28 oktober 2019

Een actief, eerlijk, alert en zorgzaam beleid

Reactie CDA Geldrop-Mierlo op begroting 2020-2023

Het CDA kijkt met tevredenheid terug naar het afgelopen jaar waarin we een aantal zaken uit ons verkiezingsprogramma hebben kunnen realiseren.  Zo hebben we een oplossing kunnen aandragen voor het blijven zwemmen in de gemeente Geldrop-Mierlo, hebben we ons plan Sociaal Groen voor bijna 100% kunnen realiseren en hebben we een Centrumvisie neergelegd (inclusief plannen voor Hofdael) die in 2020 verder uitgewerkt worden. We varen een koers op basis van ons kernakkoord en daar nemen we verantwoordelijkheid voor.

Het jaar 2019 heeft ons wel geleerd, dat het gemeentelijke klimaat snel kan veranderen. Op de eerste plaats in financieel opzicht. De verwachting is dat we in enkele jaren tijd circa EUR 10 miljoen van onze reserves (het eigen vermogen) zullen kwijtraken, hoofdzakelijk veroorzaakt door tekorten in het sociaal domein, meer specifiek het uitvoeren van de Jeugdwet en de WMO. Op de tweede plaats zien we bij onze ambtenaren een hoge werkdruk, mogelijk resulterend in te hoog ziekteverzuim. Hierdoor blijft een aantal dossiers te lang stilliggen, wat tot ontevredenheid bij de ambtenaren zelf, onze inwoners en de gemeenteraad leidt.

Vandaar dat we met enige zorg kijken naar de jaren die nu in de meerjarenprogrammabegroting voor ons liggen: 2020 t/m 2023. Zoals we vorig jaar reeds hebben aangegeven, concentreren we onze inbreng op vier voor het CDA belangrijke thema’s:

  1. Financiën
  2. Wijkontwikkeling
  3. Wonen voor starters en senioren
  4. Zorgzaamheid

Om met het eerste onderdeel te beginnen.

Financiën
We maken ons zorgen over het financiële huishoudboekje van onze gemeente. Geldrop-Mierlo zal ook in de komende jaren blijven interen op de reserves. Gelukkig dat deze reserves er zijn. Het alternatief voor de korte termijn is drastisch bezuinigen en mogelijk lasten verzwaren. Aangezien veel uitgaven vastliggen, zou dat al snel betekenen dat we het voorzieningenniveau voor onze inwoners omlaag moeten brengen, of concessies moeten doen aan het sociale gezicht van onze gemeente. Dat is nog niet nodig en we streven ernaar dit ook te vermijden.

Een andere ontwikkeling is dat ook partners van onze gemeente interen op hun reserves of extra middelen nodig hebben:

  • Senzer gaat in 2020 en 2021 haar opgebouwde reserves volledig inzetten om de tekorten het hoofd te bieden;
  • de woningcoöperaties teren in door de verhuurdersheffing op landelijk niveau;
  • Cure zal voor haar afvalverwerking meer geld nodig hebben;
  • gezamenlijke regelingen vragen extra budgetten;
  • en last but not least, de verduurzamingsparagraaf zal zeker niet gratis zijn.

Het in 2019 ingezette project tot het nemen van effectiviteitsmaatregelen in het sociaal domein, moet leiden tot aanzienlijke besparingen in de komende vier jaar. Of we deze besparingen kunnen realiseren, hangt onder meer af van de mate waarin onze ambtenaren in staat zijn de projectplannen te vertalen naar uitvoering. De werkdruk is op sommige beleidsterreinen zo hoog dat de uitvoering van het bestaande beleid in het gedrang komt, laat staan om nieuwe initiatieven op te pakken.

Vandaar dat het van belang is dat we keuzes gaan maken, keuzes in de zaken die we zeker moeten doen, maar ook keuzes om bepaalde onderdelen mogelijk niet te doen of uit te stellen in deze periode. Soberheid en bezuinigingen zijn begrippen die we de komende jaren weer meer moeten gaan hanteren. Vooral als komend jaar blijkt dat de gestelde doelstellingen niet gehaald worden. Binnen afgesproken financiële kaders kunnen we de euro immers maar één keer uitgeven.

Voor het CDA is het slagen van het project in het sociaal domein van cruciaal belang. Het slagen van dit project – in combinatie met meer middelen vanuit de rijksoverheid – moet in de komende jaren financiële ruimte geven om nieuwe initiatieven tot stand te kunnen brengen en een nieuwe impuls te kunnen geven aan zaken die al langer stilliggen. Een tweede punt dat ook cruciaal is voor het CDA en dat is ook direct ons tweede thema: het slagen van het wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid.

Wijkontwikkeling
Het plan Braakhuizen-Zuid ligt er nu, maar dat is slechts een start van een marathon die we samen moeten gaan lopen. Het betekent een flinke werkbelasting voor onze ambtenaren om ook dit project, samen met de inwoners van de wijk, tot een succes te maken. Wij zien graag dat op termijn voor alle wijken wijkontwikkelingsplannen worden opgesteld en uitgevoerd. Echter, zorg eerst dat het huidige plan in volle uitvoering is, voordat we aan nieuwe plannen beginnen. We zullen meewerken om de benodigde financiën voor Braakhuizen-Zuid bij elkaar te krijgen, mogelijk gaat dit ten koste van andere plannen, maar dat is het gevolg van keuzes maken. Kwaliteit voor kwantiteit.

Daarnaast constateren we dat we al een reeks van jaren kijken naar en praten over het strategisch beheer van ons Maatschappelijk Vastgoed, maar dat we maar niet concreet worden. Het CDA heeft in het verleden de discussie geopend, in samenwerking met burgerinitiatief Natuurlijk Goed Mierlo, hoe je met efficiënter inzetten van gemeentelijk vastgoed, de bevolking (verenigingen, maatschappelijke organisaties en burgers) beter bij elkaar kunt brengen, de benodigde ruimte voor de toekomst goed in beeld krijgt en zo dus op alle fronten positief kunt sturen. Ook kosten technisch. Wij willen dat dit thema nu eens geprioriteerd wordt. Onze gebouwen kunnen dubbel renderen en dat willen we graag realiseren.

Wonen voor starters en senioren
Het CDA blijft staan voor het borgen van betaalbare woningbouw nu en in de toekomst, zowel koop als huur. Bouwen moet wat ons betreft gericht zijn op doorstroming, zodat er op de markt kansen ontstaan voor startende jongeren en gezinnen, zeker ook binnen betaalbare segmenten. Daarnaast bestaat er een grote vraag naar seniorenwoningen. Wat ons betreft moet de focus veel meer liggen op transformatie van bestaande gebouwen en sloop-/ nieuwbouw in reeds bebouwd gebied, zoals in Mierlo de locaties oude brandweerkazerne en de Loeswijkschool.

Wat we bouwen moet passen binnen de wijk, en deze versterken, daarbij is de juiste aansluiting op de wijkontwikkelingsplannen van groot belang en participatie van de inwoners een voorwaarde.

Voor het CDA is  het verder van belang dat concrete realisatie van woonconcepten als kangoeroe- en mantelzorgwoningen snel uitvoerbaar worden. Een duidelijk kader hoe we ouderen en hun mantelzorgers kunnen faciliteren om te kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving.

Bij alle bouw- en woonprojecten dient concrete aandacht voor realistisch uitvoerbare en financierbare duurzaamheidsmaatregelen vol in beeld te zijn. Daarbij vinden we dat we moeten onderzoeken hoe we zowel verhuurders als particuliere huiseigenaren daadwerkelijk kunnen ondersteunen bij de realisatie van onze duurzaamheidsambities als gemeente Geldrop-Mierlo. Lang niet iedereen is in staat om de enorme kosten die hiermee zijn gemoeid te dragen.

Laten we als gemeente ook meer out of the box durven denken én doen. Het CDA zou graag innovatieve projecten zien starten zoals houtbouw en Herenboeren.

Zorgzaamheid
Zorgzaam betekent voor ons dat we naar elkaar omkijken en ruimte maken voor elkaar. Want wie ruimte maakt voor de ander, krijgt zelf ook meer ruimte. Mantelzorgers verdienen daarom ondersteuning bij de zorg voor hun dierbaren met een ziekte of beperking. Onze oudere inwoners verdienen zeker onze aandacht.

We zoeken naar oplossingen om ouderen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. We zijn blij dat Geldrop-Mierlo het predicaat dementievriendelijke gemeente uitdraagt; we zetten echter graag in op het beter duiden en uitdragen daarvan. En nog belangrijker: hoe zorgen we er samen voor dat langer thuis wonen ook haalbaar en goed blijft? Naast eigen verantwoordelijkheid is dit juist ook gezamenlijke opdracht.

We zien dat op dit moment met name de jeugdzorg de grootste druk legt op de beschikbare middelen. Maar ook op andere vlakken is de zorg kostbaar. Het eerdergenoemde project in het sociaal domein is primair bedoeld om de kosten in de hand te houden. Dat wil zeggen: dat de opwaartse trend in de uitgaven omgebogen moet worden naar een neerwaartse trend, tot een voor onze gemeente betaalbaar niveau. Randvoorwaarde voor ons is en blijft dat we de kwaliteit van de zorg blijven waarborgen en we maatwerk kunnen blijven leveren aan de mensen die dat écht nodig hebben.

“Het CDA Geldrop-Mierlo staat voor een actief, eerlijk, alert en zorgzaam beleid”

Namens het team van het CDA Geldrop-Mierlo

Mark van Schaijk
Irene Neele-Janssen
Mark Claasen
Miel Somers
Nico van Dijck
Jan-Willem Wouters
Corine Remmers
Paul Font Freide

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.