Gelijke kansen

Iedereen in Eindhoven moet de kans krijgen om mee te doen en een succesvol leven te leiden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof, seksuele geaardheid, etc. Ook of iemand uit een arm of rijk gezin komt mag niet uitmaken voor de kansen die hij of zij krijgt. Ieder mens heeft een andere omgeving, andere achtergrond, andere talenten. Dat zorgt voor verschil in kansen. Dat is niet erg, maar we moeten wel iets doen om de gevolgen van die kansenongelijkheid te bestrijden. Voor het CDA begint dit bij onderwijs en de taal kennen.

Onderwijs

We vinden het heel belangrijk dat iedereen in Eindhoven kan genieten van goed onderwijs. 

Elk kind hoort evenveel kansen te krijgen en we zetten ons in om onderwijsachterstanden te voorkomen. Dit begint bij stevige inzet van voor- en vroegschoolse educatie en de SPIL- (spelen, integreren, leren) centra.

Het CDA vindt het van groot belang dat iedereen in Eindhoven kan lezen en schrijven en digitaal vaardig is. Daarom zorgen we in samenwerking met partners in de stad om mensen die daar moeite mee hebben te kunnen helpen. 

Met de hele onderwijswereld (kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs) bepalen we gezamenlijke doelstellingen voor de komende jaren. De gemeente neemt hierin de regie. Focus wordt daarbij aangebracht in de Lokale Educatieve Agenda, die we strakker gaan gebruiken. 

Wat willen we:

- Het succesvolle ‘Stadsplan laaggeletterdheid’ samen met bedrijven en het onderwijs uitbreiden naar meerdere partners. 

- We zien dat digitale vaardigheden echter ook van steeds groter belang worden. We willen daarom dat het Stadsplan uitgebreid wordt met digitale vaardigheden en hier hoort extra budget bij.

- We willen de Lokale Educatieve Agenda doorzetten en verder verstevigen. Hierbij pleiten we ervoor (zie sportparagraaf) om in iedere wijk naschools sportaanbod aan te bieden. Daarnaast willen we als onderdeel van deze agenda alle Eindhovense leerlingen meer historisch besef meegeven, met name over de geschiedenis van Eindhoven.

- De Stichting 18 September en de organisatie Lichtjesroute zijn goud waard voor Eindhoven en die instanties moeten we koesteren. Daarom helpt de gemeente de stichting Lichtjesroute waar ze kan. Om de traditie levend te houden, willen we concreet inzetten op het doel om alle leerlingen in Eindhoven kennis te laten maken met de geschiedenis van 18 september en de speciale band met Bayeux. Hier trekken we extra middelen voor uit. Daarnaast gaan we stadsbreed het project ‘Oorlog in mijn Buurt’ ondersteunen waarbij basisschoolleerlingen in contact worden gebracht met oudere inwoners; die vertellen over het Eindhoven in de oorlog en de kinderen maken er een werkstuk van. Dit zorgt ook voor verbindingen tussen generaties en het tegengaan van eenzaamheid bij ouderen.

- Een nieuwe aanpak (brede jongerenaanpak) gaat van start om te voorkomen dat jongeren voortijdig de school verlaten. 

- Er komt een nieuwe verplichting om een 15-jarig huisvestingsplan voor scholen te maken. Het CDA wil het goede werk van de afgelopen jaren voortzetten én gaat voor een nieuw plan, waarbij ook het noodzakelijke geld wordt gereserveerd. Indien scholen bereid zijn mee te betalen, gaan wij voor energieneutrale gebouwen.

- In samenwerking met de bibliotheken op school moeten we komende periode in ieder stadsdeel een ‘wijkbibliotheek’ opzetten. We moeten dit slim verbinden aan bestaande initiatieven zoals bibliotheken op scholen en we zijn bereid hier extra middelen voor uit te trekken. 

- We ondersteunen het goede werk van Stichting Leergeld. Nog te veel kinderen kunnen vanwege geldgebrek niet sporten of van cultuur gebruik maken, terwijl het budget vanuit de gemeente nooit op is. Scholen, juffen en meesters hebben goed zicht op deze kinderen en daarom zetten we hen in om de kinderen die het nodig hebben, te bereiken.  

- Het Cultureel Jongerenpaspoort en de culturele kaart van het Centrum van de Kunsten laten jongeren kennis maken met kunst en cultuur. Dat vinden we belangrijk. 

- Schoolbesturen kijken nog te veel vanuit hun eigen belang in plaats van vanuit het gezamenlijke doel voor alle leerlingen. We dwingen de onderwijsinstanties om meer met elkaar samen te werken, omdat de ontwikkeling van de kinderen voorop moet staan.

- Op alle scholen moet een aanbod van naschoolse opvang in de eigen wijk zijn. 

- Kinderen moeten na school in de wijk kunnen spelen, sporten of muziek maken. In elke wijk zorgen we voor voldoende speelveldjes en we brengen organisaties naar de buurtcentra.   

- We brengen Brainport nog meer het onderwijs in. Bedrijven laten aan kinderen zien en ervaren wat werken in Brainport inhoudt. Techniekpromotie dient op alle Eindhovense scholen een onderdeel te zijn.

- Onze juffen en meesters weten als geen ander wie er thuis meer ondersteuning nodig heeft. Daarom is er op elke school een aanspreekpunt vanuit het sociaal domein; die persoon kent de wijk goed en kan verbindingen leggen. Op kwetsbare scholen gaan we met schoolteams werken.

- In het onderwijs draait het niet alleen om gelijke kansen maar in onze Brainport regio ook om excellentie. Wij willen een onderzoek naar een Brainport College waarbij leerlingen van vwo 4, 5 en 6 met N&T- en N&G-profiel een stevige vooropleiding krijgen in samenwerking met onze Technologische Universiteit en het VO. Op die manier investeren we vroegtijdig in de belangrijkste knappe koppen en verhogen we de kans dat zij voor een vervolgopleiding bij de Tu/E kiezen.

Armoede en schulden

Voor het CDA Eindhoven is het belangrijk dat niemand door de bodem zakt en dat iedereen mee kan doen. Armoede en schulden komen helaas ook nog bij te veel Eindhovense gezinnen voor. En met name kinderen worden daar de dupe van. Daarom komen we met een radicaal plan om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in vier jaar tijd te halveren.

Concreet willen we:

- We willen een armoederegisseur/-ambassadeur aanstellen die het gezicht wordt van een stevigere inzet op armoede en schulden.

- Partners als woningbouwcorporaties, telecombedrijven, energieleveranciers, banken en zorgverzekeraars moeten vroeg signaleren als mensen schulden maken. 

- In het kader van het schulden-lab speelt de gemeente een actieve rol bij het saneren van de schulden. Er mag geen wachtlijst zijn voor schuldhulpverlening. 

- Er moet een plan komen om in sommige gevallen schulden op te kopen en planmatig af te wikkelen zoals bijvoorbeeld bij slachtoffers van de toeslagenaffaire. 

- Er moet op alle mogelijke manieren bekendheid worden gegeven aan het bestaan van de armoederegelingen. Die worden tot nu toe onderbenut. De regelingen moeten heel makkelijk vindbaar zijn op de website van de gemeente en extra onder de aandacht worden gebracht. Dat kan bijvoorbeeld door sportverenigingen, kerken, WIJeindhoven, Lumens /Dynamo, de sociaal raadslieden, de schuldenwerkplaats XL, amateurkunstverenigingen, Steunpunt Materiële Hulpverlening, het onderwijs enz. erin te betrekken.

- Het gratis busvervoer voor minima blijft bestaan en er komt een Eindhovenpas voor minima waarmee ze een aantal keer per jaar extra gebruik kunnen maken van onze sportmogelijkheden en cultuurinstellingen.

Werk en zekerheid

Er is geen regio in Nederland waar op dit moment meer baankansen te vinden zijn dan in onze krachtige Brainportregio. Het tekort aan talent, zowel de slimme koppen als de gouden handjes, is nijpend. Dat geldt niet alleen voor de technieksector, maar ook voor het onderwijs, de zorg, de horeca en binnen onze gemeentelijke organisatie. Aan de andere kant zien we dat nog steeds meer dan 6000 Eindhovenaren langs de kant staan, geen werk hebben dus. Dit past niet bij onze bloeiende economie en daar leggen wij ons niet bij neer. Daarnaast zien we een steeds verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt die met name de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt raakt. Mensen verkeren hierdoor in onzekere posities, wachten met het kopen van een huis en stellen het krijgen van kinderen uit. Dit is onwenselijk. Iedere Eindhovenaar verdient zekerheid. Tot slot zien we dat beroepen in de toekomst zullen veranderen of verdwijnen. Aandacht voor blijvende scholing is juist cruciaal voor onze door innovatie aangedreven high tech maakindustrie, op ieder niveau.

Daarom willen wij concreet:

- Huis naar werk: mensen zien soms door de bomen het bos niet meer op de arbeidsmarkt. Er zijn zoveel partijen actief die ieder een eigen rol hebben. Wij streven naar versimpeling en ondersteunen om die reden de beweging van het ‘Huis naar werk’ waarin verschillende organisaties samenwerken en mensen niet meer van het kastje naar de muur worden gestuurd. Een werk-, leer en ontwikkel-agenda die gaat over permanent opleiden moet vanuit hier opgezet worden voor de hele stad en regio.

- De Brainport mbo-awards: Met het mbo willen we werken aan een betere match tussen de opleidingskeuze en het vinden van werk. Daartoe willen we mbo-awards uitreiken aan studenten die excelleren in kansrijke sectoren waar we mensen te kort komen zoals techniek, onderwijs en zorg.

- We moeten de energietransitie tevens benutten als meest ambitieuze werkgelegenheidsproject. Hiervoor willen wij een plan van aanpak.

- Wij willen een Brainport-traineeship via Brainport Development. Met name op mbo-niveau in de ‘tekortberoepen’ moeten we de mensen veel beter aan ons binden. Dat doen we door middel van een traineeship voor twee jaar voor degenen die een ‘tekortopleiding’ in Eindhoven doen. Ze werken bij vier verschillende bedrijven in de maakindustrie, die voor die periode gegarandeerd een baan hebben. Dat biedt meer zekerheid. 

- Er staan nog veel mensen aan de kant in Eindhoven terwijl er zoveel werk ligt te wachten. Wij willen werken aan een pilot ‘Basisbaan’. Mensen die langdurig aan de kant staan in de bijstand, gaan werk verrichten voor de gemeente Eindhoven, bijvoorbeeld bij het groen-onderhoud of bij het sociaal domein. Hiervoor ontvangen zij een vergoeding en doen ze werkervaring op. Een vaste baan binnen de gemeente bij goed presteren behoort tot de mogelijkheden.

- Brainport zekerheidsclausule: Wij willen de zekerheid voor mensen aan de onderkant op de arbeidsmarkt vergroten. Onze Brainportbedrijven zorgen voor veel werkgelegenheid elders in de samenleving. Zelf hebben zij overwegend hooggekwalificeerd personeel in dienst. Deze Brainportbedrijven staan vaak echter aan het einde van het productieproces en zijn in staat kwaliteitseisen door te leggen in de keten. Dit kan ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Wij willen met hen komen tot een Brainport zekerheidsclausule. Zo voegt Brainport zekerheid toe voor iedereen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.