07 juli 2018

De samenleving die we kunnen zijn

 

Algemene beschouwingen bij de kadernota:

 

Voorzitter,

Het is voor de CDA-fractie nog steeds een beetje onwennig allemaal. Met de gemiddelde leeftijd van 34 jaar vormen wij de jongste fractie. We kunnen niet zeggen dat we ‘last’ hebben van een politiek verleden.

Het CDA is blij met een nieuwe raad, een nieuw geluid. De tegenstelling tussen “coalitie” en “oppositie” is minder dan ooit van toepassing. Wij zien dat er vertrouwen groeit tussen de verschillende fracties.

Vertrouwen is belangrijk voor draagvlak en draagvlak is belangrijk voor de legitimiteit van het gemeentebestuur.

Als wij de zogenaamde tegenstelling “coalitie” en “oppositie” koesteren, dan leidt dat “wij” tegen “zij” ook tot tegenstellingen op straat, buiten dit huis, terwijl ‘politiek’ van de inwoners zou moeten zijn. Voor hen zitten wij hier. Maar dat wil niet zeggen dat wij altijd voor hen moeten denken en voor hen moeten beslissen.

Een voorbeeld waarbij we ons achter de oren kunnen krabben is het voorgestelde nieuwe beleid om de hondenpoepoverlast tegen te gaan. Tienduizend euro om een gedragsverandering bij hondenbezitters te realiseren op een voor ons onbegrijpelijke manier.

Ja, hondenstront is een grote ergernis en het is afschuwelijk als je erover uitglijdt,

maar het gaat ons, op dit moment, te ver. Dat heeft niet alleen met de financiële realiteit te maken, maar vooral met het principe. Is dit niet bij uitstek een onderwerp dat zich leent voor de kerndemocratie? Dat iedere straat, wijk of dorp zelf het probleem taxeert, een afweging maakt, een éigen keuze, en zelf een passende oplossing zoekt? Maatwerk, geen eenheidsworst.

Het CDA is vóór verscheidenheid van visies, maar zoekt de tegenstelling niet op. Zo zien wij de unieke karakters van Escharen, Gassel, Grave en Velp, maar worden wij niet blij van “de dorpen” tegen “de stad”. Daarom heeft “Historisch Grave” voor ons nét zoveel te maken met de dorpen als met de binnenstad. Het concept omarmen wij weliswaar, maar trekken we graag breder dan de grootse festiviteiten. De monumenten in de gemeente verdienen meer aandacht.

Het CDA heeft vertrouwen in de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp. Zij weten heel goed wat het beste is voor hun straat, wijk, dorp of stad. Daarom verdienen zij de vrijheid om zélf te beslissen over de leefbaarheid in hun buurt. Wat ons betreft krijgen zij - uiteindelijk - een stevig budget om - op een democratische manier - eigen keuzes te maken. Onze burgers kunnen die verantwoordelijkheid aan. Het vraagt echter dat wij leren “loslaten in vertrouwen”.

Wat voor gemeente willen we zijn?

Deze vraag dienen we niet alleen te beantwoorden wat de nieuwe Omgevingswet betreft, maar over de hele linie.

Deze vraag is onze rode draad.

Wat voor gemeente willen we zijn?

Het CDA staat voor een gemeente die betrokken en betrouwbaar, realistisch en resultaatgericht is: tot vreugde en voordeel van de burgers en bedrijven.

Daar is een sterke ambtelijke organisatie nodig. Het College heeft het apparaat gevraagd weer eens met de stofkam door de begroting te gaan. Het kan best zo zijn, dat die “schraap-operatie” onvoldoende oplevert. De werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill (CGM) loopt op haar tandvlees en dat heeft uiteindelijk consequenties voor het werk dat ze moet doen, voor de wetten en raadsbesluiten die zij moet uitvoeren. Wij kunnen niet méér verwachten dan waarvoor we betalen. Wij beseffen echter dat er veel ambtenaren zijn die meer geven dan goed voor hen is. Het ziekteverzuimpercentage maakt dat duidelijk. Het CDA ziet de grote en trouwe inzet van het apparaat en vindt het belangrijk niet alleen waardering daarvoor uit te spreken, maar ook de verantwoordelijkheid te nemen die bij ‘goed werkgeverschap’ hoort. Gelet op de ambities die de raad heeft en de bestuurskracht die we willen uitstralen, is het eerder logisch te investeren in de organisatie dan erop te bezuinigen.

Wat voor gemeente willen we zijn?

Het CDA wil dat Grave dienstbaar en duurzaam is.

Een dienstbare overheid kiest voor samenwerking. Zij is flexibel, meedenkend en bereid zoveel mogelijk ruimte te bieden aan burgerparticipatie. Een belangrijk thema waarmee we op die manier aan de slag kunnen, is duurzaamheid.

Duurzaamheid is niet meer de droom van enkelen, maar het hart van het regeringsbeleid. We willen immers niet alleen een land,

maar ook een wereld doorgeven. Ook wij willen dat Grave haar steentje bijdraagt aan de klimaatdoelen van Parijs. Wij kunnen niets bereiken zonder onze inwoners, bedrijven en woningcorporaties, maar evenmin zonder de regio: Cuijk, Mill & Sint Hubert, Sint Anthonis en - jawel! - Boxmeer. Als we écht ambitieus zijn gaan we aan tafel met Wijchen en Heumen. Wellicht brengen we daarmee de waterkrachtcentrale onder de brug dichterbij.

Wat voor gemeente willen we zijn?

Het CDA wil dat Grave veilig en vertrouwd is.

Criminaliteit, ondermijning en andere randstedelijke verschijningen gaan helemaal niet aan Grave voorbij.

Wezenlijk is zichtbaarheid van de politie en een politiepost in de buurt. Het nieuwe kabinet wil nota bene “de politie dichter bij huis”... Dat is niet alleen om het onveiligheidsgevoel serieus te nemen, al zeggen cijfers misschien dat Nederland nog nooit zo veilig is geweest als nu. Er is écht iets aan de hand hier, wat officiële cijfers ook zeggen. Niet alle informatie komt bij de politie en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Niet iedereen maakt melding of doet aangifte en niet alle meldingen en aangiftes worden naar tevredenheid opgepakt. Zelf ben ik in korte tijd vier keer getuige geweest van winkeldiefstal in onze gemeente. Telkens was ik te verbluft om er alert op te reageren en was het feit gepleegd voordat ik het echt doorhad en aan de bel kon trekken.

Wij weten dat veiligheid meer is dan een blik agenten opentrekken. Het is desondanks goed dat het Rijk investeert in de politie en dat de burgemeester meer zeggenschap krijgt. Grave hoeft zich geen Calimero te voelen, maar kan met de versterkte positie van de burgemeester gewoon met de vuist op tafel slaan als dat nodig is. Het CDA staat vierkant achter het veiligheidsbeleid

van de burgemeester.

Wat voor gemeente willen we zijn?

Het CDA wil dat Grave sterk en sociaal is.

Omdat deze gemeente niet op zichzelf staat, dient een sterk economisch beleid niet alleen binnen de muren van dit huis of in samenspraak met eigen bedrijven en ondernemersverenigingen maar ook in samenhang en samenwerking met de wijde omgeving plaats te vinden. Dat betekent dat het wijs is om de functie Business developer Land van Cuijk te verankeren en dus structureel op te nemen in de formatie. Het is dan wel noodzakelijk dat er een krachtige, inspirerende functionaris is die beschikt over een groot, wijdvertakt netwerk. Alle banen in de regio of andere omliggende gemeenten zijn mede werkgelegenheid voor de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp. Dit geldt ook voor de kansen die samenwerking op het gebied van toerisme biedt. Ik denk nog terug aan de korte inleiding over het “goei leven” in Rijkevoort, toen ik vrij snel al klaar stond om te applaudisseren.

In de zorg draait alles om het vertrouwen dat mensen in een kwetsbare fase in goede handen krijgen en op het juiste moment de beste hulp krijgen. De druk is hoog. Druk op zorgverleners, op mantelzorgers, op de beschikbare middelen. Het is lastig om aan de ene kant grip te krijgen op de kosten en aan de andere met raad en daad klaar te staan als iemand hulp nodig heeft. Toch moeten we daar een modus voor vinden. Hierin staat echter altijd de menselijke maat - en dus: maatwerk - voorop. Investeren in preventie is vanzelfsprekend. Wel is extra aandacht voor ouderen de komende jaren nodig. Zij moeten kunnen vertrouwen op goede zorg thuis, voor henzelf en voor degenen die voor hen zorgen. Eenzaamheid is een groeiende zorg in onze samenleving. Het kabinet gaat met gemeenten en maatschappelijke organisaties succesvolle projecten uitwisselen

en de aanpak op lokaal niveau bevorderen. Wij zijn benieuwd hoe dat voor onze gemeente uitpakt.

Het CDA gelooft in de samenleving die we kunnen zijn, waaraan we samen kunnen bouwen.

Dat brengt ons op de vraag:

Wat voor raad willen we zijn?

De heer Jacobs heeft u getrakteerd op een verrassingsei. Dat kan van alles betekenen.

Is het gewoon een stuk chocolade met een plastic dooier in het midden? Is het niet meer dan snoep, een snack tussendoor met een afleidend speeltje? Staat het ei voor het nieuwe leven, symbool van een nieuwe raad die in de kern nog voor positieve verrassingen kan zorgen? Of is het de manier waarop in de CDA-fractie een spraakwaterval tot bedaren gebracht wordt, zodat er efficiënter vergaderd wordt?

Voorzitter,

Misschien is het allemaal waar of kan het allemaal waar zijn. Zo is het ook in de politiek. Op één vraag zijn talloze antwoorden mogelijk. Het hangt van je perspectief af hoe je ernaar kijkt. Het algemeen belang vraagt om ze allemaal te wegen en een antwoord te vinden dat kan rekenen op een zo groot mogelijk draagvlak. Waar een wil is, is een weg. Dat is de komende jaren de inzet van het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.