Familie en gezin

Voor het CDA Eindhoven is elk gezin, in welke samenstelling dan ook, belangrijk. De families vormen het startpunt van ons leven waar we, als het goed is, in geborgenheid mogen opgroeien en waarin we normen en waarden overgedragen krijgen. Door allerlei omstandigheden zien we steeds meer samengestelde gezinnen. We vinden het mooi dat ook op die manier mensen verantwoordelijkheid nemen. Wij voelen het als een plicht die zorg en betrokkenheid te ondersteunen en vergemakkelijken.

Een groot maatschappelijk probleem zijn de zogenaamde “vechtscheidingen”. Kinderen raken daarin beschadigd en haken soms af op school. De gemeente dient een loket te hebben waar ouders die willen scheiden daar terecht kunnen, om vechtscheidingen te voorkomen. De gemeente gaat hierin niet als hulpverlener optreden, maar verwijst functioneel door. Aansluitend bepleiten wij de mogelijkheid van opvoedondersteuning, in goede en minder goede tijden.

In alle buurten moeten er goede en veilige speelmogelijkheden zijn voor de verschillende leeftijden, in te richten in samenspraak met de buurt. Burgerinitiatieven op het gebied van spelbegeleiding (speel-o-theek, speeltuin, kindervakantiewerk) moeten kunnen rekenen op steun van de gemeente.

Onderwijs

Hoewel de invloed van de gemeente op de inhoud van het onderwijs (terecht) beperkt is, moet er op lokaal niveau wel veel aandacht zijn voor onderwijs omdat het jongeren voorbereidt op de wereld van arbeid/werken/volwaardig meedoen aan de samenleving. De gemeente kan, onder meer via de huisvesting, erop toezien dat er een goede variatie aan onderwijsvoorzieningen blijft bestaan met een hoog technisch-kwalitatief niveau. De variatie is wenselijk om ervoor te zorgen dat er voor ieder kind een passende school is en het technisch-kwalitatieve niveau om ervoor te zorgen dat het leren en ontwikkelen in een stimulerende en gezonde omgeving plaats kan vinden. Bovendien heeft Eindhoven de ambitie om nog geruime tijd een centrum voor innovatie en nieuwe economie te blijven. Daar hoort goed onderwijs op alle niveaus en in een brede schakering bij. Goed onderwijs is een van de belangrijkste vestigingsfactoren voor bedrijven en professionals

De gemeente Eindhoven realiseert een pragmatisch integraal huisvestingsplan (IHP) voor het gehele onderwijs, waarbij er naast een duidelijke meerjarenplanning (met heldere financiële onderbouwing) ook afspraken zijn over volumes per school. Zo kan ad hoc plaatsing van capaciteit en leegstand voorkomen worden.

Voortgaande digitalisering, ook van het onderwijs, stelt nieuwe financiële eisen aan scholen en ouders. De gemeente dient initiatief te nemen om, in afstemming met o.a. de Stichting Leergeld, ervoor te zorgen dat er op dit gebied geen jongeren verstoken raken van deelname aan deze ontwikkeling.

Wat betreft het leerlingenvervoer zijn wij er voorstander van om primair het OV te benutten (bijvoorbeeld door het inzetten van apps die jongeren helpen van het OV gebruik te maken). Voor het overige moet leerlingenvervoer (en moeten de kosten daarvan) zoveel mogelijk voorkomen worden door zorg te dragen voor een goed palet aan voorzieningen binnen de gemeente.

In Eindhoven hebben we oog voor de tweedeling die onze stad ontstaat. We zien een duidelijk verschil tussen de twee stromingen in de stad. Daarom komt er binnen het onderwijs meer aandacht voor laaggeletterden en digibeten. Ook voor volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven of met het werken met een computer komt extra hulp. Alleen zo kan Eindhoven voorop blijven lopen op het gebied van technologie.   

Samen met (maatschappelijke) organisaties

Bij de ontwikkeling van beleid voor het sociaal domein is het belangrijk de kennis van sociaal werkers over armoede, gezinsproblematiek, verslavingen etc. te betrekken.

Verenigingen zijn het cement van de samenleving. Daar leren jongeren dat sport leuk is, samen te werken, om te gaan met teleurstellingen, de handen uit de mouwen te steken, respect te hebben voor gezag en verantwoordelijkheid te dragen. Verenigingen en de vrijwilligers die er veel werk doen dienen ondersteund te worden. Toegang tot sport en cultuur moet voor ieder kind mogelijk blijven.

De gemeente dient met meer nadruk en expliciet met ondernemers en bedrijven in contact te treden over “maatschappelijk bewust” ondernemen in het kader van gemeentelijk beleid.

Lokale toegang tot zorg

Wij zijn voorstander van multidisciplinaire wijkteams Jeugd & Gezin binnen WIJEindhoven. De drempel om hulp te zoeken moet voor ouders/opvoeders zo laag mogelijk zijn. Bovendien moet steeds gelden: lichte zorg waar het kan, zwaar waar het moet. Daarbij moet het voor de burger niet uitmaken onder welke wet of regeling hij/zij valt; intake, indicatie en zorg moeten effectief en laagdrempelig zijn. De wachttijden bij WIJEindhoven dienen binnen de perken te blijven.

Om de uit de hand gelopen kosten in de zorg te drukken wordt een plafond per zorginstelling ingesteld en wordt kritisch getoetst waar we ons geld aan uitgeven.

Voorzieningen moeten voor iedereen toegankelijk blijven. Er dreigt zorgmijding als eigen bijdragen te hoog worden. De gemeente zorgt voor een vangnet op basis van draagkracht (bijzondere bijstand) en goede vervoersvoorzieningen voor ouderen en mindervaliden als openbaar vervoer niet haalbaar is (door opheffen van buslijnen), zoals een belbus, die een flexibele route kan rijden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.