Openbare orde en Veiligheid

Een veilige stad is de basis om fijn te kunnen wonen, werken en leven. Een stad moet niet alleen veilig zijn, onze inwoners moeten zich ook veilig voelen. 

Al een aantal jaren op rij staat Eindhoven in de top 5 van meest onveilige gemeenten, onder meer door het hoge aantal misdrijven.

Het CDA Eindhoven wil er nu echt werk van maken om Eindhoven een veilige grote stad van Nederland te laten zijn. De strijd tegen de ondermijning (de vermenging van de onder- met de bovenwereld) en de georganiseerde misdaad staat daarbij voorop.

Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden. In onze aanpak kiezen we voor een balans tussen preventie en repressie: voorkomen waar het kan en problemen aanpakken door er op tijd bij te zijn. We grijpen hard in als zaken uit de hand lopen of dreigen te lopen. En we bieden hulp aan diegenen die op het juiste spoor willen komen en blijven. 

Daarom moeten we investeren in meer toezichthouders in de wijken en zorgen voor betere informatiedeling binnen de gemeente en met andere partners. We rollen we het ‘gebiedsgericht werken’ over de stad uit. En problemen in de stad worden voortaan in gezamenlijkheid opgepakt; dus het veiligheidsdomein, het sociaal domein en het ruimtelijk domein binnen de gemeente moeten veel meer samenwerken om problemen op te lossen. We willen ontschotting in het ambtelijk apparaat; er zijn nog te veel eilandjes.

Dit betekent concreet:

- Het Bestuurlijke Interventie Team Eindhoven (BITE) moet fulltime (in plaats van 1x per maand) ingezet worden om ondermijningszaken, criminaliteit en woonoverlast aan te pakken. Hierin werken verschillende gemeentelijke disciplines, politie, belastingdienst en andere partners samen door informatie te delen en aan de hand van die gegevens gezamenlijke controles en interventies uit te voeren. 

- Voor elke buurt wordt in gezamenlijkheid door politie, handhaving, buurtpreventie en gemeente een buurtveiligheidsagenda opgesteld.

- Het onderling delen van informatie tussen politie, gemeente, WIJeindhoven, woningcorporaties moet veel makkelijker worden. Daarom tekenen we binnen een jaar convenanten die dit al mogelijk moeten maken. Waar nog geen convenanten zijn, maken we sluitende afspraken met ketenpartners. 

- Het criminele geld dat justitie invordert van gearresteerde drugscriminelen, wordt wat ons betreft geïnvesteerd in de wijken. Het komt bijvoorbeeld ten goede aan buurthuizen, groenvoorzieningen, speel- en sportvoorzieningen in een wijk. Waar dat wettelijk niet mogelijk blijkt te zijn, willen we een intensieve lobby bij het Rijk om dit mogelijk te maken.

- Criminaliteit mag niet lonen. Daarom zetten we extra in op het opsporen en ontmantelen van hennepkwekerijen en drugslabs in onze wijken, ook al omdat die levensgevaarlijk zijn voor omwonenden. Daarom willen we extra opsporingsambtenaren aanstellen die zich \ in nauwe samenwerking met de politie volledig kunnen richten op het opsporen en ontmantelen van labs en kwekerijen.

- Demonstratierecht is een groot goed. In principe moet iedereen die wil demonstreren, terecht kunnen in Eindhoven. We hebben de afgelopen jaren een dusdanige toename van het aantal demonstraties gezien, dat het er soms lijkt dat de vrijheid van meningsuiting haar doel voorbijschiet. We willen daarom twee extra maatregelen. 1) Worden demonstraties aangemeld en op het laatst afgeblazen (alle voorbereidingen bij gemeente en politie zijn dan vaak al in gang gezet met bijbehorende kosten), dan kan de gemeente eventueel volgende demonstraties weigeren. Ook zullen al gemaakte kosten gedeclareerd worden bij de organisatie van betreffende demonstratie. 2) Het Stadhuisplein wordt aangewezen als vaste demonstratieplek. Het plein wordt het ‘Malieveld’ van Eindhoven, op andere plekken in de stad mogen geen grote demonstraties meer gehouden worden.

- Er zijn steeds meer kwetsbare personen of mensen met verward gedrag die overlast veroorzaken. Om de politie te ontlasten en passende hulp en ondersteuning voor deze personen te regelen, worden in alle stadsdelen wijk-GGD’ers aangesteld. In Gestel en Woensel-Zuid wordt hiermee al proefgedraaid en mét resultaat.

- Jongerenwerkers spelen een belangrijke preventieve rol bij het voorkomen van criminaliteit, bij schooluitval of bij dreigende radicalisering. Er zijn er nu veel te weinig jongerenwerkers in Eindhoven werkzaam. Daarom krijgt elke wijk een jongerenwerker. In wijken waar meer jeugdproblemen spelen, worden meerdere jongerenwerkers aangesteld. 

- Het programma “Buurthelden” zetten we door voor een betere relatie tussen politie, buurtkinderen en ouders, maar integreren we ook in het onderwijs, zodat het niet vrijblijvend is en alle jongeren hieraan mee moeten doen.

- We pakken de criminaliteit rondom de Kruisstraat hard aan. We beseffen dat alleen “veiligheid” de problemen niet kan oplossen. Daarom komen we met een aanpak die de wortel van het probleem aanpakt. Zo kan de capaciteit van de politie ook weer ingezet worden in de rest van Eindhoven. 

- In Eindhoven zijn steeds meer spookwoningen: panden waar niemand staat ingeschreven maar die wel door criminelen worden gebruikt. Vaak is er sprake van ondermijning en georganiseerde misdaad. Zeker in grote woontorens kunnen zware criminelen onder de radar blijven. We verhogen de controles op spookwoningen door toezichthouders aan te stellen. Ook controleren we meer op louche panden op industrieterreinen. We willen hiervoor een plan van aanpak.

- We verplichten eigenaren van parkeergarages om maatregelen te nemen om het aantal auto-inbraken tegen te gaan.

- De gemeente neemt meer regie in de aanpak tegen seksuele uitbuiting en andere vormen van mensenhandel. Met partners zetten we in op het voorkomen van slachtoffers, het opvangen en zorg bieden aan slachtoffers en voldoende capaciteit in het bestrijden van mensenhandelaren. 

- Het verbod op lachgas willen we handhaven.

- De IT-systemen bij de gemeente zijn ouderwets. Om effectiever te kunnen werken, investeren we in de aanschaf en verbetering van onze intelligence systemen. Daarmee brengen we gebeurtenissen, signalen, trends op wijk-, buurt- en straatniveau in beeld. Dit helpt onze handhavers in hun dagelijkse werk. Als eerste stap worden we als gemeente ook lid van het Cyberweerbaarheidscentrum.

 

Buurtpreventie en wijken

- Elke wijk heeft een wijkboa en een wijkagent met wie gemakkelijk contact te leggen is. Agenten en boa’s laten zich veel in de wijk zien en bewoners kunnen hen altijd aanspreken. 

- We zijn trots op onze buurtpreventieteams en blijven deze maximaal ondersteunen met voldoende budget. Ook moet er goed contact zijn met de politie en de wijkboa. De teams komen een paar keer per jaar bij elkaar om de gezamenlijke inzet af te stemmen en elkaar op de hoogte te houden. 

- Met projecten per wijk pakken we te hard rijden en asociaal gedrag op de weg aan. Waar nodig plaatsen we flitspalen en passen we de wegenstructuur aan. 

- Op drukke plekken of daar waar de veiligheid in het geding is, zetten we cameratoezicht in. We breiden het structurele cameratoezicht uit omdat het criminaliteit voorkomt en enorm kan helpen bij de opsporing van daders.

- Vandalisme en schade door vuurwerk zijn veel Eindhovenaren een doorn in het oog. Om daders te kunnen pakken, zetten we boa’s in en in het uiterste geval camera’s. Daders worden direct gestraft en moeten eventuele schade vergoeden. 

- Om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden, bieden we ouders hulp aan bij het opvoeden. Dat kan onder meer met opvoedcoaches of gezinscoaches.

- Als bewoners zich niet veilig voelen in hun wijk, gaan we bekijken hoe we dat gevoel van onveiligheid zo snel mogelijk kunnen wegnemen. Dat kan zijn door meer surveillances, het plaatsen van slimme straatverlichting, (tijdelijke) camera’s en eventueel zelfs preventief fouilleren of door een tijdelijk extra politiekantoor in die wijk te openen.

- We stimuleren en ondersteunen het gebruik van buurtwhatsappgroepen of apps die de waakzaamheid en veiligheid verbeteren. Ook de wijkagent en de wijkboa sluiten aan bij deze groepen. 

Politie

- We willen dat Eindhoven voldoet aan de wettelijke norm van 1 wijkagent per 5000 inwoners. Maar er moet in Eindhoven veel meer politie komen en daarvoor voeren we de druk richting Den Haag op. We behouden de 80/20-verdeling (80% inzet wijk; 20% noodhulp).
- Wijkagenten moeten niet te snel van wijk gewisseld worden.  

- In wijken met veel onrust of criminaliteit openen we een pop-up politiebureau, zoals we dat sinds kort in de Kruisstraat hebben. Dit is een laagdrempelige manier om in contact te komen met inwoners. 

- Voetbalwedstrijden, horeca en evenementen vragen te veel capaciteit van de politie. Dit gaat ten koste van de inzet van de politie in de wijk. Daarom zetten we bij voetbal, horeca en evenementen meer in op horecastewards, beveiligers en boa’s, zodat de politie meer tijd heeft voor de mensen in de wijk.

BOA's/ Toezichthouders

- Er worden minstens 25 extra toezichthouders ingezet om buurten zichtbaar veiliger te maken. De handhavers gaan zich richten op het bestrijden van overlast op straat,  daar waar de politie er geen prioriteit aan kan geven.

- Boa’s moeten ingezet worden op plekken waar mensen overlast ervaren; ze gaan handhaven op specifieke problemen van een wijk. Buurtbewoners bepalen jaarlijks mede waar de boa zich mee bezig moet houden in de wijk. Bewoners weten namelijk als geen ander wat er speelt in de buurt. 

- De focus van de boa moet niet meer op liggen op de controle van betaald parkeren, maar op leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken. Controles op betaald parkeren laten we door scanauto’s doen. 

- Boa’s worden ook ’s nachts ingezet. Dus ze zijn 24 uur per etmaal actief en laten niet om 23:00 uur het werk uit handen vallen, zoals nu het geval is.

- Ook de inzet van jeugdboa’s wordt fors vergroot. De huidige 2 jeugd-boa’s kunnen absoluut niet de hele stad bedienen.

- We voorzien goed opgeleide boa’s van bodycams en handboeien. Continue trainen we onze boa’s.

- We verkennen in hoeverre de militaire 'buren' van de 13e Lichte Brigade in Oirschot flexibel ingezet kunnen worden als BOA in onze stad, zoals ook in Limburg al gebeurt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.