14 mei 2020

Maak geschiedenis van Eindhoven zichtbaar!

Bij de herinrichting van de Vestdijk-Hertogstraat zijn unieke archeologische vondsten gedaan. We hebben enthousiaste verhalen van archeologen gelezen over de vondsten die ze hebben gedaan. De onverwachte vondsten van een forse middeleeuwse fundering van een poortgebouw en van een brug spreken boekdelen. Duidelijk is dat de opgravingen veel kennis hebben opgeleverd over het oude Eindhoven en dat de plattegrond van dit deel van de binnenstad op basis van deze vondsten opnieuw getekend kan worden.

Volgens Weijs en Groot zouden de archeologische vondsten tentoongesteld moeten worden aan de Eindhovenaren. 'In Eindhoven zijn we niet altijd even goed met onze geschiedenis omgegaan. Des te belangrijker deze unieke vondsten voor het publiek zichtbaar te maken', aldus Niels Groot.

Het CDA heeft daarom raadsvragen gesteld. Die kunt u hieronder lezen:

 


Raadsvragen ‘archeologie in de binnenstad
                                                                                                                                

Eindhoven, 11 mei 2020

Geacht college,

Ondanks de wereldwijde corona-pandemie, is het nog steeds 100 jaar Groot Eindhoven. Daarnaast nadert het proces van de herinrichting Vestdijk-Hertogstraat het einde. Er is hier veel onderzoek gedaan naar de oudste geschiedenis van de stad Eindhoven. We hebben enthousiaste verhalen van archeologen gelezen over de vondsten die ze hebben gedaan, ondanks het gegeven dat er ‘minimaal’ mocht worden onderzocht vanwege de tijdsdruk op het project en de kosten die er mee gepaard gingen. De onverwachte vondsten van een forse middeleeuwse fundering van een poortgebouw en van brug spreken boekdelen. Duidelijk is wel dat de opgravingen veel kennis hebben opgeleverd over het oude Eindhoven en dat de plattegrond van dit deel van de binnenstad op basis van deze vondsten opnieuw getekend kan worden.

Een belangrijke kwestie is hoe deze unieke, maar dure resultaten aan de stad gepresenteerd gaan worden. Dit brengt het CDA tot de volgende vragen:

1.       Bent u het met ons eens dat de opgravingen waardevol zijn geweest vanwege de nieuwe kennis die deze hebben opgeleverd over de vroegste geschiedenis van de stad Eindhoven?

2.       Wat wordt er met de resultaten van de opgravingen gedaan naast de wettelijk verplichte rapportage? Zijn er plannen om deze ook voor een breder publiek toegankelijk te maken? Op welke termijn verwacht u dit te doen?

In verschillende steden, en ook in Eindhoven is het voorheen onzichtbare erfgoed gepresenteerd aan het publiek. Bij de opgraving op het 18 septemberplein werd een oude stadspoort aan het licht gebracht. Deze opgraving heeft toen veel aandacht gehad van het winkelend publiek, mede door de informatieve borden die er bij werden geplaatst. Vervolgens is een deel van de fundering geïntegreerd in de fietsenkelder die daar is aangelegd. Het CDA waardeert het enorm dat zo een stuk van onze stadsgeschiedenis zichtbaar is gemaakt. In Den Bosch zien we bij de parkeergarage Sint Jan hoe daar ook een deel van de opgravingen zichtbaar is gemaakt in de vitrines in het trappenhuis.

3.       Is het overwogen om in de nieuw ingerichte openbare ruimte iets van een zichtbare herinnering aan het verleden te incorporeren (zoals dat gedaan is met de fundering van de poort in de fietsenkelder of de opgemetselde put van het kasteel van Eindhoven)?

Daarnaast heeft de kostenoverschrijding qua archeologie bij het CDA geleid tot de vraag of de kosteninschatting qua archeologisch onderzoek beter kan.

4.       Welke specifieke lessen zijn er getrokken voor nieuwe grote projecten? Kan er bij volgende opgravingen van te voren beter rekening worden gehouden met de noodzakelijke tijd en kosten? Bijvoorbeeld door een specifieker PvE op te stellen? Of door lokale amateur erfgoedspecialisten te raadplegen over mogelijke verwachte vondsten?

5.       Is dit al meegenomen voor de herinrichting/nieuwe bestrating van de binnenstad, zoals de voorgenomen werkzaamheden op het Stratumseind en Oude Stadsgracht?

6.       En kan er in toekomstige plannen voor projecten in de binnenstad, naast plek voor groen, ook  ruimte worden gecreëerd voor zichtbare herinneringen aan mogelijk unieke archeologische vondsten, zodat inwoners van onze stad als bezoekers daar kennis van kunnen nemen? Zo ja, heeft u dit reeds als stelpost gereserveerd in het budget? Zo nee, waarom niet?

Wij kijken uit naar de beantwoording van onze vragen.

Namens het CDA Eindhoven, 

Niels Groot, raadslid

Christo Weijs, raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.