Waarden en traditie

 Waarden en tradities helpen de samenleving bij elkaar te houden. Vanuit een besef hoe onze maatschappij gegroeid is kijken we vooruit en zetten we ons in om ervoor te zorgen dat verandering ook verbetering is. De gemeente ondersteunt activiteiten uit de samenleving die gericht zijn op ontmoeting tussen verschillende bevolkingsgroepen en op verbinding tussen mensen.


Kunst en cultuur

Cultuur heeft de kracht in zich om mensen te laten ontspannen, ontplooien en met elkaar te verbinden. Of we nu praten over design, het Muziekgebouw of over de harmonie, alle culturele uitingen zijn van belang. Cultuur is daarom erg belangrijk voor alle Eindhovenaren.

Allereerst moeten we zuinig zijn op de cultuur die we hebben en moet cultuur toegankelijk blijven voor iedereen. Daarom zorgen we dat instellingen behouden blijven. We stoppen met de bezuiniging op de culturele basisinstellingen als het CKE en het bibliotheekwerk; elk stadsdeel heeft recht op een eigen bibliotheekfiliaal; zo nodig worden de centrale activiteiten ingeperkt. We lossen de bestaande vastgoedproblemen van deze grote instellingen op door creatief te denken en vruchtbare samenwerking op te zoeken met verschillende partners in onze stad.

Daarnaast vinden wij dat Eindhoven als vijfde gemeente van het land en als regionaal centrum een serieuze inspanningsverplichting heeft om de grote culturele instellingen zoals het Muziekgebouw, het Parktheater en het Van Abbemuseum te laten voortbestaan. Voor deze instellingen moet helderheid komen met vooraf duidelijk afgestemde doelen en budgetten. Zo wordt in de begroting van het Muziekgebouw slechts een met een soortgelijk gebouw vergelijkbaar en acceptabel huurbedrag opgenomen (de gemeente blijft aanspreekbaar voor de contractuele huursom).

Niet alleen de grote instellingen zijn voor Eindhoven van belang, maar met name ook de kleine culturele organisaties. Zij verdienen dan ook bescherming vanuit de gemeente. Wij willen daarbij dat initiatieven van relatief kleinere instellingen, om zichzelf beter te kunnen profileren en samen te werken, duidelijker gehonoreerd worden. Het Prehistorisch dorp/Eindhovens museum is hier een goed voorbeeld van; zij betrekken verschillende (culturele) partners van binnen en buiten de gemeente bij de uitvoering van haar programma. Initiatieven voor exposities van kunstenaars in stadsdelen worden gefaciliteerd. De kunstbeoefening door amateurs kan op blijvende subsidie rekenen.

Eindhoven heeft zich de laatste jaren uitstekend geprofileerd als designstad. We zijn hier trots op en blijven investeren in voor de stad belangrijke zaken als de DDW (Dutch Design Week). Maar niet alles met het label design is een reden om de portemonnee te trekken als gemeente. We moeten een duidelijk profiel opstellen, waardoor het helder is welke initiatieven die bijdragen aan Eindhoven wel subsidie krijgen en welke niet. Dit vergroot het draagvlak voor design onder de gehele bevolking.

Om het draagvlak voor cultuur verder te vergroten, moeten we als gemeente beter zichtbaar maken wat er aan cultuur in Eindhoven is, bijvoorbeeld door het faciliteren van culturele zondagen waar mensen kennis kunnen krijgen over culturele initiatieven en organisaties in de stad.

Eveneens moet er ook een serieuze evaluatie komen van de commissie cultuur en of de kosten van het inschakelen van een externe beoordelingscommissie opwegen tegen de resultaten. De Cultuurraad koppelt actief terug aan de gemeenteraad, die de zeggenschap en verantwoordelijkheid voor het kunstbeleid terugkrijgen. 

Eindhoven, middeleeuws van origine, kent door haar bewogen en fascinerende verleden helaas niet veel monumenten en erfgoed meer. Daarom zullen we extra zuinig zijn op wat we nog wel hebben. We moeten alles in het werk stellen om ons erfgoed en onze monumenten te behouden en te onderhouden.

Bij herbestemming van gebouwen en binnenstedelijke bouwprojecten zou er nauwe samenwerking moeten worden gezocht met betrokken partijen, zoals de Henri van Abbe Stichting en Stichting Wederopbouw Eindhoven, om zo functies en gebouwen te kiezen die passen bij en eer doen aan de historie. Samen met de kerken, partners in de stad en creatieve nieuwe partijen gaan we zorgen voor een goede herbestemming van leegstaande kerken met behoud van het karakter van het pand.

Om het verleden, heden en toekomst van Eindhoven te beschermen en te presenteren, moet er een stadsmuseum komen waarin de archeologische vondsten, objecten uit ons recente verleden, lokale kunst en design een vaste plek kunnen krijgen. 

Veiligheid

Eindhoven is door de jaren heen een echte grote stad geworden. Helaas horen daar ook de problemen van een grote stad bij. Mensen verdwijnen in de anonimiteit, het aantal misdrijven groeit en we hebben, net als heel Brabant, last van ondermijnende criminaliteit. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Wij richten ons in het bijzonder op het tegengaan van de vormen van criminaliteit die een grote impact hebben op het slachtoffer en diens directe omgeving, zoals bijvoorbeeld woninginbraken. Maar ook op thema’s als verkeersveiligheid en een veilige openbare ruimte (hangjongeren en vandalisme) valt er veel te bereiken. Iedereen moet met een veilig gevoel over straat kunnen.

Inwoners, politie en gemeente gaan met elkaar in gesprek over veiligheid in de buurten. De gemeente informeert de inwoners actief over preventieve maatregelen en laat hen meedenken en –werken aan oplossingen. Goede voorbeelden hiervan zijn het organiseren van een buurtschouw, het houden van informatiebijeenkomsten over het voorkomen van inbraken en natuurlijk de buurtpreventie. De gemeente attendeert bewoners actief op de mogelijkheden van social media (buurt WhatsApp-groepen) en helpt bij het opzetten hiervan. We vragen speciale aandacht voor de rol van de wijkagent, hij/zij houdt bewoners op de hoogte van gebeurtenissen via social media.

Er komt meer budget en ondersteuning vanuit de gemeente voor buurtpreventieteams om hun goede werk te belonen en makkelijker te maken. De reorganisatie binnen de politie heeft voor veel onrust gezorgd, niet alleen in de organisatie zelf maar vooral in onze stad. Daar moet de rust terugkeren. Binnen een aantal wijken bestaat er een tekort aan wijkagenten. Dat tekort moet per direct opgelost worden omdat juist de wijkagenten daar een cruciale rol spelen.

Door te investeren in veiligheid in samenwerking met politie, justitie en de Eindhovenaren gaan we ervoor zorgen dat Eindhoven niet meer in de top 3 van de AD misdaadmeter staat. Illegale handel in drugs en straatverkoop dient hard aangepakt te worden. Ook de bedreigingen en intimidatie door criminelen in wijken pakken we hard aan. Geld en goederen die door criminelen zijn verdiend met drugs worden afgepakt en teruggegeven aan de maatschappij.

In verband met (risico’s op) radicalisering ziet het CDA Eindhoven naast die van gezinnen en families, ook vooral verantwoordelijkheid voor scholen, kerken, moskeeën, synagogen, vrijwilligersorganisaties en verenigingen. Van moskeeën en geloofsgemeenschappen verwachten we dat er geen plek zal worden geboden aan radicale sprekers. Als ze dit zelf niet uitvoeren zal de gemeente ingrijpen. Verder komt er een goed deradicaliseringsprogramma, zodat jongeren die (deels) geradicaliseerd zijn weer onderdeel kunnen worden van onze samenleving.

Voor handhaving worden politieagenten en BOA’s gefaciliteerd met bodycams. Om te zorgen dat jongeren en ouders zich bewust worden van het probleem van te jong drinken start de gemeente Eindhoven met het programma ‘de confrontatie’. Hierbij filmen agenten met bodycams de dronken jongeren om ze de volgende dag in het bijzijn van hun ouders te confronteren met hun gedrag.

Agenten horen waakzaam en dienstbaar te zijn. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat er genoeg agenten beschikbaar zijn in de buurten om overlast te voorkomen, aanspreekpunt te zijn en op meldingen te reageren. Ook dienen er voldoende agenten beschikbaar te zijn om snel aangiftes op te nemen en ermee aan de slag te gaan. Hiervoor zal ook een krachtig signaal naar Den Haag gaan om meer agenten beschikbaar te krijgen voor onze regio. 

Samen leven

Veel mensen hebben ideeën over hoe ze hun wijk beter kunnen maken en willen zich daar graag voor inzetten. Helaas lopen ze op dit moment vaak tegen een muur van bureaucratie aan bij de gemeente. Ze moeten bijvoorbeeld een vereniging opzetten of formulieren voor buurtbudgetten invullen. De gemeente moet in plaats van een hindernis een stimulerende factor worden. Waar mogelijk kunnen zaken geregeld worden op het niveau van de wijk of buurt en vooral: bewoners de ruimte geven initiatief te nemen.

Helaas is het niet meer vanzelfsprekend dat iedereen van huis uit meekrijgt dat je ook eens wat voor een ander moet doen en rekening moet houden met elkaar. Daarom willen we dat alle middelbare scholen in Eindhoven de maatschappelijke stage weer invoeren. Op deze manier leren jongeren wat het is om iets voor een ander te doen en rekening met elkaar te houden.

Jongeren weten ontzettend veel van social media en telefoons. In samenwerking met de scholen gaat de gemeente Eindhoven een programma opzetten waarbij jongeren gekoppeld worden aan oudere inwoners en mensen met een beperking. Zo kunnen zij hen helpen om bijvoorbeeld om te gaan met een smartphone/tablet/telefoon, te skypen met vrienden en familie of om een social media account aan te maken.

Het CDA Eindhoven wil dat iedereen mee kan doen en dat er dus vanuit de gemeente toezicht is op de kwaliteit van taalonderwijs aan nieuwkomers. Statushouders moeten direct na verwerving van hun verblijfstatus in aanraking worden gebracht met mogelijkheden voor onderwijs en vrijwilligerswerk.

Statushouders krijgen niet automatisch voorrang bij woningtoewijzing; er dient een balans te zijn met toegankelijkheid van sociale huur voor andere groepen. Eindhoven is een inclusieve stad waarbij we met respect voor elkaar omgaan. We zetten ons actief in voor een omgeving waarin LHBTI’ers, maar ook andere kwetsbare groepen, zich veilig en prettig voelen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.