Vertrouwde en goede zorg

Sinds 2015 waren er flinke financiële tekorten in de zorg. Die zorg dreigde in Eindhoven onbetaalbaar geworden en ingrijpen was onvermijdelijk. Helaas gebeurde dat pas in 2018. Dat heeft veel gekost. Gelukkig hebben we de financiën weer onder controle gekregen. We weten nu beter wat er met het geld in de zorg gebeurt. 

Maar het is ook onrustig geweest in het sociaal domein. We zagen de afgelopen jaren naast alle goede dingen ook nog veel misgaan. Mensen dreigen tussen de wal en het schip te vallen door veel en soms slechte overdrachtsmomenten tussen WIJeindhoven, de gemeente en het servicebureau. Er is veel onduidelijk voor mensen door deze samenwerking. Daarnaast horen wij te vaak dat er een groot verschil in kwaliteit is tussen WIJeindhoven-medewerkers. Hierdoor voelen mensen zich niet altijd gehoord of geholpen. Het imago van WIJeindhoven moet verbeteren, er zijn te veel klachten en er is te veel ontevredenheid. 

Voor het CDA Eindhoven staat voorop dat zorg dicht bij de mensen moet zijn, dat zorg er alleen is voor hen die het nodig hebben. En dat mensen zich gehoord en geholpen voelen. 

Daarom vinden we het tijd voor een herbronning en evaluatie van de samenwerking tussen WIJeindhoven, de gemeente en het servicebureau. Het doel is om het kwaliteitsniveau van onze zorg te verbeteren, niet per se in geld, maar meer in de manier van aansturen en organiseren. In de evaluatie willen we ook open toetsen of de visie van WIJeindhoven kwalitatief wel tot de beste uitvoering leidt in de stad. Na de evaluatie willen we uitvoering geven aan de conclusies uit het onafhankelijke onderzoek, waarbij we op voorhand geen opties uitsluiten.

We willen een levendige, zorgzame stad zijn, waarin iedereen kan meedoen en met vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien. In het algemeen vinden wij dat preventie vaak nog onvoldoende aandacht krijgt. Onderwijs, welzijnswerk, verenigingen, buurthuizen, lichte culturele activiteiten en sport kunnen daarbij een rol spelen en moeten beter betrokken worden bij vroegsignalering. Gezondheidsproblemen zijn vaak onderdeel van achterliggende problematiek zoals schulden, armoede, laaggeletterdheid en werkloosheid. Het is dus belangrijk dat gezondheidsbeleid integraal en domeinoverstijgend wordt doorgezet en versterkt. 

Soms gebeuren er dingen het leven van mensen waardoor hun hele leven op zijn kop komt te staan. Ondanks alle vangnetten kan het dat mensen toch dakloos raken. Daarom zorgen we voor voldoende en goede opvangplekken voor dak- en thuislozen. Dak- en thuislozen worden geholpen met het vinden van een baan en huisvesting.  
 

Zorg dichtbij

- Buurthuizen moeten een ontmoetingsplek van en voor buurtgenoten zijn: de huiskamer en het kloppende hart van de buurt. Het zijn de plekken dichtbij de mensen en vaak laagdrempelig toegankelijk. We moeten ze daarom maximaal ondersteunen en zorgen dat meer functies in de buurthuizen ondergebracht kunnen worden, zoals een zorgfunctie, hulploket of bibliotheek. Om de rekening te kunnen betalen, houden buurthuizen zich nu vaak bezig met horeca-achtige activiteiten. Wij helpen buurthuizen om zich op hun sociale opdracht voor de buurt te focussen, door buurthuizen vrij te stellen van huur en broekzak-vestzakconstructies. 

- Inwoners die snel zorg nodig hebben, moeten meteen geholpen worden. Voor hen mag er geen wachttijd zijn bij WIJeindhoven. Een noodregieteam van de gemeente wordt ook ’s avonds bereikbaar. 

- Eenzaamheid zien wij als één van de grote oorzaken van (mentale) problemen. We komen als gemeente daarom met een plan om eenzaamheid onder jong en oud aan te pakken.

- Het Eindhovens Preventieakkoord, dat ambities heeft bij het bestrijden van roken, overgewicht, eenzaamheid en alcohol en drugs, moeten we voortzetten en uitbreiden. Hierbij moeten we het beleid meer richten op het behalen van gezondheidswinst door de gezondheid van mensen in kwetsbare posities te verbeteren. Voorbeelden zijn mensen die onder de armoedegrens leven, migranten of mensen met chronische aandoeningen.

- We willen dat elke wijk een wijk-GGD’er heeft. Bij hem/haar kunnen mensen terecht met vragen over de gezondheid van zichzelf of anderen. Maar de wijk-GGD’er herkent bijvoorbeeld ook mensen met verward gedrag snel en kan voor de juiste zorg zorgen. De geslaagde proef in Woensel-Zuid en Gestel breiden we dus uit.

- Het is belangrijk dat jongeren en volwassenen weten hoe zij mentaal gezond kunnen zijn en blijven. Mentale problemen moeten bespreekbaar zijn en door de omgeving geaccepteerd worden. Om ervoor te zorgen dat zowel jeugd als volwassenen zich gezond ontwikkelen, moeten we ze helpen om met prestatiedruk om te gaan en zorgen dat psychische hulp goed toegankelijk is.
- Om te voorkomen dat mensen dak- en thuisloos raken, zorgen we voor een laagdrempelig loket waar mensen met speciale zorgbehoeften of problemen zich kunnen melden. Ook als zij geen postadres hebben, worden ze hier geholpen.
- Ieder jaar overlijden nog veel mensen aan een hartaanval. Eindhoven moet de meest ‘hartveilige’ stad van Nederland worden. We zetten daarom Eindhoven Hartveilig in om wijkteams te ondersteunen in de organisatie van een 6-minutenzone en de burgerhulpverleners te ondersteunen in hun vaardigheden bij reanimaties. Hiervoor stellen we ook budget beschikbaar. We willen zoveel mogelijk burgerhulpverleners en AED's die 24/7 aangemeld zijn bij HartslagNu en goed verdeeld zijn over de stad. We willen naar minimaal 4.000 burgerhulpverleners en minimaal 400 AED's met een optimale spreiding. We helpen de partijen in de stad om dit voor elkaar te krijgen. 

- We verplichten partijen in de zorg om meer met elkaar samen te werken. Ze moeten niet meer naar elkaar wijzen en de hete aardappel doorgeven, maar in gezamenlijkheid moeten zij verantwoordelijk zijn voor het bieden van goede zorg.

- Aanbieders van zorg worden meer afgerekend op de impact die ze leveren voor de maatschappij dan op input.

- Nog te vaak wordt verwezen naar de AVG (privacywet/Algemene verordening gegevensbescherming) als we informatie willen delen. Het oplossen van de problemen van inwoners staat centraal. We maken sluitende afspraken die ertoe leiden dat informatie ten behoeve van het welzijn van inwoners kan worden uitgewisseld.

- Binnen de gemeente heffen we de eilandjes “zorg” en “veiligheid” op: samen moeten zij snel problemen aanpakken. Dit lossen we op met gebiedsgericht werken.

- We investeren in opbouwwerkers om inwoners aan elkaar te koppelen die iets willen doen voor de buurt. Vanuit Buurt in Bloei kijken we niet alleen naar bestaande initiatieven, maar worden inwoners ook gestimuleerd om nieuwe projecten en activiteiten op te zetten.

- Wij willen een betere ondersteuning voor mantelzorgers, zoals een respijthuis en het mantelzorgcompliment. 

Jeugd

Een groot probleem is de stijgende hulpvraag in het kader van de jeugdwet voor problemen met opvoeding of leren (bv vanwege dyslexie, autisme etc.). Iedere jongere in Eindhoven die hulp nodig heeft, moet die krijgen.

Daarom willen we:

- Elke wijk krijgt een jongerenwerker. In wijken waar meer jeugdproblemen spelen, breiden we uit met meer jongerenwerkers. De focus ligt op kinderen die deze aandacht ook echt nodig hebben.
- Naast jongerenwerk (boven 12 jaar) zetten we ook in op kinderwerk voor alle kinderen in de buurt tot 12 jaar, met extra aandacht voor kinderen in een kwetsbare situatie.

- Op onze meest kwetsbare scholen, te starten met de vmbo-scholen, worden schoolteams ingericht. Alle instanties op het gebied van jeugdhulpverlening worden op school bijeengebracht zodat hulp dichtbij en in een professionele setting op school wordt gerealiseerd. 

- Het CDA accepteert niet dat de AVG (privacywet/Algemene verordening gegevensbescherming) wordt gebruikt om eigen belangen te verdedigen en niet samen te werken bij het oplossen van de problemen van kinderen en hun ouders. Er worden sluitende afspraken gemaakt die ertoe leiden dat informatie over het welzijn van kinderen kan worden uitgewisseld tussen de verschillende instanties.

- Onze aanpak is erop gericht dat het uit huis plaatsen van kinderen zoveel mogelijk voorkomen wordt. 

- Bij de financiering van de jeugdzorg dienen organisaties waarmee de gemeente een contract heeft, ook de complexe gevallen hulp te bieden. De gemeente moet daarop monitoren en haar beleid daarop aan passen.
- We doen mee met het landelijke programma Kansrijke Start: investeren in de eerste 1000 dagen van een kind, beginnend van al voor de zwangerschap tot en met het tweede levensjaar van een kind. Het is een slimme investering en het is de ultieme vorm van preventie. Het versterkt de gezondheid en voorkomt zowel mentale als fysieke problemen op latere leeftijd. Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en daarmee de beste kans op een mooie toekomst.

- Het CDA heeft samen met middelbare scholen de jeugdraad opgericht. We zetten de jeugdraad voort. Ook worden jaarlijks jeugdlintjes uitgereikt om kinderen die zich voor een ander hebben ingezet, in het zonnetje te zetten. 

Ouderen

Fijn oud worden in Eindhoven is voor het CDA Eindhoven erg belangrijk. We willen dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. We stimuleren daarom woonvormen waar het voor ouderen mogelijk is lang thuis te blijven wonen en willen extra investeren om woningen daarvoor geschikt te maken. Wonen, zorg en welzijn (in het bijzonder bestrijding van sociaal isolement) vormen voor het CDA Eindhoven de basis voor de komende periode. 

We willen dat onze oudere inwoners zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen en genieten van onze stad. We helpen waar nodig en laten niemand vereenzamen. Het grootste gedeelte van onze samenleving bestaat uit ouderen en daarom komt er een speciaal ouderenbeleid.

Daarom willen we:

- Om eenzaamheid aan te pakken, komen we met een plan van aanpak. Hierbij starten we met de 70-plussers, omdat zij vaker niet meer de vaardigheden of het netwerk hebben om er zelf wat aan te doen. Het CDA kiest hierbij voor preventief huisbezoek door vrijwilligers in samenwerking met de professionals en vrijwilligersorganisaties zoals bijvoorbeeld Maatje 040. 

- Grijze kracht aanpak. Dat is een aanpak waarbij we onze gepensioneerde inwoners inzetten voor bijvoorbeeld het coachen van jongeren en voor vrijwilligerswerk op plekken waar te weinig vrijwilligers beschikbaar zijn. 

- Alle AOW’ers moeten een informatiepakket van de gemeente krijgen, waarin zij worden opgeroepen hun kennis en talent in te zetten voor de gemeenschap. Zo krijgen ze kansen om van betekenis te zijn en te blijven voor onze stad en de samenleving.

- We ondersteunen het gebruik van technologie ter ondersteuning en verbetering van de gezondheid en gezondheidszorg (e Health).
- We zorgen onder meer in de inrichting van de winkelcentra dat er prominent aandacht voor is dat onze voorzieningen (winkels, station, openbare ruimte, gemeentehuis etc.) goed toegankelijk zijn voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten. 

- We bevorderen de solidariteit tussen generaties door samen problemen aan te pakken. Ouderen kunnen met hun kennis jongeren leren omgaan met hun problemen bijvoorbeeld. Jongeren kunnen op hun beurt ouderen weer veel leren over technologie. 

- Vaak ligt de nadruk van beleid op mantelzorg, maar die zal in de toekomst minder beschikbaar zijn. Doordat mensen minder kinderen en minder kleinkinderen krijgen, zijn er minder naasten die hulp en ondersteuning kunnen bieden. Hierdoor neemt de behoefte aan beroepsmatige zorg toe. We stimuleren mensen daarom om te gaan studeren voor een zorgberoep of zich te laten omscholen tot een beroep in de zorg.  

- Er is periodiek overleg en samenwerking tussen de gemeente en seniorenorganisaties over de ontwikkeling van beleid wat betreft het wonen, de zorg en het welzijn van senioren in de gemeente. 

- Het eerste punt dat aangepakt moet worden, is de veelheid aan gemeentelijke regelingen. Senioren zijn vaak niet op de hoogte van het bestaan van deze regelingen. Via de georganiseerde vrijwillige hulpverleners, via folders op openbare plekken en via de website van de gemeente moeten deze beter bekend gemaakt worden.
- Via de goed geschoolde en georganiseerde vrijwillige hulpverleners van organisaties van en voor senioren (belastinginvullers, Wmo-cliëntondersteuners, thuisadministrateurs en ouderenadviseurs) komt veel informatie binnen die kan helpen een goed inzicht te krijgen in de economische situatie van senioren. Er moet daarom een goede en structurele samenwerking met de gemeente komen om bijvoorbeeld schulden en armoede onder ouderen aan te pakken. 

- We plaatsen meer bankjes in de stad. We gaan voor 100 extra bankjes, verspreid over alle wijken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.