Anneke Sprong

Commissielid

Wat heb ik de afgelopen twee jaar gedaan?

Schuldhulpverlening.
Op mijn uitnodiging was René Peters, Tweede Kamerlid voor het CDA, in Eindhoven om met professionals en vrijwilligers op het gebied van schuldhulpverlening te spreken. Het waren vertegenwoordigers van o.a. Neos, SMH, Diaconie van de Protestantse kerk, Financiële Werkplaats XL, Springplank 040, Gerechtsdeurwaarde van Janssen en Janssen in Eindhoven. Tijdens deze bijeenkomst hoorde René Peters wat de knelpunten in Eindhoven zijn en hij gaf daar zijn reactie op.

Er werd o.a. de volgende knelpunten genoemd:
-          Een kind komt weer bij een ouder wonen die een uitkering heeft. Maar doordat het kind bij de ouder gaat wonen wordt de uitkering van die ouder gekort?
-          Er zijn slechte ervaringen met bewindvoerders, kan er een wettelijke maatregel komen om dát te voorkomen?

Dak- en thuislozen.
Het aantal dak- en thuislozen neemt in Eindhoven toe. Bij een bezoek aan ’t Hemeltje, een dagopvang voor dak- en thuislozen, is me dat heel duidelijk geworden.Ik heb daar enkele dagen als vrijwilliger meegedaan om de problematiek beter te leren kennen.Ik ben lid van de werkgroep Dak- en thuislozen, die door het SME opgezet is. In deze werkgroep heb ik me sterk gemaakt om een oplossing te vinden op medisch gebied  vooral bij  tandartsproblemen van de dak- en thuislozen. Ervaring die Staat en het Hemeltje hadden hier vragen over. Namens de fractie ben ik lid van een raadswerkgroep, die zich ook bezighoudt met deze problematiek.

Armoede.
De armoede bij ouderen, met name die alleen een AOW hebben, neemt toe. Tijdens een Zorgdag georganiseerd door de ouderenorganisaties en die ik bezocht heb, is me dat wel duidelijk geworden. Ouderen maken onvoldoende gebruik van de financiële mogelijkheden die de gemeente aanbiedt. Je kunt dan o.a. denken aan de ‘meedoenbijdrage’. Veel onbekendheid van deze regelingen bij ouderen is er ook. Sociale raadslieden van Lumens gaven op die bijeenkomst voorlichting.

Jeugdzorg.
De problematiek bij de jeugdzorg is erg groot. Bij een bezoek aan de Combinatie is me dat duidelijk geworden.Ik kreeg hierover veel informatie en die heb ik, toen dit onderwerp in een raadscommissie aan de orde kwam, daar aan de orde gesteld.

Cliëntenondersteuning.
Over dit onderwerp heb ik vragen aan het college gesteld. Ik vind dat de samenwerking van instellingen, die zich bezig houden met cliëntenondersteuning, beter zal moeten. In die vragen had ik gepleit om daarvoor landelijke subsidie aan te vragen. Het college heeft daarop negatief gereageerd.

 

Wat ga ik de komende twee jaar doen?

Schuldhulpverlening.
Het college heeft het bureau Purpose uit Utrecht gevraagd om te onderzoeken hoe de schuldhulpverlening in Eindhoven functioneert. Binnenkort wordt het rapport gepubliceerd en dan wordt het in de raadscommissie besproken. Ik zal, voordat de behandeling in de raadscommissie plaatsvindt, het rapport met instellingen, die zich met schuldhulpverlening bezighouden, om een reactie vragen. Met René Peters heb ik afgesproken dat er over een jaar weer een gesprek in Eindhoven plaatsvindt.

Armoede.
Ik zal er steeds voor blijven pleiten dat de regelingen die de gemeente heeft om de armoede te bestrijden meer bekendheid krijgt. Het blijft vreemd dat het geld, dat in de gemeentelijke begroting voor dit doel is gereserveerd, op het eind van het jaar niet besteed is. Ik ben lid van de armoedecoalitie, – werktafel dak- en thuislozen, verslaafde en verwarde personen.

Jeugdzorg
Met de organisaties, die zich bezighouden met jeugdzorg, zal ik regelmatig gesprekken voeren over de laatste ontwikkelingen. Het is belangrijk om daar  goed van op de hoogte te zijn want de jeugd die in de knel zit moet mijn aandacht blijven houden.

Cliëntenondersteuning
Ik zal ervoor blijven ijveren dat er een betere samenwerking tussen instellingen komt die cliënten tijdens keukentafelgesprekken ondersteunen.

Mantelzorg
In het CDA-verkiezingsprogramma wordt geschreven dat de mantelzorg een belangrijke plaats inneemt. Met organisaties die zich bezighouden met mantelzorg ga ik gesprekken aan om te weten welke knelpunten er zijn.

Huisvesting voor ouderen
Er is een tekort aan ouderenhuisvesting. Met instellingen bv woningbouwverenigingen, zorginstellingen en organisaties van belanghebbende ga ik in gesprek om te weten welke taak zij voor de gemeente zien.

AOW’ers in het CDA-verkiezingsprogramma staat:
Alle AOW’ers moeten een informatiepakket krijgen waarin zij worden opgeroepen hun kennis en talent in te zetten voor de gemeenschap. En zo kansen krijgen om van betekenis te zijn voor de samenleving. Ik ga onderzoeken op welk moment over dit onderwerp actie ondernomen kan worden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.