Financien

Het geld dat de gemeente binnen krijgt, komt voornamelijk van belastingen van bedrijven en inwoners, door de gemeente zelf of via het Rijk geheven. Dit geld moet zorgvuldig worden uitgegeven ten behoeve van onze inwoners. Doel voor ons is om daarbij zoveel mogelijk brede welvaart voor alle Eindhovenaren te bereiken.

Uitgangspunten bij het financieel beleid voor de komende jaren zijn: 

- Er mag niet meer geld uitgegeven worden dan er binnenkomt bij de gemeente. Een sluitende begroting en voldoende weerstandsvermogen vormen het kader waarbinnen we blijven opereren. 

- We blijven werken conform de financiële spelregels die we in 2018 hebben afgesproken met de huidige coalitie.  

- De afgelopen jaren hebben we veel gevraagd van onze inwoners en bedrijven om de financiële problemen uit het verleden op te kunnen lossen. De komende periode willen we dat de woonlasten beperkt blijven, dus we willen geen verdere stijging van het OZB-tarief, buiten een inflatiecorrectie. Rioolrechten en afvalstoffenheffing blijven kostendekkend. 

- Als het financieel mogelijk is, moeten we als doel stellen om aan het einde van de komende coalitieperiode, binnen de G40 steden, bij de 10 steden in Nederland te horen met de laagste woonlasten.

- We kijken binnen de begroting vaak naar onze uitgaven, maar minder naar onze (strategische) inkomsten. Een overheid mag soms ook best een ondernemende, meer risicodragende overheid zijn. Dat kan namelijk ook inkomsten opleveren. We starten daarom een onderzoek naar hoe we, strategische doelen dienend voor de gemeente Eindhoven, met een meer actieve investeringshouding de structurele inkomsten van de gemeente kunnen verhogen. 

- De zorgkosten zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Op de onderdelen Participatie en Inkomen, Jeugdwet en WMO zien we dat kosten soms moeilijk te voorspellen zijn. We gaan er de komende periode aan werken om de zorgkosten beter in beeld kunnen krijgen en meer gericht kunnen krijgen op preventie in plaats van op herstel. 

In het verkiezingsprogramma hebben we verschillende nieuwe voorstellen gedaan die soms ook geld kosten. Hier is natuurlijk financiële dekking voor nodig. Niet alles zal (tegelijk) gerealiseerd kunnen worden. Op dit moment is nog niet precies duidelijk wat elk voorstel kost en hoe het totaalplaatje er uit ziet. Uiteindelijk gaan voorstellen niet door als er geen dekking voor is. Wij zien echter vier ‘grotere’ dekkingsbronnen voor de voorstellen uit dit verkiezingsprogramma:

1. De afgelopen jaren is er in het sociaal domein altijd een overschot geweest van meer dan 10 miljoen euro. Dat is geld, dat dus niet werd uitgegeven. Dat vinden we zonde en niet efficiënt. Die 10 miljoen willen we structureel gebruiken voor de preventieve ambities zoals eerder genoemd. Sport als grondrecht, het aanstellen van wijk-GGD’ers en een betere samenwerking tussen veiligheid en zorg, om een paar voorbeelden te noemen.

2. Er is een al bestaande structurele vrije begrotingsruimte (zie begroting 2022). Deze willen we in een nieuw coalitieakkoord inzetten voor ambities.

3. Er vindt een herverdeling van het gemeentefonds plaats. Eindhoven lijkt hier positief in naar voren te komen. Ook dit vormt een belangrijke dekkingsbron.  

4. Weerstandsvermogen dat boven de norm ligt.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.