19 augustus 2019

Zorg voor slachtoffers mensenhandel

Nieuwe slachtoffers van mensenhandel dreigen dit jaar niet meer geholpen te worden. Het CDA Eindhoven vindt dat dit niet mag gebeuren. Zonder tijdig ingrijpen verdwijnen slachtoffers van de radar, groeit het aantal slachtoffers en wordt hen de nodige opvang, ondersteuning en nazorg ontnomen. De onveiligheid in de stad neemt verder toe en criminele netwerken blijven bestaan. Bovendien wordt de kans vergroot dat de problematiek van de slachtoffers verergerd en dat zij uiteindelijk zwaardere vormen van hulp of behandeling nodig hebben. CDA-raadslid Remco van Dooren heeft daarom raadsvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

De raadsvragen leest u hieronder:

Geacht college,

Op 25 juli 2019 heeft u een brandbrief ontvangen van Lumens waarin aandacht wordt gevraagd voor de onhoudbare situatie omtrent de zorgcoördinatie voor (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel. Het Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie (EMP) kan niet langer voldoen aan de vele zorgvragen die gesteld worden. Hierdoor ontstaat er een wachtlijst voor slachtoffers van mensenhandel.

Het CDA vindt dat dit niet mag gebeuren. Zonder tijdig ingrijpen verdwijnen slachtoffers van de radar, groeit het aantal slachtoffers en wordt hen de nodige opvang, ondersteuning en nazorg ontnomen. De onveiligheid in de stad neemt verder toe en criminele netwerken blijven bestaan. Bovendien wordt de kans vergroot dat de problematiek van de slachtoffers verergerd en dat zij uiteindelijk zwaardere vormen van hulp of behandeling nodig hebben.

We hebben daarom de volgende vragen:

1.     Was u op de hoogte van de situatie bij het EMP voordat de brandbrief werd verstuurd? Zo ja, wat heeft u hier mee gedaan? 

De gemeente Eindhoven stelt jaarlijks subsidie beschikbaar voor zorgcoördinatie van 126 casussen van mensenhandel. In de praktijk blijken er echter meer casussen van mensenhandel te zijn. Zo zijn er in 2019 al 125 casussen gemeld bij het EMP, en dat terwijl het jaar nog maar net voor de helft voorbij is. In 2018 waren er maar liefst 260 casussen. Ook toen financierde de gemeente 126 casussen. Lumens geeft in de brief aan dat zij toen 134 casussen uit eigen middelen hebben betaald omdat zij niet konden wegkijken bij deze verschrikkelijke vorm van uitbuiting. Deze werkwijze is voor Lumens echter niet meer houdbaar. 

2.    Welke keuze is gemaakt om tot een aantal van 126 casussen per jaar te komen?

3.    Is er met Lumens gesproken om tot een ander subsidiebedrag over te gaan, omdat zij al enkele jaren over het quotum van 126 casussen zit?

4.    Wordt er van het EMP verwacht dat zij stopt met zorgcoördinatie wanneer zij 126 casussen gedraaid heeft? Zo ja, realiseert u zich dan dat veel (vermoedelijke) slachtoffers (tijdelijk) niet geholpen worden? Zo nee, hoe moet het EMP het dan regelen?

In de brandbrief staat verder: “Al meerdere jaren geeft Lumens een noodsignaal af en vraagt uitbreiding van het aantal uren aan. Echter de toekenning hiervan is tot op heden onvoldoende gebleken”.

5.    Welke stappen zijn er genomen na de eerdere noodsignalen van Lumens?

De brief van Lumens wordt afgesloten met het verzoek om extra subsidie te verlenen dat is afgestemd op het aantal casussen dat bij het EMP gemeld wordt. Anders kunnen er geen extra slachtoffers van mensenhandel meer geholpen worden. 

6.    Bent u het met de CDA-fractie eens dat slachtoffers van mensenhandel zo snel als mogelijk geholpen dienen te worden? Zo ja, welke concrete stappen gaat u dan nemen om wachtlijsten te voorkomen? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.