02 januari 2018

Omvorming zwembad De Tongelreep

De huidige linkse coalitie heeft in haar coalitieakkoord besloten het golfslagbad te sluiten. De coalitie wil als gemeente geen waterpretpark in de lucht houden, ofschoon er vanuit de markt geen initiatieven waren om zo’n pretpark te gaan exploiteren. De coalitie wilde de investeringen in het golfslagbad beëindigen. Wel wilde men investeren in een gezinsbad zoals het Ir. Ottenbad. En dus is er in mei 2016 besloten het golfslagbad per september 2016 te sluiten. Wat het CDA betreft een historische misser voor de stad die wil toegroeien naar 300.000 inwoners en als Brainport aantrekkelijk wil zijn voor bedrijfsleven en talenten. En dus stemden we toen tegen.

In hetzelfde besluit waarbij het golfslagbad moest sluiten, zijn door de raad een aantal kaders meegegeven voor de omvorming van het zwembad. Hoewel wij een ander eindresultaat voor ogen hadden: een waterpretpark dat zou bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Brainport Eindhoven, hebben wij het voorstel dat voorlag getoetst aan die kaders. Dat deden wij niet alleen omdat daaronder een democratisch genomen besluit lag, maar ook omdat de deplorabele financiële toestand van de gemeente ons helaas noodzaakt tot een pas op de plaats. Dus even niet investeren in een waterpretpark, maar met name nauwgezet kijken of het voorstel dat voorligt voldoet aan de kaders, in het bijzonder de financiële.

Bij de kaderstelling is door de raad gevraagd is om:

- gelijkwaardige voorzieningen als nu voor zwem- en bewegingsonderwijs, verenigingen en recreatieve zwemmers. Dit in de vorm van een instructiebad, een re-activeringsbad en een 25 meter-bad;

- voor het te slopen buitenbad een eenvoudige recreatieve voorziening aanleggen, een zogenaamd spraypark;

- een ruimte voor recreatief zwemmen in de vorm van een gezinsbad of familiebad;

- verbetering van de logistiek door indeling van de baden kleedaccommodaties, horeca,..;

- een oplossing voor de gebruikers c.q. verenigingen tijdens de ombouw;

- reduceren van het huidige exploitatietekort;

- een aantrekkelijk basistarief.

 

Het voorstel dat voorlag voldeed ons inziens aan de gestelde kaders. Het mooie aan dit voorstel is, dat het is uitgewerkt met de stad, met de verenigingen, met de gebruikers. Iedereen heeft inbreng kunnen hebben. Er is rekening gehouden met veel wensen en met de behoeften aan zwemwater c.q. zwemuren. Een aantal van de insprekers refereerde hier ook aan.

En wij begrijpen ook dat we, gelet op de slechte financiële positie van de stad, nu niet heel veel meer mogen verwachten. Naar aanleiding van vragen van het CDA is gebleken dat er buiten altijd nog ruimte is om in de toekomst extra voorzieningen aan te leggen.

Dissonant in het proces is het recente verzoek van de KNZB en PSV om meer zwemwater in de vorm van een 50-meter bad i.p.v. een 25-meter bad. Zij hebben erg laat gereageerd en zich onvoldoende laten horen tijdens het co-creatieve proces dat de stad en ommelanden hebben doorlopen. Hoe dat kan is enigszins duister. Er is toch erg veel informatie over het proces gedeeld en door de media gepubliceerd. Wel jammer !

Toch is er door de wethouder met hen over deze wens gesproken en uiteindelijk is deze wens beperkt tot verbreding van het 25 meter bad, van zo’n 15 meter naar 21 meter. Niemand heeft zich daar echter goed in kunnen verdiepen. Dat er dus fors weerstand is, is begrijpelijk, hoewel die met name vanuit de grenzeloos ambitieuze coalitie bestond.

Het CDA was en is van mening dat we een besluit nemen waardoor we voor tientallen jaren vastleggen hoe het zwembad er uit komt te zien. ‘Laten we dan ook niet te snel nee roepen. Laten we kijken naar de argumenten cq de onderbouwing’, zo heb ik betoogd. We hebben, samen met de VVD en het OAE, bij motie de gemeenteraad gevraagd om de wethouder opdracht te geven om te onderzoeken of er voldoende argumenten zijn voor verbreding. Binnen de afgesproken kaders en zonder dat er wezenlijke vertraging ontstaat. Aangezien het zwembad pas in 2020 gereed is, is er pas in dat jaar eventueel een effect voor de exploitatie. Dit werd - je verwacht ook bijna niet anders - rigoureus door de coalitie afgewezen, hoewel de wethouder aangaf wel te willen mits er een opdracht van de raad kwam. Hopelijk is deze, vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, toch zo verstandig om kort onderzoek te doen naar de mogelijkheid van verbreding.

Wij hebben uiteindelijk wel ingestemd met het te kale voorstel. We willen de stad niet op slot zetten voor onze sporters. Het huidige zwembad dient hoe dan ook gerenoveerd te worden en door sluiting van het golfslagbad is er recreatief voor gezinnen nu weinig of niets. Dan hebben we over een paar jaar gelukkig fatsoenlijk zwemwater in Zuid.

Paul Leenders

Raadslid CDA

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.