02 juli 2019

CDA: de steven wenden, de blik verbreden

Algemene politieke beschouwingen bij de kadernota 2020

Waar staan we als gemeente Grave?

Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen die op ons afkomen?
Welke kansen en bedreigingen horen daarbij?
Hoe moet Grave daarmee omgaan?

En de slotvraag: waar moeten we - als gemeente Grave - naartoe?

Bestuurlijke toekomst

De antwoorden deze vragen
dienen - wat het CDA betreft -
te komen van de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp.

Wij willen géén gemeentelijke toekomstvisie
bedacht door bestuurders, ambtenaren of projectbureaus.

Het CDA hecht waarde
aan de kennis, ervaring en intuïtie van onze inwoners.
Samen maken zij 
hún visie
op hún dorp
of hún stad.
Zo komen inwoners en bestuur tot een gezamenlijk plan.

De identiteit en de kracht van onze gemeente
kan je ophangen aan de volgende kapstokken:
* geschiedenis (onder de paraplu van ‘historisch Grave’)
* groen en gezond (onder de noemer ‘bastion van zorg’)
* gastvrij en gezellig (dankzij ondernemers, verenigingen en andere groepen).
 

Wat de gemeente nodig heeft,
is een toekomstbestendig bestuur
voor inwoners, organisaties en ondernemers
met aandacht voor de identiteit van onze dorpen en stad.

De keuze beperkt zich niet tot
zelfstandigheid enerzijds
en één gemeente Land van Cuijk anderzijds.

Het CDA zoekt het gesprek - met iedereen,
maar op de eerste plaats met de inwoners van onze gemeente.

Hoe het niet moet,
zien we in het fusieproces van onze buren.

Voor ons zijn de volgende criteria leidend:
* behoud van de identiteit van Escharen, Gassel, Grave en Velp
door maximale burgerparticipatie,
* daadwerkelijk draagvlak onder de inwoners,
* continuïteit van maatschappelijke taken,
* goede dienstverlening aan burgers,
* realistische toekomstbestendigheid en
* robuuste regionale samenwerking.

Kiezen doen we echter sámen.
Daarom moeten we er alles aan doen
om de kiezers zoveel mogelijk te informeren
vóórdat zij een afweging maken.

De CDA-fractie staat er open in,
wendt de steven en verbreedt haar blik.

Dat betekent dat samenwerking of herindeling
met gemeenten buiten het Land van Cuijk,
- zoals Oss en Uden/Landerd -
bespreekbaar is.
Meer intensieve samenwerking met Wijchen en Heumen net zo goed.

Wij nemen echter geen voorschot op het maatschappelijk debat
dat vooral buiten dit huis
gevoerd moet worden.

Wij staren ons niet blind op één gemeente Land van Cuijk
of de variant Cuijk, Grave, Mill.
De wijze waarop de “CBA-gemeenten” - Cuijk voorop -
opereren is daar debet aan.
De afstand tussen Cuijk en Grave
is onnodig vergroot.

Grave heeft er werkelijk álles aan gedaan
om Cuijk tegemoet te komen.
Voortdurend verschuivende deadlines
en het dichtgooien van de deur in ons gezicht
maken duidelijk dat wij geen serieuze,
- laat stáán gelijkwaardige! - partner zijn.
Een dergelijke houding heeft consequenties.

Leefbaarheid en daadwerkelijke kernendemocratie / burgerparticipatie

De inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp hebben het laatste woord.
Wij dienen hen hier, in het stadhuis, te vertegenwoordigen
en een stem te geven -
liefst zonder tussenkomst van de politiek.

Het CDA vindt leefbaarheid in de eigen straat of wijk
namelijk vooral een zaak van de straat of de wijk.

Wij staan voor maximale zeggenschap en burgerparticipatie.
Langs die lat leggen wij de participatieverordening
die deze raad dient vast te stellen.

Het is niet voor niets
dat wij nog dit najaar
een visie van het college op kernendemocratie verwachten.

Het wordt tijd dat burgerparticipatie vorm en praktische betekenis krijgt.

Voor ons heeft dit
- vanwege de directe relatie met leefbaarheid -
hoge prioriteit.

Het draait namelijk om betrouwbaarheid,
regie nemen bij leefbaarheidsvragen,
waardering voor gemeenschappelijke initiatieven,
om faciliteren en verbinden,
en het benutten van lokale kennis.

Het CDA vraagt om een visie in 2019,
en de eerste resultaten in 2020.
Wij rekenen erop dat het college deze handschoen oppakt.

Financiële positie van gemeenten, waaronder Grave

Ook de oplossingen voor uitdagingen waarvoor onze gemeente staat,
liggen niet in de bestuurlijke toekomst,
maar in het bestuurlijke heden.

Het Rijk geeft gemeenten minder geld dan was verwacht.

Daarnaast hebben talloze gemeenten
te maken met tekorten op de jeugdzorg.
Tel daarbij nog de verplichte wettelijke taken bij op
zoals de invoering van de omgevingswet en de energietransitie,
en je hebt een ingewikkelde financiële puzzel.

Een belangrijke oorzaak ligt echter in Den Haag.
Daar draaien wij niet omheen.

Het Rijk heeft molenstenen om de nek van gemeenten gelegd en
bezuinigt over de ruggen van mensen.
Zo simpel is het.
De oplossing ligt daarom vooral op nationaal niveau.
Desondanks hebben wij de taak
om het Graafse huishoudboekje op orde te brengen.

Niet alleen déze gemeente staat voor de vraag:
bezuinig je op de kwetsbaren in de maatschappij
of gaan we de kosten op andere burgers, verenigingen of instellingen verhalen?

Bestuurskracht bij de begrotingsbehandeling

Het is niet eenvoudig dat duivelse dilemma te beantwoorden
en tóch zullen we het moeten.

Het college heeft de opdracht met een visie te komen
en deze te vertalen in een begroting.

Als raad geven we vandaag, echter, de kaders daarvoor mee.
Als de raad nu zegt: “college, zoek het uit”,
is hij geen knip voor de neus waard.

Bestuurskracht blijkt vooral bij forse tegenwind.
Het is alle hens aan dek.

Bij de begrotingsbehandeling zien we
wie het lef heeft,
samen met burgemeester en wethouders,
de storm te trotseren.
Het CDA is
- zoals het hoort -
bereid in moeilijke tijden
verantwoordelijkheid te nemen.

De prijs van een sterke en sociale samenleving

Als het Rijk gemeenten niet redelijkerwijs tegemoet komt,
zullen wij maatregelen moeten treffen
om te voorkomen dat we kwetsbare mensen in de kou laten staan.

Barmhartigheid en sociale rechtvaardigheid vragen om offers elders.

Dat betekent dat we mensen niet aan de kant zetten,
maar - indien mogelijk - aan een baan helpen.
Vorig jaar al steunden wij daarom
het plan voor een regionale Business Developer.
Daarnaast denken wij dat
mensen die afhankelijk zijn van een uitkering
door vrijwilligerswerk te doen
(voor bijvoorbeeld ouderen)
een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.
Meedoen is winnen!

Het is onvermijdelijk
dat we gemeentelijke inkomsten en uitgaven
meer met elkaar in balans brengen.

Belastingmaatregelen zijn niet populair,
maar voorkomen dat we de samenleving kapot bezuinigen
door toedoen van het Rijk.

Het is daarom noodzakelijk om voortdurend uit te leggen
waarom bepaalde maatregelen genomen worden:
niet alleen bij een ombuiging of korting,
maar net zo goed bij een eventuele verhoging van de o.z.b.
Het CDA loopt hier niet voor weg.

Keuzes en kaders

“Pappen en nathouden” is zinloos.
Het is tijd om verantwoordelijkheid te nemen
en keuzes te maken.
Twee belangrijke uitgangspunten voor het CDA
heb ik zojuist uit de doeken gedaan.
Daarmee zijn we er niet.

We moeten wensen schrappen of vooruitschuiven
en daarbij geen enkel ‘heilig huisje’ schuwen.
Dat geldt dus ook voor het sociaal domein
waarop reeds fors bezuinigd is.
De vraag is dus of dáár nog iets te halen valt
zonder de medemenselijkheid geweld aan te doen.
Om tóch een duit in het zakje te doen:
wat ons betreft gaat er een dikke streep
door de extra regionale solidariteit
voor jeugdzorg in het Land van Cuijk.
Goed is goed. 

Het CDA roept het college op
kritisch te kijken naar het aantal uren
dat Grave afneemt van werkorganisatie CGM.
Waarop valt winst te behalen?.
Voorop staat dat urenoverschrijding of -uitbreiding
wat ons betreft uitgesloten is
(zonder tussenkomst van deze raad).

Gelet de ervaringen met en beleving van het thema ‘veiligheid’
en de toenemende ondermijning in Brabant,
staan wij wel open voor extra uren voor opsporing en handhaving.
De huidige formatie schiet tekort omdat
de boa teveel taken heeft
die buiten de broodnodige uitvoering
van het Integraal Veiligheidsplan vallen.

Kunnen de invoerings- en opleidingskosten voor de Omgevingswet
en de Transitie Veehouderij niet significant verlaagd worden?

Wat levert het onderbrengen
van alle duurzaamheidsinitiatieven onder één loket op
of het aansluiten bij uitvoeringsagenda’s in de regio,
zodat we niet voortdurend bakken vol geld steken
in het maken van nota’s en ander papier?

Tot slot

Wat het CDA betreft legt het college meer nadruk op de uitvoering van beleid,
dus:
* bouwen, bouwen, bouwen en nog eens bouwen
- ook aan een waterkrachtcentrale in de stuw,
* het stimuleren van de lokale economie, inclusief duurzaam ondernemerschap,
* het aantrekkelijk houden van wonen en recreëren in onze dorpen en stad
- mede door een directe busverbinding met Wijchen en
* werken aan zeggenschap van inwoners over de leefbaarheid in de eigen straat of wijk,
* met oog voor de échte problemen in de samenleving.

Als fractie zijn wij veel buiten de deur geweest
en geloof ons: deze raad is zo slecht nog niet.

We mogen trots zijn op deze gemeente
en laten zien waar we goed in zijn.
Dus ophouden met streken en afbreken,
maar verbinden en opbouwen.

De wereld is groter dan Grave.
Maar Brabant is groter dan het Land van Cuijk
en Nederland groter dan Brabant.

Als we zonder oogkleppen
om ons heen kijken
en zien dat er méér is 

dan waar we aan vasthouden,
leidt een bredere blik
tot meerdere perspectieven
die het inhoudelijke gesprek
niet alleen mogelijk,
maar ook zinvol en interessant maken. 

Uitgesproken door fractievoorzitter Alex van Megen, mede namens Roland Eijbersen en Jochem Jacobs

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.