Betaalbare woningen

Eindhoven groeit! Al decennialang komen mensen naar Eindhoven om te werken en zoeken ze woonruimte. We moeten ervoor zorgen dat iedereen goede en betaalbare woonruimte kan vinden. Dat is momenteel niet het geval en het is één van de grootste uitdagingen voor Eindhoven. De huidige plannen - die voornamelijk bestaan uit verdichting in de binnenstad - ondersteunen wij, maar die bieden slechts voor een deel de oplossing. Niet iedereen wil in een klein appartement of studio in de binnenstad wonen en niet iedereen kan de hoge huur- of koopprijzen betalen. De afgelopen jaren is er fors ingezet op de bouw van een hoog percentage sociale woningbouw. Dat is goed, maar het doel is niet behaald. Daarom moet het beleid steviger aangezet worden en moet de focus ook gelegd worden op middel(dure) koop en huur. Wij constateren dat de zogenoemde verhuisladder niet voldoende op gang is gekomen. Daarmee wordt bedoeld dat mensen hun wat kleinere huis inruilen voor een groter, waardoor dat kleine – en goedkopere huis – beschikbaar komt voor mensen met een smallere beurs. Ook dit leidt tot hogere prijzen voor woningen. Er is onvoldoende focus geweest op (middel)dure koop en huur. Het CDA wil hier fors op inzetten. Wij geloven dat je op die manier de verhuisladder op gang brengt en wonen over de gehele keten flexibeler en goedkoper maakt. Uiteraard blijft sociale woningbouw ook cruciaal. De stad is er voor iedereen, met een grote of kleine beurs. Maar: alleen samen is dit gigantische probleem op te lossen. Daarvoor hebben we meer langjarige partnerships met betrouwbare partijen nodig.

Starters en gezinnen

- Een nieuwe pact en een nieuwe manier van samenwerken. Binnen het economisch domein zijn we geroemd om onze ‘triple helix-samenwerking’. Dit wil het CDA ook op het gebied van ruimte en woningbouw. Onze partij wil, binnen de wettelijke kaders, komen tot een selecte lijst van ontwikkelaars en partners waarmee we het samen gaan doen. Daarbij gaan we niet zoals gebruikelijk per project een tender/procedure uitschrijven, daar gaat te veel tijd in zitten. Net als bij andere aanbestedingen hebben lokale ondernemers hier de voorkeur. Er moet een pact komen voor een aantal grotere projecten waarin we partners duurzaam aan ons verbinden. Belangrijk uitgangspunt is dan volledige transparantie en het werken aan vertrouwen in elkaar. Er treedt nu veel vertraging op door speculatie en gebrek aan vertrouwen tussen partners. Dit is bizar. Dit zijn juist de partijen die het samen moeten doen.

- Een meer actieve overheid. Aan de andere kant moeten we als overheid weer meer gaan regisseren op het gebied van woningbouw. Het CDA wil een meer actieve grondpolitiek vanuit de gemeente waarin we de volledige publieke instrumentenkoffer niet schuwen, om speculatie en prijsopdrijving te voorkomen. Om dit uit te kunnen voeren, verdubbelen we het aantal ambtenaren op de afdeling Grond. 

- Een hoger minimumpercentage van (middel)dure huur en koop bij alle nieuwe projecten met speciale focus voor starters, gezinnen en senioren. Veel mensen komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, maar kunnen de hoge prijzen in de vrije sector moeilijk betalen. Zij vallen dus tussen wal en schip. Wij willen daarom vooral in het betaalbare segment extra woningen. Dit kan zowel middenhuur zijn (tussen de 737 euro en 966 euro), als betaalbare koop (tot zo’n 300.000 euro). Hiermee bewerkstelligen we dat sociale huurwoningen niet langer bezet worden gehouden door mensen die daarvoor eigenlijk te veel verdienen. Zij zullen naar die middenhuur of betaalbare koopwoningen verhuizen. Wij willen diegenen die nu in een te grote sociale woning wonen, verleiden tot een kleiner appartement in hun eigen wijk. Dan komen de woningen vrij voor de juiste doelgroep.

- Er zijn genoeg ideeën voor bouwprojecten in Eindhoven. Wij denken bijvoorbeeld aan de Kanaalzone, Winkelcentrum Kastelenplein, Welschap, de Autowijk en Flight Forum. Wij willen al deze locaties voor de langere termijn aanmerken als nieuwe woningbouwlocaties en met een nieuw team en dus extra ambtenaren oppakken. Maar ook op de korte termijn kunnen deze locaties al ingezet worden om de acute druk op de woningmarkt te verlichten. We zouden samen met onze partners in het bedrijfsleven plannen kunnen ontwikkelen voor semipermanente woningbouw, die van plek tot plek kan worden gebruikt.  Op die manier leveren deze locaties een bijdrage op de korte en langere termijn.

- We zoeken daarnaast ook andere plekken dan alleen het centrum om hoogbouw te realiseren, bijvoorbeeld rondom winkelcentra. 

- Eindhoven gaat de komende periode veel hoogbouw realiseren. We willen dat mensen die in deze woontorens gaan wonen, ook hun buren kennen en evenzeer als bij laagbouw een ‘buurtgevoel’ krijgen. Eenzaamheid ligt bij deze vorm van wonen namelijk op de loer. We stimuleren dus projecten die hiervoor zorgen en verplichten projectontwikkelaars om gemeenschappelijke binnen- en buitenruimten te creëren.

- Het CDA vindt dat woningbouwverenigingen/corporaties een cruciale rol moeten spelen bij de oplossing van het woningprobleem. Hiervoor introduceren wij de 'woningcarrousel', die de volgende afspraken behelst: 1) De woningcorporaties verkopen elk jaar een deel van hun woningvoorraad en bouwen daarvoor jaarlijks een groter aantal nieuwe huurwoningen terug; 2) de woningcorporaties verkopen steeds hun oudste (goedkoopste) woningen en gunnen die als eerste aan de zittende huurders; 3) woningcorporaties krijgen voorrang bij de gemeentelijke gronduitgifte om nieuwbouw mogelijk te maken. Door deze 'woningcarrousel' worden jaarlijks zo'n 700 woningen verkocht aan huurders en worden er jaarlijks 850 nieuwe huurwoningen extra gebouwd, bovenop de al geplande aantallen. Daarnaast bepleiten we bij het kabinet om de verhuurdersheffing af te schaffen onder de voorwaarde dat de vrijkomende gelden worden geïnvesteerd in de nieuwe huurvoorraad.

- Het CDA wil de kennis en expertise van onze woningcorporaties, zorginstellingen, TU/E en andere Brainportpartners bij elkaar brengen om met domotica het leven voor mensen zo aangenaam mogelijk te maken. Hierdoor kunnen mensen mogelijk ook langer thuis blijven wonen.

- We reageren snel en goed op meldingen van gevaarlijke woonsituaties en overlast.

- In Eindhoven wonen veel studenten. Het CDA blijft zich daarom inzetten voor betaalbare, veilige en kwalitatief goede studentenkamers, in het centrum maar ook daarbuiten. Omdat er veel te weinig studentenkamers zijn in Eindhoven, kijken we naar tijdelijke mogelijkheden zoals het gebruiken van langer leegstaande kantoren voor short-stay en studentenhuisvesting. Ook maken we meer gemixte woonvormen mogelijk, waarbij studenten een relatief goedkope kamer kunnen krijgen in een verzorgingscomplex als ze daar ook vrijwilligerswerk doen. Onze opleidingsinstituten moeten hierbij ook hun verantwoordelijkheid nemen en nog meer op hun eigen terreinen bouwen dan ze al gaan doen. Ook buiten het eigen terrein verwachten we een meer actieve rol van de opleidingsinstituten. 

- Statushouders krijgen niet automatisch voorrang bij woningtoewijzing; er dient een balans te zijn tussen de toewijzing aan de statushouders en de toegankelijkheid van sociale huurwoningen voor andere groepen.

- Om ervoor te zorgen dat niet al onze woningen worden opgekocht door investeerders, die de panden dan weer voor veel geld verhuren, en om onze starters een kans te geven, gaan we werken met een zelfbewoningsplicht.

- Woningsplitsing kan een mooie oplossing zijn voor de woningnood en we staan er voor open, zodat starters en alleenstaanden meer kans krijgen op een woning. Maar bij te veel splitsing in sommige wijken ontstaat overlast. Daarom zetten we bij woningsplitsing een objectieve leefbaarheidstoets in en wordt bekeken of het daadwerkelijk kan op die plek. We zetten daarnaast hard in op handhaving bij illegale woningsplitsing en kamerverhuur. Leefbare buurten en veilige woningen staan voorop bij het CDA. 

- We beschermen erfgoed en karakteristieke wijkgezichten. Zo mogen bijvoorbeeld geen enorme torens verrijzen tussen jaren 30-woningen.

- Inwoners moeten meer gelegenheid krijgen om als coöperatie eigen initiatieven te ontplooien, ontmoetingsruimten aan te leggen, hun eigen parkje te onderhouden, samen auto’s en andere voorzieningen te delen. Door in de wijk meer samen te doen, kan ook het probleem van eenzaamheid worden aangepakt. 

Erfgoed

Erfgoed vormt de kern van het Eindhoven dat we nu kennen, van het middeleeuwse stratenplan en de mooie Catharinakerk in het centrum tot aan de Collse watermolen en het Klokgebouw. Eindhoven kent ruim 550 monumenten en daarnaast erfgoed met veel waarde voor onze inwoners. Daarom zullen we extra zuinig zijn op wat we nog wel hebben. We moeten alles in het werk stellen om ons erfgoed en onze monumenten te behouden en te onderhouden.  We zetten ons daarom in voor een goede herbestemming van monumenten en kerken om deze gebouwen voor de toekomst te kunnen behouden.

Daarom willen we het volgende:

- We laten allereerst de Catharinakerk staan waar die staat. We werken niet mee aan plannen om de kerk omhoog te tillen. 

- We zorgen voor een nieuwe erfgoedverordening waarin onze monumenten beter beschermd worden. We wijzen in dat kader meer gemeentelijke monumenten en beschermde stadsgezichten aan om zodoende meer gebouwen en wijken te kunnen beschermen tegen de sloophamer. We gaan handhaven op de instandhoudingsplicht voor gemeentelijke monumenten. Zo voorkomen we verpaupering van ons waardevol erfgoed.

- Archeologisch onderzoek moet niet eindigen als een rapport in een boekenkast. Het CDA wil de nieuwste archeologische vondsten van onze stad toegankelijk maken voor iedereen in het erfgoedhuis en/of Eindhoven museum.

- Eindhovenaren zijn trots op hun stad en de geschiedenis ervan. Daarom willen we de Eindhovense geschiedenis meer zichtbaar maken, met de hulp van de vele stichtingen en organisaties in de stad die zich daarmee bezig houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.