13 november 2019

Begrotingsbehandeling in balans: CDA beschermt leefbaarheid, budgetplafond voor ambtenaren

Dinsdag 12 november werd de bespreking over de programmabegroting 2020-2023 van de gemeente Grave voortgezet. De gemeente Grave komt de komende jaren geld tekort. Het Graafse College van B&W legde daarom een lijst met bezuinigingen voor aan de gemeenteraad om toch te komen tot een meerjarig sluitende begroting. De inzet van de CDA-fractie was helder: Leefbaarheid op één en daarom moesten pijnlijke bezuinigingen worden afgewend.

CDA-raadslid Roland Eijbersen was in zijn betoog duidelijk: “Als wij moeten kiezen tussen voorzieningen wegsnijden die de leefbaarheid in onze stad en kerkdorpen raken of de OZB moeten verhogen, dan kiezen wij voor dat laatste. Tegen de achtergrond van de financiële tekorten zien wij dat de bezuinigingen die het College voorstelt de lokale gemeenschap en verenigingen gaan raken. Wij moeten dat voorkomen en daarom is het CDA met een stapel wijzigingsvoorstellen gekomen.”

Behoud van cultuur, evenementen en wijk- en dorpsraden

Het College stelde voor om op de subsidies op cultuur (onder andere muziekgezelschappen, kinderfolklore, Graafs Geheugen) en op subsidies van evenementen (Hippisch Festijn, Graveon, smartlappenfestival etc.) te korten. Het CDA diende hiervoor twee wijzigingsvoorstellen in om deze bezuinigingen te annuleren en op te vangen via de OZB. Beide voorstellen werden breed door de raad gedragen en aangenomen met 12 stemmen voor en 1 tegen.

Het CDA wees tijdens de begrotingsbehandeling op het belang van de activiteiten van wijk- en dorpsraden en was het niet eens met bezuinigingsvoorstel van het College om daarop 25.000 euro te bezuinigen. Een amendement van het CDA om dit te voorkomen haalde het niet met 5 voor en 8 stemmen tegen. Daarna volgde het VVD amendement dat minder verstrekkende gevolgen voor de wijk- en dorpsraden had (10.000 euro bezuinigen), ten opzichte van het voorstel van het College. De CDA-fractie stemde strategisch in met het VVD voorstel dat het daarmee nét wel haalde (7-6).

Subsidie voor jeugd sportleden en sportsubsidies

Twee maanden geleden besloot een meerderheid van de gemeenteraad om in te stemmen met het miljoenen investeringsvoorstel voor het nieuwe Sportpak Kranenhof. Tegen die achtergrond vond de CDA-fractie het ongepast om 10% te bezuinigen op de sportsubsidies voor jeugd en de sportclubs zoals het College voorstelde. Ook dit wijzigingsvoorstel van het CDA werd met dubbele cijfers aangenomen, 12 tegen 1.

Eijbersen: “Op een tekort van meer dan één miljoen voor 2020 hebben de bezuinigingen op cultuur, sport en wijk- en dorpsraden weinig impact op de begroting, maar voor de betrokken verenigingen en organisaties is die impact mogelijk groot. Onze 3 CDA-raadsleden gaan hier voor liggen. Ook stellen wij een extra bedrag beschikbaar voor de sport, want de signalen uit de betrokken sportclubs zijn niet positief. Wethouder Joosten moet met een gedragen Sport & Beweegnota komen.”

Risicoparagraaf

In eerdere overleggen kwam de risicoparagraaf die in de begroting staat aan de orde. Deze lijst van alle geïdentificeerde risico’s voor de gemeente Grave miste volgens de christendemocraten één belangrijk punt, namelijk het cassatieproces tussen de gemeente Grave en de curator van de scheepswerf. Antwoorden vanuit het College gaven geen aanleiding om dit punt te veranderen en daarom diende de CDA-fractie een amendement in om dit risico op te nemen. Ook dit amendement haalde het met 11-2.

Ambtelijk apparaat

Grave betaalt in 2020 ruim 7,7 miljoen euro aan werkorganisatie CGM. Het CDA stelde tijdens de vergadering vast dat het College niet zou komen met voorstellen om te snijden in het ambtelijk apparaat. Daarnaast legde burgemeester uit dat door de afspraken die over CGM zijn gemaakt, bezuinigingen op het ambtelijk apparaat in 2020 niets zou opleveren. Ter plekke diende het CDA daarom een motie in om een budgetplafond in te stellen op de afname van uren van het ambtelijk apparaat. Een jaar eerder immers was er ruim 3 ton méér uitgegeven dan begroot. Omdat er wel gesneden wordt in voorzieningen en de inwoners geconfronteerd worden met een stijging van de OZB, vond het CDA zo’n budgetplafond gerechtvaardigd. De motie werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Sportpark Kranenhof niet in de programmabegroting van 2020?

In de begroting voor 2020 is Sportpark Kranenhof niet opgenomen. Op dit opvallende punt wees raadslid Eijbersen. Gelet op het gegeven dat een begroting over 2020 een correct en reëel beeld moet geven van alle gemeentelijke uitgaven en het feit dat dit miljoenen project een negatieve impact heeft op een aantal financiële indicatoren van de begroting, was dit aanleiding voor vragen. Wethouder Joosten zegde toe dat het College gaat uitzoeken of er een begrotingswijziging moet komen.

Nadat de wijzigingsvoorstellen waren verwerkt, stemde het CDA in met de begroting, met als voorbehoud de nog te ontvangen antwoorden van wethouder Joosten over Kranenhof. Raadslid Eijbersen besluit: “We hebben aan de hand van gesprekken met onze achterban en de visiegroepen, maar ook met enkele verenigingen, een deel van de bezuinigingen kunnen afbuigen. Wij hebben voor onze voorstellen brede steun in de raad kunnen vinden. Dat is mooi. Leefbaarheid in Escharen, Gassel, Grave en Velp is voor ons belangrijk.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.