02 november 2018

CDA stelt raadsvragen aanpak jongensprostitutie en mensenhandel

Raadslid Remco van Dooren heeft raadsvragen gesteld over de problematiek rond jongensprostitutie en mensenhandel in Eindhoven. Lees ze hieronder: 

Op 19 september 2018 heeft het Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutietijdens een A-avond een presentatie gegeven over jongensprostitutie in Eindhoven. Zij hebben de resultaten van hun onderzoek ‘Jongensprostitutie in beeld’ gepresenteerd, waaruit blijkt dat veel jongens slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting. Jongensprostitutie is een taboe en speelt zich af in een verborgen wereld.

Het Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie (EMP) heeft daarom een aantal aanbevelingen gedaan om de, tot voor kort onzichtbare, doelgroep van (minderjarige) mannelijke slachtoffers van mensenhandel, beter te zien, te vinden, contact te leggen en eventuele hulpverlening aan te bieden. De CDA-fractie is benieuwd wat het college nu al doet op het gebied van jongensprostitutie en mensenhandel, en hoort tegelijkertijd ook graag van het college in hoeverre zij bereid is om uitvoering te geven aan deze aanbevelingen.

·         Aanbeveling 1: Hanteer een integrale aanpak jongensprostitutie op het gebied van zorg en veiligheid. 
1. Op welke manier kan het college zorg dragen voor een integrale aanpak en hiervoor de zorg- en veiligheidspartijen aan elkaar binden? 

·         Aanbeveling 2: Hanteer een uniforme handelswijze zorgcoördinatie binnen de veiligheidsregio. 
2. In welke mate kan en wil het college het belang van een uniforme handelswijze zorgcoördinatie binnen de gehele veiligheidsregio uitdragen aan de andere gemeenten binnen de veiligheidsregio? Daardoor neemt immers de druk bij de zorgcoördinatie van de eigen regio af en kunnen de slachtoffers wel de juiste zorg ontvangen.  

·         Aanbeveling 3: Hanteer een er-op-af methodiek samen met de Afdeling Vreemdelingenpolitie (AVIM) en zorgcoördinatie.

3. Welke middelen stelt het college beschikbaar aan AVIM en het EMP om de er-op-af methodiek in gezamenlijkheid uit te voeren?

·         Aanbeveling 4: Vergroot de bewustwording door trainingen, voorlichtingen, campagne die doordringt tot alle lagen van de maatschappij.
4. Op welke manier verzorgt het college bewustwording richting de verschillende lagen binnen de maatschappij? En op welke wijze kan het college de bewustwording binnen de lagen verder vergroten?

·         Aanbeveling 5: Ontwikkel een eerste ‘House of Inner Strength’ (inloophuis).

5. Ziet het college het belang in van een HIS? Is de gemeente bereid mee te werken aan de totstandkoming van een HIS? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

·         Aanbeveling 6: Heb aandacht voor nieuwe subgroepen, zoals transgenders en she-males.

6. Het Expertisecentrum Mensenhandel en (jongens)Prostitutie geeft aan dat het onderzoek ‘Jongensprostitutie in beeld’ pas enkele subgroepen heeft blootgelegd. Op welke manier kan het college het EMP ondersteunen in het aandacht hebben voor deze nieuwe subgroepen?

Bovengenoemde vragen hebben betrekking op het thema jongensprostitutie, welke zich op de scheidslijn bevindt tussen sekswerk en mensenhandel. Op het gebied van mensenhandel zijn gemeenten verantwoordelijk voor de opvang en zorg van slachtoffers van mensenhandel. Een gemeente voldoet volgens het ‘Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid’ aan het basisniveau bestuurlijke aanpak van mensenhandel als de gemeente 1) werkt aan actieve signalering van mensenhandel, 2) een ‘aandachtsfunctionaris mensenhandel’ heeft en 3) gemeentelijk beleid en lokale regelgeving heeft die de aanpak van mensenhandel ondersteunen.

Daarover hebben we de volgende vragen:

7.       Worden medewerkers van de gemeente Eindhoven getraind op het signaleren van mensenhandel? Zo ja, om welke medewerkers gaat het hier? Wat is de inhoud van deze training? En door wie wordt deze gegeven? Hoe vaak krijgen medewerkers een voorlichting/training? Zo nee, waarom niet?

8.       De opdracht voor zorgcoördinatie vanuit de gemeente Eindhoven voorziet nu al in een consultatiefunctie. Aangegeven wordt dat ambtenaren echter weinig tot geen gebruik maken van deze functie. Wat is hiervoor de reden? Bent u bereid om dit actief onder de aandacht te brengen bij medewerkers?

9.       Is er op dit moment een aandachtsfunctionaris mensenhandel binnen de gemeente? Zo ja, is deze breed bekend bij de medewerkers, zodat zij signalen intern kunnen doorgeven? Zo nee, waarom niet?

10.   Er is op dit moment een beleidsplan mensenhandel Eindhoven 2014-2018. In hoeverre zijn de doelstellingen op pagina 22 t/m 25 gehaald? Wanneer wordt het beleidsplan geëvalueerd? Is het college voornemens om vanaf 2019 een nieuw beleidsplan op te stellen? Graag een toelichting.


Namens de CDA-fractie,

Remco van Dooren, raadslid

 

Afbeelding van Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.