Gezonde financiën

Een financieel gezonde gemeente vraagt om een gemeente die niet meer uitgeeft dan dat er binnenkomt. De tekorten moeten worden weggewerkt en de gemeente moet weer financieel gezond worden gemaakt. Er dient voldoende weerstandvermogen te zijn bij de gemeente, precies wat we ook vragen van maatschappelijke instellingen.

De woonlasten, rioolheffing en afvalstoffenbelasting stijgen niet. De OZB wordt – zo enigszins mogelijk – alleen met de inflatiecorrectie verhoogd. Inwoners dienen bij hun OZBaanslag een korte weergave te krijgen van waar dat geld het afgelopen jaar aan besteed is. En de bezwaarprocedure van de OZB-aanslag dient makkelijker en transparanter te worden gemaakt. Ook de parkeergelden worden niet verhoogd.

Het CDA Eindhoven zoekt financiële mogelijkheden door te bezuinigen en naar nieuw geld te zoeken. Prioriteiten uit het CDA Eindhoven programma dienen financiële kansen te krijgen. Een uitgangspunt van bekostiging is dat iedere sector binnen eigen begroting dient te blijven. Tegenvallers worden zo mogelijk binnen de eigen begroting van die sector opgelost.

Het grootste zorgenkind is de zorg. Er is een volledige mismatch tussen financiële mogelijkheden en gevraagde zorg. Het CDA Eindhoven wil niet tornen aan de gewenste zorg. Het proces hoe tot zorg te komen vereist alle aandacht. Allereerst zou kennis moeten worden ingewonnen bij gemeenten die de zorg wel financieel op orde hebben. Het administratieve proces en de procedures moeten op de schop. Begeleid door echt deskundige derden, te beginnen bij een goed inkoopproces. Deskundige ambtenaren overleggen met een beperkt aantal aanbieders. Nieuwe elders geteste ambtelijke administratieve procedures worden gebruikt. Om de uit de hand gelopen kosten in de zorg te drukken wordt een plafond per zorginstelling ingesteld en wordt kritisch getoetst waar we ons geld aan uitgeven.

In vergelijking met andere gemeenten hebben we een erg groot ambtenarenapparaat. Allereerst moet er personeelsbeleid gevoerd worden wat leidt tot een kwalitatieve en kwantitatieve match met gevraagde inspanning. Heilige huisjes worden opgeruimd en niet productieve medewerkers verlaten de gemeente met een marktconforme vergoeding. De bedrijfsvoering wordt doorgelicht door deskundigen. De gemeente keert terug naar de kerntaken. Grote (dure) projecten worden doorgelicht naar nut en noodzaak. Als investeringen moeten worden vertraagd om de gemeente eerst weer financieel gezond te krijgen dan doen we dat. De gemeente leent niet meer geld bij maar zet de tering naar de nering.

Bovenstaande maatregelen bevorderen de efficiëntie en leveren zo mogelijk geld op voor nieuwe prioriteiten. Daarnaast valt te bezien of ondernemers die financieel profiteren van de activiteiten van de gemeenschap ook niet dienen bij te dragen in de kas van de gemeenschap.

Declaraties van bestuurders worden op de gemeentelijke website zichtbaar gemaakt. Ook geven we op de website een duidelijk overzicht van welke instellingen subsidie ontvangen van de gemeente (en hoeveel) en welke taken men daarvoor uitvoert.

Het nieuwe college heeft stevige bestuurders nodig die flink kunnen aanpakken en verstand hebben van management en financiën. Zij krijgen een flinke taak om Eindhoven weer financieel gezond te krijgen. Zeker de wethouder van financiën, die van oudsher uit dik hout gesneden is, moet een kundig en sterk persoon zijn. Wij zullen erop toezien dat deze bestuurders ook gevonden worden en zullen iedere voorgedragen wethouder hier kritisch op toetsen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.