28 mei 2018

Krachten bundelen voor verandering

Woensdag 23 mei 2018 is het kernakkoord ondertekend door CDA, DGG, DPM en GroenLinks. Na de verkiezingen heeft het CDA, als grootste partij in Geldrop-Mierlo, het voortouw genomen om te komen tot een nieuw raadsprogramma en een nieuw college voor de raadsperiode 2018-2022.

Verkenner Frank Dieters heeft in eerste instantie alle partijen met één of meer gekozen raadsleden uitgenodigd om hun wensen en ideeën voor de komende raadsperiode aan te dragen. Een grote meerderheid van de partijen gaf aan het liefst met een meerderheidscollege aan de slag te gaan. Op basis van deze eerste gesprekken is door de verkenner aangegeven met welke partijen een vervolggesprek de meeste kansen zou bieden op een stabiele meerderheid in de raad. In vervolg hierop heeft dhr. Dieters, op verzoek van de deelnemende partijen, ook de rol van informateur en vervolgens formateur op zich genomen. Dit heeft geresulteerd in het kernakkoord ‘Krachten bundelen voor verandering’. Bij de ondertekening van het akkoord heeft dhr. Dieters nog opgemerkt dat de besprekingen in een bijzonder positieve en constructieve sfeer zijn verlopen. ‘In de loop van de gesprekken is er een team gegroeid’ aldus dhr. Dieters.

De titel van het akkoord, ‘Krachten bundelen voor Verandering’, is bedoeld als uitnodiging aan alle partijen in de raad. ‘We hebben het kernakkoord zo opgesteld dat eenieder nog ruimte heeft voor eigen inbreng. We willen uitstralen dat we open staan voor eenieders inbreng’, aldus Marc Jeucken. Het akkoord werd tijdens de raadsvergadering van 28 mei aan de voltallige raad aangeboden en wordt in de raadsvergadering van 4 juni, als het nieuwe college wordt geïnstalleerd, besproken. De onderwerpen uit het kernakkoord worden opgenomen in de raadsagenda voor de komende periode. Op 4 juni kunnen de overige partijen, vertegenwoordigd in de raad, voorstellen doen om onderwerpen aan de raadsagenda toe te voegen.

Onderwerpen die nu zijn opgenomen in het kernakkoord:

Bestendig Sociaal Domein
Het sociale gezicht van onze gemeente hoort tot de kern van wie we zijn als gemeenschap. Een gemeenschap waarin mensen worden uitgenodigd en in staat worden gesteld mee te doen. Kortom, mensen kunnen, ook in de toekomst, rekenen op hulp als dat écht noodzakelijk is. De visie zoals we deze hebben vastgelegd in “Persoonlijk en Dichtbij” en het armoedebeleid blijft ook in de komende jaren ons kompas.

Wijkontwikkelingsplannen voor alle wijken
Geldrop-Mierlo moet bestaan uit sterke en vitale wijken, buurten en straten. Wijken waar mensen zich veilig voelen, waar de kwaliteit van de leefomgeving als positief wordt ervaren en waar men zich inzet voor de sociale kwaliteit van de wijk. Wijken waar men positief omgaat met diversiteit en de bewoners zich verantwoordelijk voelen voor elkaar.

Meer zichtbare preventie en handhaving in de leefomgeving
Alle vormen van overlast behoren op de agenda te staan. We willen het veiligheidsgevoel van onze inwoners verhogen zeker in de directe leefomgeving.

Ecologisch waardevol groen
Een groenrijke omgeving levert een belangrijke bijdrage aan een goed woon- en vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven binnen onze gemeente en de regio. Het geeft ruimte om te bewegen en te ontspannen, sociale contacten op te doen en tot rust te komen. Kortom, het voegt waarde toe aan ons dagelijks leven. Daarom kiezen wij ervoor om onze gemeente verder te vergroenen én anders om te gaan met het huidige groen.

Energietransitie
Geldrop-Mierlo staat op het gebied van duurzaamheid de komende periode voor grote uitdagingen. Hierin staan we niet alleen. Iedere gemeenschap ziet zich geconfronteerd met de vraagstukken op het gebied van de energietransitie, klimaatadaptatie en de circulaire economie. Ofschoon wij met het vaststellen van de “Nota Duurzaamheid 2016-2019”en de “Visie op energieneutraliteit” de ambitie (energieneutraal in 2040) hebben vastgelegd, is het moment gekomen om concrete stappen te zetten en het ambitieniveau te verhogen.

Toekomstbestendig wonen
Geldrop-Mierlo is een plek waar eenieder zijn thuis kan vinden. Die ambitie brengt met zich mee dat wij in de komende 4 jaar een impuls willen geven aan toekomstbestendig maken van de woningmarkt in onze gemeente.

Mobiliteit voor iedereen
Zoals duurzaam wonen en een groenrijke omgeving bijdragen aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente geldt dit zeker ook voor de bereikbaarheid van én in onze kernen. Het is een van de hoekstenen om de leefbaarheid en economische vitaliteit van Geldrop-Mierlo voor de komende jaren te garanderen. Om die reden willen wij in 2022 een samenhangend pakket aan concrete maatregelen voor voetganger, fietser, ov-reiziger én de automobilist in uitvoering hebben.

Economie en arbeidsmarkt
Geldrop-Mierlo moet een aantrekkelijke woon- en werkgemeente blijven in een groene omgeving. De Geldrop-Mierlose economische agenda en de arbeidsmarktagenda vormen het uitgangspunt voor het economische beleid. Dit betekent onder meer voor de komende bestuursperiode langs een aantal lijnen te werk zullen gaan.

Onderwijs
Wij staan in het onderwijs in Geldrop-Mierlo voor een aantal uitdagingen. Hierbij kan gedacht worden aan zorg en veiligheid in en rondom de school, ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning, voor- en vroegschoolse educatie, maar ook de aansluiting primair en voortgezet onderwijs en de aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt. Kortom, meer dan ooit is het noodzakelijk samen te werken en af te stemmen tussen de verschillende onderwijs- en educatiepartners.

Cultuurbeleving welke verbindt
Een inspirerend en innovatief kunst- en cultuurbeleid betekent dat veel nieuwe dingen mogelijk moeten zijn. Dus willen we niet te veel in strakke kaders vastleggen, maar vooral kansen bieden. Tegelijkertijd willen we de mooie dingen uit het verleden recht doen. De in maart door de raad goedgekeurde cultuurnota biedt een aantal positieve aanknopingspunten om cultuur in Geldrop-Mierlo te stimuleren. Om de ambities van deze coalitie wat scherper neer te zetten willen we het focus voor de komende jaren aanreiken.

Regionale samenwerking
Wij kiezen voor een zelfstandig Geldrop-Mierlo, en willen onze autonomie bewaken, maar realiseren ons dat steeds meer taken gemeentegrens overschrijdend opgelost moeten worden. Daarom opereert Geldrop-Mierlo in diverse samenwerkingsverbanden. Wij willen de diverse vormen van regionale samenwerking waar mogelijk en nuttig versterken.

Gelet op de inhoud van het CDA verkiezingsprogramma, in relatie tot de afspraken die in het kernakkoord zijn opgenomen, zijn de CDA onderhandelaars Mark van Schaijk (fractievoorzitter) en Marc Jeucken (kandidaat wethouder) tevreden met het bereikte resultaat. Ook in de komende raadsperiode klinkt het CDA geluid en gedachtengoed meer dan voldoende door in Geldrop-Mierlo.

Lees hier het kernakkoord ‘Krachten bundelen voor verandering’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.