Eerlijke economie

Iedereen moet de kans krijgen met zijn talenten een eerlijk inkomen te verdienen, rekening houdend met leefbaarheid en leefomgeving. In een eerlijke economie houden we ook rekening met andere taken die mensen in het leven hebben, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere zorgtaken. (lokale) Ondernemers maken de belangrijkste keuzes zelf, maar de gemeente kan wel randvoorwaarden scheppen voor een florerende lokale economie en bedrijven steunen door bijvoorbeeld regeldruk te verminderen en een gunstig vergunningenbeleid te voeren.

Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen bij aan de vitaliteit en leefbaarheid van de stad. Onderwijs en ondernemers moeten betrokken worden bij het opstellen van een visie voor de regionale economie, ook voor de meerjarenplannen. Daarbij is de kwaliteit van het vestigingsklimaat van groot belang.

Eindhoven is trots op de aanwezigheid van wereldwijd toonaangevende bedrijven als Philips, ASML, VDL en FEI, maar het MKB vormt een belangrijk en breed fundament in onze samenleving.

Het CDA Eindhoven kiest voor het stimuleren van sociaal ondernemerschap waarbij rendement van de onderneming bijdraagt aan kansen van mensen en aan duurzaamheid. Familiebedrijven en MKB vormen daarbij een belangrijk funderend element in de samenleving.

Het CDA Eindhoven kiest voor het bevorderen van schone en veilige bedrijventerreinen. Ook (digitale) bereikbaarheid is daarbij belangrijk. Daarnaast wordt overlast actief tegengegaan. Meer groen, wandel- en fietszones en ontmoetingsplekken met horecavoorzieningen dragen bij aan de kwaliteit van onze bedrijventerreinen.

Het CDA Eindhoven wil graag dat leegstaande winkels en bedrijfs- en overheidsgebouwen gebruikt kunnen blijven worden voor start-ups en ateliers. Er zijn mooie initiatieven, onder meer op Strijp-S, maar de gemeente moet dat actief blijven faciliteren.

Er moet één servicepunt van de gemeente voor ondernemers komen, zodat aanvragen makkelijker gedaan kunnen worden en ondernemers snel geholpen worden. Maar ook waar initiatieven uitgewerkt worden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Regelingen waarop ondernemers een beroep kunnen doen wanneer zij dergelijke mensen in dienst nemen, loonkostensubsidies en loondispensatie, willen wij versterken en vereenvoudigen.

De gemeente kan bedrijven verder ondersteunen door goede vervoersverbindingen en goed met ondernemers in overleg te blijven bij werkzaamheden die het bedrijf minder bereikbaar maken.

De gemeente moet bevorderen dat ervaren ondernemers mensen kunnen helpen die een bedrijf willen starten (bijvoorbeeld mensen die in een uitkering zitten). De Fontys en de TU/e hebben hier al mooie programma’s voor waarop de gemeente zou kunnen aansluiten.

Voor diegenen zonder werk moet de gemeente er ook zijn. Wij willen daarom vrijstelling van sollicitatieplicht voor mensen van 60 jaar en ouder die structureel mantelzorg of vrijwilligerswerk doen voor meerdere dagen per week. Wie er misbruik maakt van onze regelingen, dient een passende straf te krijgen. Wij willen dat er daarom meer capaciteit wordt vrijgemaakt voor opsporen en vervolgen van uitkeringsfraude omdat dat de solidariteit in de samenleving ondermijnt.

Er moet gericht toezicht zijn op huisvesting van arbeidsmigranten en actief beleid op het realiseren van adequate huisvesting. Leegstaande panden bieden mogelijkheden maar er is ook oog voor de druk die dit op een wijk legt.  

Eindhoven als stad

Wij geloven niet in de traditionele tegenstelling tussen stad en platteland. Stad en omringende regio zijn nauw verbonden en de samenwerking in de Brainportregio is belangrijk.

Het CDA Eindhoven gaat zorgen voor meer groen in de stad en het uitbreiden van de “stadslandbouw”. Ontharding en ontmoetingsplekken creëren zijn van grote meerwaarde voor de leefbaarheid.

Eindhoven kent veel voorzieningen en detailhandel met een bovenregionale functie. Helaas moeten alle financiële middelen om onze bovenregionale voorzieningen in stand te houden door de gemeente Eindhoven zelf worden betaald. Daarom willen we ervoor zorgen dat de Eindhovenaren met de stadspas korting krijgen bij voorzieningen en mensen van de buiten de stad een toeslag betalen om van onze voorzieningen gebruik te mogen maken

Het CDA Eindhoven is sterk voorstander van het handhaven van ruimte voor markten, exposities en evenementen in onze binnenstad. Daarbij is altijd oog voor het beperken van de overlast voor de omgeving.

Parkeren moet aantrekkelijk blijven, bijvoorbeeld door binnen venstertijden gratis kort parkeren toe te staan wanneer volledig gratis parkeren niet haalbaar is. De gemeente gaat experimenteren met flexibele parkeertarieven waarbij het duurder is als het drukker is en goedkoper als het rustig is.

Voor de recreatie binnen Eindhoven is van belang dat voorzieningen als de kunstijsbaan, onze zwembaden, het Muziekgebouw, de bibliotheek, het CKE, onze sportclubs en verenigingen in stand blijven.

Er dient meer gebruik gemaakt te worden van “intelligente” verlichting in de openbare ruimte (lampen die aangaan als er mensen zijn, passende kleur licht bij bepaald weertype e.d.).

De living-labs zijn nu te veel ingericht op het oplossen van bestaande problemen, zoals de veiligheid op het Stratumseind. Het CDA Eindhoven wil de living labs inzetten op het verhogen van de beleving van de binnenstad, het innoveren van de retailfunctie en op het verhogen van de aantrekkelijkheid van de stad en plezier bij het uitgaan. Wat in Eindhoven wordt uitgevonden en ontwikkeld moet in de stad getoond worden.

Bij het uitgaan gaan we werken met venstertijden. Dat betekent dat bezoekers een uur voor sluiting nog wel naar buiten mogen maar geen uitgaansgelegenheid meer in mogen. Hierdoor stroomt het uitgaanspubliek geleidelijker uit waardoor het stiller en veiliger wordt op straat.

De innovatieve kracht die uit onze regio komt willen we in de schijnwerpers zetten. Hierom laten we alle creatieve mensen in stad meedenken aan plan voor een monument of een plek waar we onze prestaties vieren.

Wij gaan zoeken met ondernemers naar oplossingen om de leegstand in verschillende winkelgebieden (zoals in Winkelcentrum Woensel) aan te pakken. 

Ruimte geven

De gemeente moet actief belemmeringen die worden aangegeven door bedrijven en ondernemers proberen weg te nemen. Leefbaarheid en duurzaamheid zijn daarbij het uitgangspunt. De gemeente moet een partner en stimulans zijn, geen tegenwerkende kracht. We maken het mogelijk om (tijdelijk) experimenten toe te staan zonder meteen een bestemmingsplan te veranderen. Wel steeds in samenspraak met inwoners.

Duurzaamheid

Het CDA Eindhoven wil alle woningen, bedrijven en andere gebouwen voor 2035 duurzaam geïsoleerd hebben.

Al het maatschappelijk vastgoed moet binnen 5 jaar verduurzaamd zijn. Bij aanbesteding van afvalverwerking blijven we streven naar steeds hogere normen voor hergebruik en recycling.

Ook op het gebied van energietransitie is lokaal maatwerk de sleutel. Wij vinden dat uiterlijk vanaf 2020 woning-nieuwbouw niet meer van een aardgasverbinding voorzien mag worden. Woonblokken of deelwijken moeten via alternatieve energiebronnen (zon, wind, WKO) voorzien worden.

We willen het ontstaan van een lokale energiecoöperatie stimuleren, zoals een vereniging voor collectief bezit van windmolens of zonnepanelen.

In een deel van Eindhoven wordt het landschap ontsierd door hoogspanningsmasten. Volgens nieuwe normen staan sommige masten ook te dicht bij de bebouwing, omdat er gezondheidsrisico’s aan vast zitten. Daarom maken we aanspraak op Rijkssubsidies om de hoogspanningslijnen onder de grond te leggen.

Het CDA Eindhoven wil dat Eindhoven voor 2022 klimaatbestendig is. Dat betekent dat op sommige plekken bijvoorbeeld riolering moet worden aangepast zodat het beter bestendig is tegen zomerse buien. Maar ook ontharding en vergroening op andere plekken in de stad. De gemeente geeft het goede voorbeeld bij het verduurzamen van het eigen vastgoed, bijvoorbeeld door het afkoppelen van hemelwaterafvoer en zo regenwater niet via het riool af te voeren.

  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.