11 november 2019

CDA vraagt aandacht voor financiën, wijkontwikkeling, wonen en zorg

Tweede termijn CDA Geldrop-Mierlo op begroting 2020-2023

Het CDA heeft in de eerste termijn vier thema’s belicht:

1. Financiën
2. Wijkontwikkeling
3. Wonen voor starters en senioren
4. Zorgzaamheid

Ten aanzien van het eerste thema – financiën – hebben wij al in de eerste termijn onze zorgen geuit. En we hebben begrepen dat deze zorgen ook leven bij de andere partijen en het college. Vooralsnog steunen wij ons college in de voorgestelde aanpak, waarbij zoals gezegd veel afhankelijk is van het succes van het project in het sociale domein.

Voor wat betreft ons tweede thema, wijkontwikkeling; vanavond wordt een motie in stemming gebracht over het opstellen van wijkontwikkelingsplannen voor andere wijken en het maken van een planning. Maar met de plannen geven we wat ons betreft nog geen garantie over de uitvoering, want de ervaring heeft geleerd dat het belangrijk is om de verwachtingen in een dergelijk proces goed te managen. We willen benadrukken dat voor het CDA de prioriteit ligt bij de executie van het plan in Braakhuizen-Zuid.

Over het derde onderwerp – wonen – zien we hopelijk de komende jaren meer creatieve projecten zoals “houtbouw” of “tiny houses”. Daarnaast blijft het voor ons van belang om vooral te bouwen voor de doelgroepen waar een grote behoefte is; wat ons betreft in ieder geval de starters en senioren. Een aanpalend onderwerp op het gebied van de openbare ruimte en wat we ook in de eerste termijn hebben genoemd is het centrumplan Geldrop. Graag zouden wij een integrale, bijvoorbeeld 3D, gevisualiseerde uitwerking van een aantal scenario’s krijgen om ons een goed beeld te laten zien van de stedenbouwkundige mogelijkheden. Een dergelijk inzicht kan ervoor zorgen dat we als raad de juiste beslissingen kunnen nemen, of tenminste voorkomen dat we ad hoc beslissingen nemen die het integrale plan in de weg staan. Een slotopmerking op het gebied van openbare ruimte: we vinden het zeer positief om te horen dat het college al bezig is met een pilot project rondom Herenboeren.

En dan ons vierde en laatste onderwerp: zorgzaamheid. Ook hierover hebben we het een en ander gezegd. En de actualiteit haalt ons alweer in. Wij zijn benieuwd – en dat mag in algemene zin – wat het voor onze gemeente zou betekenen als de decentralisatie van de gecompliceerde jeugdzorg ongedaan zou worden gemaakt. Heeft het college hier al enig beeld van? En zo nee, dan zouden wij ervoor pleiten om op zo kort mogelijke termijn de raad hierover te informeren.

Dan nog een huishoudelijke opmerking over dossier Hofdael: zoals u bekend is een excursie georganiseerd naar Kerkrade – wij hopen dat vanuit iedere fractie een vertegenwoordiging mee kan, zodat we als gehele raad in deze beeldvormende fase zoveel als mogelijk een gelijk vertrekpunt hebben qua ideeën en informatie.

Tot slot hebben wij zowel in de eerste termijn en al eerder in de commissie algemene zaken zorgen geuit over het hoge ziekteverzuim; in dat kader willen wij een motie aankondigen, mede namens DGG, die tot doel heeft een goede analyse van de problematiek te maken en te komen tot een concreet Plan van Aanpak. Wij zullen deze motie hierna toelichten.

“Het CDA Geldrop-Mierlo staat voor een actief, eerlijk, alert en zorgzaam beleid”

Namens het team van het CDA Geldrop-Mierlo

Mark van Schaijk
Irene Neele-Janssen
Mark Claasen
Miel Somers
Nico van Dijck
Jan-Willem Wouters
Corine Remmers
Paul Font Freide

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.