Spitsuur

Sterke samenleving

Samenlevingsgericht werken

Wij willen een gemeenteloket dat ook buiten kantooruren open is, zelfs nu veel zaken digitaal geregeld kunnen worden. Niet iedereen heeft toegang tot een computer of kan daarmee omgaan. Ook voor hen moet de dienstverlening optimaal zijn. Daarnaast moeten bedrijven en verenigingen snel en direct terecht kunnen bij de gemeente en snel/pragmatisch geholpen worden. Kosten voor overheidsdiensten (leges) zijn in principe kostendekkend en zo laag mogelijk.

We maken de gemeente toegankelijker voor haar inwoners. Het moet mogelijk zijn (ook buiten kantooruren) om via social media (bijvoorbeeld via WhatsApp) contact te hebben met de gemeente.

Wij geloven in de kracht van de samenleving. Daarom ondersteunen wij initiatieven die vanuit bewoners worden opgezet. Burgerparticipatie is bij ons geen losse huls. Wat het CDA Eindhoven betreft praten burgers niet alleen mee, maar beslissen zij ook over hun eigen woonomgeving. We willen daarom dat het mogelijk is dat wijken bepaalde buurtrechten krijgen. Ze krijgen daarmee de mogelijkheid om de uitvoering van een collectieve voorziening over te nemen, bijvoorbeeld het onderhoud van een park, het beheer van een sportveld of een zorgtaak.

Voordat er gestemd wordt over een besluit, krijgen bewonersorganisaties het recht om een advies te geven. Op dit advies wordt beargumenteerd gereageerd door het collegebestuur. Daarnaast worden de adviezen betrokken bij de besluitvorming van de gemeenteraad.

Wanneer inwoners een gemeentelijke taak goedkoper kunnen uitvoeren dan de gemeente, mogen zij de gemeente uitdagen door een voorstel in te dienen.

We benutten de kracht van de inwoner. Wij hebben namelijk een gezamenlijke verantwoordelijk om de stad nog leefbaarder te maken. Dat betekent dat binnen de gemeente een cultuuromslag wordt gemaakt waarbij we naar kansen kijken in plaats van problemen. We werken samen met inwoners. Kritiek moet worden gezien als betrokkenheid

Verwachtingenmanagement is essentieel voor het slagen van burgerparticipatie. De gemeente moet duidelijk en eerlijk zijn over (on-)mogelijkheden. Voor elk onderwerp of project moet vooraf duidelijk zijn hoe inwoners betrokken worden.

We willen alle inwoners van Eindhoven betrekken bij onze plannen. Dat geldt ook voor jongeren. We besteden op basisscholen meer aandacht aan de gemeentelijke politiek en richten, samen met scholen en onderwijsinstellingen, een jeugdraad op. Onze jeugd weet als geen ander hoe zaken anders aangepakt moeten worden. 

Verenigingen en vrijwilligers

Wij willen de slagkracht van verenigingen en organisaties vergroten door onnodige bemoeienis van de gemeente en het aantal beperkende regels te verminderen. De gemeente moet alleen randvoorwaarden creëren.

Regels voor de onkostenvergoeding van vrijwilligers moeten versoepeld worden en de administratieve lasten moeten omlaag. De verklaring omtrent gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen moet gratis worden

Er dient kritisch gekeken te worden naar regels rond evenementenvergunningen, met name daar waar die in het verlengde liggen van alledaagse vergunningsvrije activiteiten in buurten, bij kerken en bij verenigingen (optredens, voorstellingen, sponsorlopen). Verenigingen die iets organiseren dat van meerwaarde is voor de buurt, iets wat voor binding zorgt, worden door de gemeente gefaciliteerd zonder extra hoge kosten. Het is belangrijk bekendheid te geven aan de subsidiemogelijkheden en de regelgeving hier omtrent.

Sport

Voor het CDA Eindhoven is sporten erg belangrijk. Het houdt je fit, gezond en zorgt voor sociale contacten en vaardigheden. Daarom moet sporten mogelijk zijn voor alle Eindhovenaren.

Het CDA Eindhoven heeft zich verzet tegen de sluiting van het golfslagbad van de Tongelreep. We maken het recreatiebad bij zowel de Tongelreep als het Ir. Ottenbad meer toegankelijk door de toegangsprijzen te verlagen.

Alle kinderen horen zwemles te krijgen. Waar dit nog niet gebeurt, proberen we dit zoveel mogelijk te stimuleren.

Gezonde voeding wordt gestimuleerd door gezonde sport-, werk- en schoolkantines te promoten. We staan roken niet meer toe op en rondom sportvelden. We gaan overgewicht tegen met een actieve campagne samen met de Eindhovenaren.

Sportvoorzieningen moeten letterlijk laagdrempelig zijn, zodat er geen problemen zijn met de toegankelijkheid voor mindervaliden.

De openbare ruimte moet “beweegvriendelijk” zijn. Er moeten meer openbare sportlocaties komen, bijvoorbeeld voor buitenfitness en bewegingstuinen. Dit stimuleert ouderen en mensen met een krappe beurs om toch met beweging bezig te zijn.

Naast de aandacht voor breedtesport, blijven we de samenwerking op zoeken met onze sportparels zoals PSV, FC Eindhoven, Oranje Rood en Eindhoven Atletiek om ook topsport in Eindhoven op de kaart te zetten en te houden.

We stemmen met buurtgemeenten de ambities af voor topsportactiviteiten, accommodaties en evenementen.

We helpen verenigingen met het verduurzamen van accommodaties, waarbij de lagere energierekening ten gunste komt van de sportclub.

Het CDA Eindhoven wil de gedane bezuinigen op de breedtesport terugdraaien en zorgen dat onze sportverenigingen weer financieel gezond worden.   

Bereikbaarheid

Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen en zich kan verplaatsen door de stad is goed openbaar vervoer (hierna: OV) belangrijk. Goed OV ontlast ook het stadscentrum en verlicht de luchtvervuiling in de stad. Wij vinden het belangrijk dat buurten en randgemeenten goed bereikbaar blijven met het OV. We zetten er daarom op in om de bus vaker te laten rijden. Het optimaal gebruik maken van zowel buurtbussen als normale bussen is essentieel. Met interesse volgen we nieuwe busconcepten die in de regio worden uitgevoerd en bekijken we of deze ook in Eindhoven kunnen worden toegepast.

Onderdeel van goed OV is de aansluiting bij verkeersknooppunten, met goede en voordelige parkeermogelijkheden. Op deze manier kunnen automobilisten sneller overstappen op het OV. We streven naar vier P+R’s in en rond Eindhoven, waar je kunt parkeren voor 4 euro per dag inclusief busvervoer voor de inzittenden van het geparkeerde voertuig.

Om de verkeersveiligheid bij scholen goed te houden pleiten we voor een samenwerking tussen scholen, ouders en politie om mensen bewust te maken van onwenselijk gedrag. Te denken valt dan aan: hard rijden, verkeerd parkeren en geen voorrang verlenen vlakbij de scholen.

Bij maatschappelijke instellingen dienen gratis parkeerplaatsen en goede verlichting te zijn. Om Eindhoven aantrekkelijk te houden mogen de parkeerkosten de komende jaren niet verder stijgen.

De gemeente Eindhoven investeert in veilige en goede fietspaden. Geen scheef liggende tegels of obstakels meer, maar hoogwaardige fietspaden met goede verlichting. Fietsen in Eindhoven moet aantrekkelijk zijn. Op dit moment zijn met name de fietsstoplichten rondom het nieuwe busstation bij Winkelcentrum Woensel niet goed afgesteld. Fietsers moeten hierdoor vaak (onnodig) erg lang wachten met veel frustratie en zelfs door rood als gevolg. Daarom moeten de stoplichtafstelling rondom knooppunt Woensel zo snel mogelijk geregeld worden. Ook in de rest van de stad maken we de fietsstoplichten ‘slim’.

Eindhoven moet zowel in de binnenstad als van buiten de stad weer bereikbaar zijn. De afgelopen jaren zijn er veel maatregelen genomen, met name in de binnenstad, waardoor de bereikbaarheid onder druk is komen te staan. De problemen rondom de nieuw aangelegde HOV-banen bijvoorbeeld zijn groot. Wij gaan additionele maatregelen nemen om het autoverkeer weer te laten doorstromen.

Rondom Eindhoven staan dagelijks lange files op de A2, A58 en A67. Deze wegen moeten op korte termijn verbreed worden. Op de lange termijn moet worden gezocht naar andere oplossingen.

Ook de afsluiting van een aantal wegen heeft voor doorstromingsproblemen gezorgd. Het CDA Eindhoven wil de Oirschotsedijk niet verder afsluiten voor autoverkeer maar toegankelijk houden voor langzaam autoverkeer. (maximaal 50 km/h)

Door het afsluiten van de Zwaanstraat moet de Achtseweg Zuid snel aangepakt worden. We maken hier de weg veiliger en beter berijdbaar door de weg te asfalteren en te verbreden.

We draaien de afsluiting van de Vestdijk terug omdat er geen budget is voor de benodigde additionele maatregelen. Zonder deze maatregelen heeft plan geen effect op de luchtkwaliteit maar zorgt het enkel voor hinder en ergernis. Wij willen dat de Vestdijk 30 km/h wordt en we willen investeren in een proef met groene gevels om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Eindhoven is een grote stad met veel evenementen en een bekend nachtleven. Hierbij hoort ook nachtvervoer. We gaan Eindhoven weer bereikbaar maken in de nacht, het liefste per trein maar als dat financieel niet haalbaar is dan per nachtsnelbus.

Het onderhoud van de wegen in Eindhoven loopt achter en iedereen merkt dat aan de slechte ‘gelijmde’ wegen. Dat is geen visitekaartje voor onze regio. De gemeente gaat vaart maken met het snel aanpakken van dit onderhoud omdat het anders gevaar voor de weggebruikers oplevert.

We gaan werken met slimme verkeerslichten zodat niet alleen de doorstroming beter is maar bijvoorbeeld mensen die slecht ter been zijn de mogelijkheid krijgen om een aparte knop in te drukken. Hierdoor blijft het licht langer groen en kunnen ze veilig oversteken.

Het CDA Eindhoven zet zich in voor goede treinverbindingen naar Düsseldorf, Keulen en Luik. Deze moeten snel tot stand komen en de verbinding naar Antwerpen en Brussel moet sneller en efficiënter.

De leefbaarheid en veiligheid rondom het spoor gaat ons aan het hart. Daarom willen we overlast beperkende maatregelen voor de omwonenden rond het spoor in samenwerking met NS en ProRail. En om de veiligheid rondom het spoor te garanderen zorgen we dat we ‘in control’ zijn als het om het vervoer van gevaarlijke goederen door Eindhoven gaat. Het uitgangspunt hierbij is dat we geen vervoer van gevaarlijke stoffen door onze stad willen.

Als uit onderzoek blijkt dat Eindhoven Airport een treinstation nodig heeft, leggen we een treinstation aan dat direct grenst aan Eindhoven Airport en niet aan het kerkdorp Acht. Hierdoor wordt de luchthaven optimaal ontsloten, gaat het reizen met meer gemak en worden de wegen rondom Eindhoven beter ontsloten.

Eindhoven Airport is een belangrijk onderdeel van onze stad. Het vliegveld wil graag groeien en dat moet mogelijk zijn. Maar de groei kan niet gaan zonder compensatie van de overlast van omwonenden en de belasting van het milieu. Daarom willen we alleen nog maar vliegtuigen toestaan uit de zogenaamde A en B-klasse. Deze zijn schoner en stiller. Ook moet het leefbaarheidsfonds flink gevuld worden zodat het ingezet kan worden om overlast op lokaal niveau te verkleinen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de isolatie van huizen en compensatie door groen. De helft van de winst van Eindhoven Airport zou ten goede moeten komen aan de leefbaarheid van de omgeving van het vliegveld. We verwachten dus dat Eindhoven Airport flink gaat bijdragen aan de leefbaarheid als het wil groeien. Verder moeten we als innovatieve regio zorgen dat we gaan werken aan de nieuwste technologische ontwikkelingen die zorgen voor minder geluidshinder en minder milieubelasting.

De luchthaven levert Eindhoven veel positieve zaken op. Echter, de groei van het vliegveld zorgt ook voor problemen die aangepakt moeten worden. Zo kent de wijk Meerhoven nog steeds veel parkeeroverlast van bezoekers van het vliegveld. Om dit aan te pakken gaan we in overleg met de bewoners kijken of we met vergunningsparkeren kunnen werken. De gemeente heeft hierin als rol om optimaal te faciliteren, bezwaren weg te nemen of te verlichten en eventueel het vergunningsparkeren te handhaven. De kosten worden niet bij de burgers gelegd, maar worden betaald uit de winsten van de luchthaven.

De verkeerssituatie van de Boschdijk binnen de Ring is onveilig en de weginrichting is niet meer van deze tijd. Daarom pakken we dat snel aan en vernieuwen we het wegdek en de weginrichting zonder dat de doorstroming in gevaar komt.   

Wonen in Eindhoven

De woonwensen van inwoners moeten centraal staan bij het woonbeleid. Voor het CDA Eindhoven is dat gericht op kwaliteit, duurzaamheid, betaalbaarheid, flexibiliteit en maatwerk. Woningen die bestendig zijn voor de verschillende levensfasen zijn daarbij een wezenlijk onderdeel. Het stedenbouwkundig ontwerp moet goed in elkaar steken zodat mensen in een veilige, goed bereikbare en aantrekkelijke omgeving kunnen wonen. Verder moet er meer/voldoende betaalbare huisvesting voor senioren in het laag en midden segment worden gecreëerd.

Wij zetten in op levensloopbestendige woonwijken waarin recht gedaan wordt aan diversiteit. Ook hier dient de gemeente open te staan voor initiatieven van inwoners. Wij zijn een sterke voorstander van het experimenteren (gemeente + woningcorporaties) met nieuwe woonvormen waarbij arbeid, wonen en zorg gecombineerd worden. Om langer zelfstandig thuis te blijven wonen is het krijgen van Zorg op Maat noodzakelijk. Op die manier zouden ook (licht)dementerenden met hun partners langer samen kunnen blijven wonen.

Goede, gemakkelijk bereikbare voorzieningen in buurten en wijken zijn nodig; bijvoorbeeld een winkelcentrum en passend openbaar vervoer

Bouwplannen moeten oog hebben voor de leefomgeving, zowel qua historisch karakter van de omgeving en het type wijk, als de te verwachten parkeeroverlast op basis van realistische, in plaats van idealistische schattingen.

Wij willen een strenge aanpak van woonoverlast en ‘huisjesmelken’. Dit doen we door niet overal meer woningsplitsing toe te staan en streng te handhaven op woonoverlast, illegale bewoning, overbewoning en andere gevaarlijke woonsituaties. De verdichting van de stad mag er niet voor zorgen dat mensen met minder plezier in Eindhoven wonen. De huisvesting van studenten blijft bijzondere aandacht houden.

Om ook in de winter en de herfst onze straten en tuinen schoon en netjes te houden worden de bladkorven weer teruggeplaatst in de wijken. Ook wordt de groene bak weer iedere twee weken geleegd, ook in de winter.

We willen leefbare wijken waarin het groen regelmatig wordt onderhouden en de straten (en gebouwen) moeten er verzorgd uitzien. Dat is zowel een verantwoordelijkheid van de inwoners als van de gemeente. We blijven de BuitenBeter App gebruiken en stimuleren, waarmee inwoners gefaciliteerd worden om problemen in de openbare ruimte te melden. In buurten waar veel overlast is van ongedierte (bijvoorbeeld ratten), moet de gemeente gespecialiseerde bedrijven inhuren om de problemen op te lossen.

Vanuit haar innovatieve karakter dient de gemeente Eindhoven het gebruik van domotica (het toepassen van elektronica en huisnetwerken ten behoeve van de automatisering van processen in en om de woning) te stimuleren, om daarmee bij te dragen aan zorg- en brandveiligheid van woningen.

De gemeente spant zich in om samen met woningcorporaties en huurdersorganisaties te komen tot verbetering van de leefbaarheid in de wijken. Voor de inzet van de honderden vrijwilligers die meehelpen aan het opzetten en onderhouden van speelterreinen, groenvoorzieningen etc. heeft het CDA Eindhoven veel respect. Zij verdienen actieve begeleiding en ondersteuning vanuit de gemeente.

Om ervoor te zorgen dat iedereen, ook inwoners in een rolstoel of met een rollator, goed over straat kan, zorgen we voor veilige looproutes door wijken en parken voorzien van bankjes en goede bestrating. We hebben hierbij extra aandacht voor de bereikbaarheid van gezondheidscentra en winkels.

De gemeente dient een plan van aanpak te maken om alle openbare gebouwen en evenementen toegankelijk te maken voor mensen die minder mobiel zijn. Toegankelijkheid in de openbare ruimte wordt in samenwerking met de organisaties in onze stad gerealiseerd conform het recent aangenomen VN verdrag.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.