07 november 2019

CDA verwerft steun overgrote meerderheid gemeenteraad voor breed maatschappelijk debat over bestuurlijke toekomst

Driekwart van de Graafse raadsleden wil op korte termijn een breed maatschappelijk debat over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. Een motie van het CDA werd met elf tegen vier stemmen aangenomen. VPGrave, D66 en Liberaal Land van Cuijk waren tegen.

Overhaaste peiling bij voorbaat kansloos

Een motie van drie oppositiepartijen om de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp naar de stembus te roepen om zich uit te spreken over ‘zelfstandigheid’ of ‘aansluiten bij Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis’ haalde het bij lange na niet. Eerder was in de media het beeld ontstaan dat het CDA de doorslag zou geven. Niets bleek minder waar. Een meerderheid van LPG, Keerpunt 2010 en VVD zag deze volksraadspleging evenmin zitten.

Zelfstandigheid: 'horrorscenario' voor het CDA

De CDA-fractie heeft een eigen - en enigszins eigenzinnige - koers gevaren. VPGrave, D66 en Liberaal Land van Cuijk verbonden zich bij voorbaat aan de uitslag van ‘hun’ snelle opiniepeiling, ongeacht de opkomst. Het risico dat een meerderheid vóór zelfstandigheid zou stemmen, is voor de christendemocraten “een horrorscenario”. CDA Grave is vóór herindeling. Een opiniepeiling moet daarom voorafgegaan worden door een breed ingestoken maatschappelijk debat. Op basis van feiten en cijfers moeten goed geïnformeerde kiezers hún visie op de bestuurlijke toekomst geven.

De werkelijkheid buiten de bestuurlijke bubbel van het stadhuis

Het is belangrijk uit de bestuurlijke bubbel van het stadhuis te stappen. De steun voor één gemeente Land van Cuijk was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 volstrekt onvoldoende. Maar liefst 44% van de kiezers stond achter zelfstandigheid. Als, om wat voor reden dan ook, zeven procent van de voorstanders van de fusie Cuijk-Grave-Mill vervolgens liever voor bestuurlijke autonomie kiest, heb je de poppen aan het dansen.

Geen discussie over opkomstcijfers

Het CDA vindt een hoge opkomst essentieel en deze is met een losse volksraadpleging niet gegarandeerd. Dat blijkt niet alleen uit de opkomstcijfers van bijvoorbeeld Europese verkiezingen, maar ook uit de ervaringen met de herindelingsbijeenkomsten in de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis. Daar kwam geen hond op af. Voor CDA Grave zijn de Tweede-Kamerverkiezingen (uiterlijk 17 maart 2021) het meest geschikte moment. Een hoge opkomst is gegarandeerd. Dan komen ook inwoners naar de stembus die anders niet bereikt worden. Voor het CDA is het wezenlijk dat zoveel mogelijk mensen hun stem laten horen. De discussie over de uitslag van de lokale peiling wordt dan zeker niet vervuild door een laag opkomstpercentage.

Lering trekken uit een teleurstellende uitslag

Het CDA heeft lering getrokken uit de eerste opiniepeiling (gemeenteraadsverkiezingen 2018). Het draagvlak voor één gemeente Land van Cuijk bleek - met 23% - minimaal. Een meerderheid leek echter voorstander te zijn van een vorm van herindeling. Daarom is een overhaaste opiniepeiling die de keuze beperkt tot “zelfstandigheid” of “Land van Cuijk” kiezen tussen cholera en de pest. Als je namelijk naar de uitslag van de eerste peiling kijkt, heeft 56% van de kiezers niet gekozen voor zelfstandigheid en 77% niet voor één gemeente Land van Cuijk.

In een open debat is álles bespreekbaar

Nu de herindelingsvariant Cuijk-Grave-Mill definitief tot het verleden lijkt te behoren, is er een nieuwe werkelijkheid ontstaan. Daarom wil het CDA het gesprek aangaan met de inwoners, dorps- en wijkraden, verenigingen, instellingen, organisaties (ook buiten de gemeente), alle regiogemeenten enzovoorts. Dat debat moet open gevoerd worden, alles dient bespreekbaar te zijn. Het resultaat moet leiden tot duidelijke vragen die leiden tot glasheldere keuzes. Het open gesprek en publieke debat zijn, naar de mening van de CDA-fractie, onvoldoende gevoerd. Er is echter een werkelijkheid buiten de bubbel van het stadhuis. De voorstanders van één gemeente Land van Cuijk roeren de trom, maar het CDA is niet vergeten dat nog geen kwart van de kiezers daar warm voor liep en dat een grote groep (die zich nu stilhoudt) vóór zelfstandigheid bleek te zijn. 

Land van Cuijk buiten beschouwing laten is een illusie

Iederéén bereiken betekent dat je ook degenen spreekt die alleen bij Tweede-Kamerverkiezingen de moeite nemen hun stem te laten horen, bijvoorbeeld door op een protestpartij te stemmen. Iederéén bereiken betekent dat alle perspectieven (ook die van buiten Escharen, Gassel, Grave en Velp) meegewogen worden. Het is volstrekt logisch dat het dan niet alleen gaat over de principevraag of Grave zelfstandig moet blijven of niet, maar óók over de beste partner in het geval van een herindeling. Het is een illusie te denken dat één gemeente Land van Cuijk dan buiten beschouwing blijft. De haalbaarheid van andere herindelings- en zelfstandigheidsvarianten komt net zo goed op tafel. Precies zoals het hoort in een door de gemeenteraad breed gedragen maatschappelijk debat.

CDA van meet af aan open en transparant over de koers

Het besluit dat de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis genomen hebben kwam niet als donderslag bij heldere hemel en was al sinds de gemeenteraadsverkiezingen te verwachten. De kleinere herindelingsvariant (Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert) is definitief van de baan. Daarop voorsorterend heeft de fractie in de Algemene Politieke Beschouwingen (juli jongstleden) het volgende gezegd:

“Waar staan we als gemeente Grave?
Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen die op ons afkomen?
Welke kansen en bedreigingen horen daarbij?
Hoe moet Grave daarmee omgaan?

En de slotvraag: waar moeten we - als gemeente Grave - naartoe?

De antwoorden deze vragen
dienen - wat het CDA betreft -
te komen van de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp.

Wij willen géén gemeentelijke toekomstvisie
bedacht door bestuurders, ambtenaren of projectbureaus.

Het CDA hecht waarde
aan de kennis, ervaring en intuïtie van onze inwoners.
Samen maken zij 
hún visie
op hún dorp
of hún stad.
Zo komen inwoners en bestuur tot een gezamenlijk plan.

De identiteit en de kracht van onze gemeente
kan je ophangen aan de volgende kapstokken:
* geschiedenis (onder de paraplu van ‘historisch Grave’)
* groen en gezond (onder de noemer ‘bastion van zorg’)
* gastvrij en gezellig (dankzij ondernemers, verenigingen en andere groepen).
 

Wat de gemeente nodig heeft, 

is een toekomstbestendig bestuur
voor inwoners, organisaties en ondernemers
met aandacht voor de identiteit van onze dorpen en stad.

De keuze beperkt zich niet tot
zelfstandigheid enerzijds
en één gemeente Land van Cuijk anderzijds.

Het CDA zoekt het gesprek - met iedereen,
maar op de eerste plaats met de inwoners van onze gemeente.

Hoe het niet moet,
zien we in het fusieproces van onze buren.

Voor ons zijn de volgende criteria leidend:
* behoud van de identiteit van Escharen, Gassel, Grave en Velp
door maximale burgerparticipatie,
* daadwerkelijk draagvlak onder de inwoners,
* continuïteit van maatschappelijke taken,
* goede dienstverlening aan burgers,
* realistische toekomstbestendigheid en
* robuuste regionale samenwerking.

Kiezen doen we echter sámen.
Daarom moeten we er alles aan doen
om de kiezers zoveel mogelijk te informeren
vóórdat zij een afweging maken.

De CDA-fractie staat er open in,
wendt de steven en verbreedt haar blik.

Dat betekent dat samenwerking of herindeling
met gemeenten buiten het Land van Cuijk,
- zoals Oss en Uden/Landerd -
bespreekbaar is.
Meer intensieve samenwerking met Wijchen en Heumen net zo goed.

Wij nemen echter geen voorschot op het maatschappelijk debat
dat vooral buiten dit huis
gevoerd moet worden.” 

Van “kaarten tegen de borst houden” of een “schimmenspel richting herindeling” is daarom geen sprake.

https://www.cda.nl/noord-brabant/grave/actueel/nieuws/cda-de-steven-wenden-de-blik-verbreden/ (2 juli 2019)

https://www.cda.nl/noord-brabant/grave/actueel/nieuws/cda-herindeling-met-oss-of-uden-bespreekbaar/ (2 juli 2019) 

https://www.cda.nl/noord-brabant/grave/actueel/nieuws/cda-grave-helderheid-over-herindeling/ (20 april 2019)

https://www.cda.nl/noord-brabant/grave/actueel/nieuws/cda-grave-daagt-land-van-cuijk-uit-laat-democratisch-draagvlak-zien/ (16 april 2019)

https://www.cda.nl/noord-brabant/grave/actueel/nieuws/inbreng-alex-van-megen-bij-raadsvergadering-van-16-april/ (16 april 2019)

https://www.cda.nl/noord-brabant/grave/actueel/nieuws/cda-grave-over-herindelingssneltrein-het-gaat-erom-dat-je-de-mensen-meeneemt/ (15 december 2018)

https://www.cda.nl/noord-brabant/grave/actueel/nieuws/fractieblog-4-chauvinisme-oftewel-open-brief-aan-rob-slinkert/ (15 oktober 2018)

https://www.cda.nl/noord-brabant/grave/actueel/nieuws/cda-niet-in-hokjes-denken-over-zelfstandigheid-en-herindeling/ (19 september 2018)

https://www.cda.nl/noord-brabant/grave/actueel/nieuws/cda-grave-draagvlak-voor-een-gemeente-land-van-cuijk-volstrekt-onvoldoende/ (30 augustus 2018)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.