28 november 2020

Toeslagenaffaire

Schriftelijke vragen:

Datum: 26-11-2020

Raadsfractie: CDA Gemert-Bakel (Stefan Janszen)

Onderwerp: Toeslagenaffaire

Aan het college van Gemert-Bakel,

Het zal geen van ons allen ontgaan zijn, de toeslagenaffaire met betrekking tot de kinderopvangtoeslag. Vele publicaties en vorige week was de eerste week van het horen van getuigen door Kamerleden.
Wij stellen deze vragen omdat wij willen dat het college zo spoedig mogelijk er gaat zijn, voor zo ver dat nog niet zo is, voor deze geraakte inwoners.

Het belangrijkste nu is dat er overgegaan wordt tot actie en die actie bestaat uit echt maatwerk leveren voor de Gemert-Bakelse gedupeerden van de toeslagenaffaire. Iedereen die geraakt is, is van belang!

Naar aanleiding van deze affaire en de grote urgentie voor deze gedupeerden hebben wij de volgende vragen aan het college:

Vraag 1
Dinsdag 8-9-2020 is het amendement van René Peters (CDA) om beter om te gaan met fraudevorderingen en schuldhulpverlening aangenomen. Is het college hiervan op de hoogte?

Vraag 2
De wetgeving zal door dit amendement gaan veranderen. Is het college bereid om in de geest van de veranderde wet te gaan handelen en alvast vooruitlopend op de komst van de wet er achter te komen van welke mensen het stempel fraudeur komt door een vergissing in plaats van opzet?

Vraag 3
Een betalingsregeling vanuit de gemeente niet mogelijk is wanneer iemand (door een vergissing)als fraudeur bestempeld is maar via een gerechtelijke procedure moet plaats vinden? Is het college met het CDA Gemert-Bakel van mening dat dit een kostbare procedure is?

Vraag 4
Is het college eens dat het college, in het kader van schuldhulpverlening, een boete vrij moet kunnen schelden zonder gang naar de rechter?

Vraag 5
Het college het beste voor heeft met haar inwoners en dat het college het met het CDA Gemert-Bakel eens is dat er een onderscheid moet zijn tussen een bewuste handeling van fraude en een vergissing? Hoe gaat college hier een concrete invulling aan geven?

Vraag 6
p 21 september werd in Trouw het volgende geschreven: “Onderhandelingen tussen de Belastingdienst en de gemeenten over het helpen van gedupeerden in de toeslagenaffaire staan op klappen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weigert de Belastingdienst gemeenten financieel te compenseren voor de hulp aan burgers die door de dienst in grote financiële problemen zijn gebracht.” Waren er al duidelijke afspraken met het Rijk, specifiek de Belastingdienst, zo ja welke?

Vraag 7
Op 25 september is het volgende te lezen in het NRC: “Gemeenten gaan ouders helpen die ernstig in de problemen zijn gekomen als gevolg van de toeslagenaffaire. Daarover hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Belasting, D’66) een principeakkoord gesloten. Zijn de afspraken inmiddels bekend en kunnen deze duidelijk en volledig uiteengezet worden in de beantwoording op deze schriftelijke vragen?

Vraag 8
Gezien de rol die gemeenten hebben gekregen (blijkend uit bovenstaande krantenartikelen). Volgens onze informatie zijn 4 gezinnen getroffen in onze gemeente door de toeslagenaffaire, weet het college welke gezinnen dit concreet betreft?

Vraag 9
Wat zijn de concrete acties die dit college gaat ondernemen om, indien nog niet het geval, met deze mensen in contact te komen?

Vraag 10
Op welke termijn denk het college met alle inwoners die getroffen zijn door de toeslagenaffaire contact te hebben?

Vraag 11
Welke (extra) hulp gaat de gemeente deze getroffen ouders bieden? Is het college het met het CDA Gemert-Bakel eens dat het college, in het kader van schuldhulpverlening, een boete vrij moet kunnen schelden zonder gang naar de rechter?

Vraag 12
Op welke termijn verwacht het college over de voortgang hiervan terug te kunnen koppelen aan de raad?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.