDA wil dat niet de krakers, maar de slachtoffers van dit misdrijf worden beschermd en ondersteund door de gemeente en de politie. Kraken is bij wet namelijk verboden. In de ‘Wet kraken en leegstand’ staat dat iemand die een woning of gebouw wederrechtelijk binnendringt of daarin vertoeft, schuldig is aan kraken. Daarmee is kraken een strafbaar feit. Eigenaren kunnen bij de politie aangifte doen van een gekraakt pand en aan hen verzoeken dat het pand moet worden ontruimd.

In antwoorden op eerdere raadsvragen over kraken (16R7055), stelt het College van Burgemeester en Wethouders dat politie en Openbaar Ministerie alleen direct kunnen optreden als de krakers nog geen huisrecht hebben opgebouwd, hetgeen 24 uur na de kraak gebeurt. Op de dag dat de kraak in de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk plaatsvond, heeft de politie een melding ontvangen. De politie heeft met de krakers afgesproken dat de krakers zich netjes moesten gedragen en geen vernielingen mochten aanbrengen. De parochie is door de politie op dezelfde dag op de hoogte gebracht van het feit dat het pand gekraakt was.

Dit alles leidt bij de CDA-fractie tot de volgende vragen:

1.      Vindt het College het niet onwenselijk dat gelovigen van de rooms-katholieke gemeenschap (zowel beheerders en gebruikers) de toegang tot de kerk wordt ontzegd? Het gebouw is immers wekelijks in gebruik.
2.      Is het de normale gang van zaken dat krakers van in gebruik zijnde gebouwen voor religieuze diensten er niet direct uitgezet kunnen worden?
3.      Is de gemeente niet verantwoordelijk voor de bescherming van een gemeentelijk monument indien door overmacht de wettelijke gebruiker het gebouw niet kan beschermen?
4.      Zijn er buiten de reguliere mogelijkheden voor het uitzetten van krakers, aanvullende mogelijkheden in het geval van monumentale panden?
5.      Is de gemeente er van op de hoogte dat met name de kerk nog kunstwerken bevat en mogelijk ook nog andere kostbaarheden heeft zoals religieus vaatwerk? Wat vindt het College er van dat er mogelijk schade hieraan ontstaat? 

In deze casus blijkt dat politie en OM wel degelijk binnen 24 uur na de kraak handhavend hadden kunnen optreden.

6.      Waarom is dit niet gebeurd?

In plaats van direct te handhaven heeft de politie er voor gekozen om met de krakers te praten en hen aangespoord zich netjes te gedragen.

7.      Wat is het standpunt van het College over deze werkwijze?

De pastorie heeft op dit moment een kort geding aangespannen tegen de groep krakers, mede op advies van de gemeente. De pastorie voelt zich machteloos en niet tot nauwelijks gesteund door gemeente en politie. De wet wordt immers niet gehandhaafd.

8.      Hoe ervaart het College de geschetste gevoelens van de pastorie?
9.      Ondersteunt de gemeente eigenaren van gekraakte panden, en zo ja, op welke manier?

Het College heeft eerder aangegeven alleen handhavend op te treden als er sprake is van gevaar voor gebruikers en/of omgeving van een bepaald object.

10.   Is dit standpunt nog actueel?
11.   Kan het College uiteenzetten welke mogelijkheden gemeenten hebben om handhavend op te treden?
12.   Kan het College per mogelijkheid in vraag 11 beargumenteren waarom zij in het algemeen wel of niet kiest voor deze handhavingsactie?

Het CDA is daarnaast benieuwd of er op dit moment bij de gemeente nog andere meldingen bekend zijn van gekraakte panden.

13.   Hoeveel gekraakte panden zijn er bij de gemeente bekend en wie zijn de eigenaren van de panden?

Namens de CDA-fractie,

Remco van Dooren, raadslid
Niels Groot, raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.