Zorg voor elkaar

Mensen zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun welzijn, maar de gemeente heeft wel een rol om dat voor burgers mogelijk te maken. Daar waar nodig moet worden geïnvesteerd in preventie van problemen of het oplossen ervan, gebruik makend van wat maatschappelijke organisaties en partijen (al) kunnen. In elk geval niet door steeds maar weer algemene regels te maken, die tijd ligt achter ons.

Het CDA Eindhoven gaat uit van persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. Vertrekpunt is wat mensen wel kunnen en natuurlijk houden we rekening met wat mensen niet (meer) kunnen. Er kan meer gedaan worden aan functionele woningaanpassingen zodat mensen in hun eigen huis kunnen blijven. Er moet meer aandacht zijn voor maatwerk in thuiszorg en nadrukkelijk toezicht op de kwaliteit van personeel en dienstverlening. Dat moet bij aanbestedingen (veel) zorgvuldiger meegenomen worden.

Er kan en moet meer gedaan worden om laaggeletterdheid te signaleren en daarop te vervolgen. Een groot aantal mensen raakt achterop in de samenleving als gevolg van laaggeletterdheid. Een aantal mensen raakt zelfs structureel in een uitkering omdat ze niet voldoende kunnen lezen en schrijven. Daarom moet er meer gewerkt worden met pictogrammen, animaties, infographics en simpele bewoordingen bij de gemeente.

Wonen en zorg voor een gehandicapt kind of familielid in de directe woonomgeving vindt het CDA Eindhoven gewenst. Om dit mogelijk te maken kan de gemeente vergunningen afgeven voor tijdelijke woningaanpassingen.

De gemeente moet het voortouw nemen in het gesprek over mobiliteit, waarbij zaken als wijkbus, leerlingenvervoer, doelgroepenvervoer, WSW-vervoer en vrijwilligersinitiatieven (buurtbus) met elkaar in verband worden gebracht.

Omzien naar elkaar

We willen de zorg dicht bij huis versterken en beter organiseren, zodat professionele zorg en ondersteuning aansluiten bij de wensen van mensen. De toegang bij deze zorg ligt bij WIJEindhoven. Er zullen wel duidelijke kaders moeten worden meegegeven aan WIJEindhoven, zodat de Eindhovenaren zo lang mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen behouden.

Dagopvang en respijtzorg moeten in de gemeente op een goed niveau zijn, zodat mantelzorgers van tijd tot tijd op adem kunnen komen. De gemeente moet mantelzorgers ook met coaching en training terzijde staan. Ouderenadviseur, cliëntondersteuner en mantelzorg dienen betrokken te worden bij de “keukentafelgesprekken”. Het dient mogelijk gemaakt te worden dat er tijdelijke mantelzorgunits geplaatst worden naast/bij de zorgbehoeftige. Ook dient er professionele ondersteuning te zijn voor mantelzorgers. De opleiding en de nascholing van vrijwillige ouderenadviseur en cliëntondersteuner dienen door de gemeente gesubsidieerd te worden.

Eenzaamheidsbestrijding is een speerpunt in het welzijnsbeleid. In een grote stad kun je snel verdwijnen in de anonimiteit en je, jong of oud, heel eenzaam gaan voelen. We willen een gemeentelijke aanpak waarbij mensen die in een isolement dreigen te raken regelmatig bezocht worden of een maatje toegewezen krijgen. Ook worden wijkgerichte projecten die gericht zijn op het bestrijden van eenzaamheid gefinancierd (denk hierbij aan samen-eten projecten).

Alle AOW’ers moeten een informatiepakket krijgen waarin zij worden opgeroepen hun kennis en talent in te zetten voor de gemeenschap. En zo kansen krijgen om van betekenis te zijn voor de samenleving.

We ondersteunen het gebruik van technologie ter ondersteuning en verbetering van de gezondheid en gezondheidszorg (eHealth).

Het gratis busvervoer voor minima blijft bestaan.

We willen binnen een paar jaar Eindhoven hartveilig maken. In samenwerking met bewonersorganisaties zorgen we er voor dat er in buurten voldoende AED’s hangen en dat er voldoende gecertificeerde vrijwilligers zijn. Daarmee zorgen we ervoor dat personen met een hartstilstand altijd binnen zes minuten gereanimeerd kunnen worden.

 

Organisatie

Om integrale advisering mogelijk te maken stellen wij de vorming voor van een participatieraad voor het gehele sociale domein, waarin alle partijen betrokken zijn. Cliëntenraden worden bij het opstellen en evalueren van beleid betrokken.

De gemeente brengt de pool van onafhankelijke cliëntondersteuners actief onder de aandacht bij zorgvragers.

Ter vermindering van de regeldruk en de onoverzichtelijkheid van alle regels brengen we zorgverleners en zorgvragers bij elkaar om aan te wijzen welke regels feitelijk overbodig zijn. De gemeente stelt een concreet dereguleringsplan op en daagt organisaties uit om hun eigen regels eens kritisch tegen het licht te houden. Dit kan goed in samenhang met een “formulierenbrigade” die mensen enerzijds helpt met het invullen van formulieren, maar ook vanuit de praktijk kan aangeven wat er overbodig is en hoe formulieren eenvoudiger kunnen.

Het CDA Eindhoven wil in het bijzonder opkomen voor de kwetsbare burger en daarbij is maatwerk noodzakelijk.  

Werk en participatie

De gemeente staat door de Participatiewet voor een grote opgave, samen met werkgevers, UWV, onderwijs, WSW-bedrijf en particuliere organisaties zoals uitzendbureaus. Voor ons is de zogenaamde ‘tegenprestatie’ een middel om mensen te activeren. Een tegenprestatie kan in de vorm van werk, vrijwilligerswerk of scholing.

De gemeente dient een voorbeeldrol te spelen waar het gaat om ervaringsplekken, stages, werknemers met een beperking, jobcoaching etc. De wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ) en de Participatiewet zijn geschikt om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden. Wij willen dat de gemeente daar actief in is en halfjaarlijks de gemeenteraad rapporteert over concrete resultaten.

Het CDA Eindhoven is voorstander van een actief armoedebeleid, vindt dat werken moet lonen en wil beleid ter voorkoming van de armoedeval. Met name als het om kinderarmoede gaat. Naast goed toegankelijke en begrijpelijke informatie over minimaregelingen zijn wij voor het opzetten van projecten met vrijwilligers voor mensen die moeite hebben met hun administratie. Hierdoor voorkom je schulden.

Er mag geen wachtlijst zijn voor gemeentelijke schuldhulpverlening.

We steunen maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding (kerken, humanitas, scholen). Deels door subsidiering, deels door huisvesting, deels door ontregelen of praktische hulp.

De gemeente ondersteunt de Voedselbank zolang die nodig is. Klanten worden zoveel mogelijk bezocht en er wordt nagegaan wat er gedaan kan worden in het kader van schuldhulpverlening en zoeken naar werk zodat mensen zo kort mogelijk op de Voedselbank aangewezen zijn.

Voorlichting aan Eindhovenaren die in armoede leven, dient verbeterd te worden. Mensen, die in armoede leven, weten vaak niet welke voorzieningen er zijn en waar zij gebruik van kunnen maken. Er dient een armoederegisseur te komen, die verbindend kan werken voor interne betrokkenen en externe organisaties en mensen die hulp nodig hebben.
  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.