23 september 2020

Geen vertrouwensdemocratie in Grave, raad definitief in tweeën gescheurd

Grave is onbestuurbaar. Het ligt niet voor de hand dat de verhoudingen tussen de coalitie van LPG/VVD en Keerpunt 2010 met de andere partijen zonder tussenkomst van de Commissaris van de Koning kunnen worden hersteld. Het lijkt tijd dat de provincie Noord-Brabant onafhankelijk onderzoek doet naar de bestuurlijke cultuur en -integriteit in Grave. De raad kan problemen alleen oplossen in een vertrouwensdemocratie met integere, onkreukbare politici die het algemeen belang dienen. Het daartoe noodzakelijke vertrouwen is, op dit moment, weg.

Democratie in het hart geraakt

De coalitie van LPG/VVD en Keerpunt 2010 smoorde het debat over de toekomst van de dienstverlening aan de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp in de kiem. Daardoor beschikt de raad niet over alle feiten en omstandigheden voordat hij een besluit neemt. Ook hoeft wethouder Henisch geen verantwoording af te leggen over de onderhandelingen, de brief waarin het Land van Cuijk een deadline stelt en de consequenties van het negeren daarvan. De move van LPG/VVD en Keerpunt 2010 maakt het de raad dus onmogelijk het college te controleren. Het democratische gemeentebestuur is daardoor in het hart geraakt.

LPG/VVD en Keerpunt 2010: geen vertrouwen in de ‘oppositie’

Binnen de raad werd - en wordt - ontzettend meegeleefd met twee van zijn fractievoorzitters. Aan het begin van de vergadering is klip en klaar gesteld dat de ‘gelegenheidsmeerderheid’ van CDA, VPGrave, D66 en LLvC ‘prudent’ met de situatie zou omgaan. Daarop werd echter niet vertrouwd door LPG/VVD en Keerpunt 2010. Snel nadat de coalitie voltallig was, scheurde de raad definitief in tweeën en is het open gesprek over de toekomst van de dienstverlening vermeden.

Vooroverleg

Ook het CDA nam vlak voor de vergadering geen deel aan een overleg. Daar waren twee redenen voor. 

Toegezegde informatie nog steeds niet gegeven

Dinsdagavond stond er voorafgaand aan de raad een fractievergadering gepland. Deze was nodig om het agendapunt “krediet van 50.000 euro voor een onderzoek naar de bestuurlijke toekomst” voor te bereiden. Het college was namelijk niet in staat vóór het weekend de gevraagde noodzakelijke informatie te verstrekken, maar zou dat dinsdag voor aanvang van de raadsvergadering doen. Op basis daarvan zou de fractie een standpunt innemen. Dat werd ingewikkeld omdat de informatie alsmaar achtergehouden werd, ook vlak voor aanvang kwam de informatie niet boven tafel. Hierdoor was - en is! – het niet duidelijk waarvoor de halve ton gemeenschapsgeld nodig is. Als namelijk de deadline van het Land van Cuijk hard is, hoef je nu geen juridische ondersteuning in te huren om een dienstverleningsovereenkomst met de nieuwe regiogemeente te sluiten. Voor het CDA ligt de toekomst in het Land van Cuijk en is het in het Graafs belang er op tijd uit te komen met de buurgemeenten. Een andere optie is er niet. Het CDA bereidde zich voor op vragen aan de wethouder en wilde de raad voorstellen om de randvoorwaarden die het college zelf noemde in de samenvatting van het eigen voorstel op te nemen in het besluit. Er was volop reden aan te nemen dat de raad een redelijk debat zou voeren, op inhoud en gericht op het algemeen belang. LPG/VVD en Keerpunt 2010 zijn dat uit de weg gegaan.

Geen contact gezocht vanuit stadhuis

Dat de CDA-fractie verhinderd was vanwege de voorbereidende vergadering is met de griffier gedeeld. Er is vervolgens geen contact gezocht, ook niet door de burgemeester, die onpartijdig voorzitter is van de gehele raad. Er is evenmin uitgelegd waarom de raad de gevraagde informatie niet heeft ontvangen.

Geen aanleiding om uitslag raadsvergadering in achterkamer vast te leggen

De tweede reden heeft te maken met openheid van debat en transparantie van besluitvorming. Het van tevoren, in een achterkamer, afspreken dat hoe dan ook de wil van de coalitie wet was, ging - en gaat - het CDA te ver. Voor ons stond er een gewone raadsvergadering gepland. Op basis van een goed, inhoudelijk debat zou de raad een besluit nemen over verschillende onderwerpen. Misbruik maken van de gelegenheidsmeerderheid was uitgesloten. Niemand was van plan om, bijvoorbeeld, te besluiten tot herindeling. De coalitie van LPG/VVD en Keerpunt 2010 heeft dat niet afgewacht. Het hele debat is omzeild. Niemand mocht zijn of haar zegje doen. Het optrommelen van de afwezige raadsleden had ook later gekund, als de oppositie daadwerkelijk datgene zou doen waarvoor LPG/VVD en Keerpunt 2010 bang waren. Er is, zo is onze indruk, doelbewust gehandeld vanuit angst en wantrouwen. Dat maakt het herstel van wederzijds vertrouwen moeilijk.

Machtswoord schadelijk voor inwoners en Grave in het Land van Cuijk

Het machtswoord is gesproken, het democratisch proces ernstig geschaad. Als het erop aankomt, maken LPG/VVD de dienst uit in de gemeente Grave. Er wordt geen tegenspraak gezocht, die besluiten beter maakt en maatschappelijk draagvlak vergroot. LPG/VVD hebben, zeer voorbarig, met een kanon op een mug geschoten en daarbij grote woorden gebruikt over “fatsoen” en “vertrouwen”. Het CDA heeft, met respect voor de mens achter de politicus, de inhoud centraal gesteld. Wij betreuren dat door het gebrek aan vertrouwen, al vóór deze vergadering, het college geen informatie hoeft te geven en geen verantwoording hoeft af te leggen. De gevolgen hiervan worden snel duidelijk, immers de regiogemeenten zullen handelen in het belang van het Land van Cuijk. Zij stonden zeer welwillend tegenover de gemeente Grave en waren tot veel bereid om ‘ons’ erbij te houden. Het is de vraag wanneer hun geduld met Grave op is.

Het CDA vindt dat de raad open en transparant moet debatteren op basis van informatie, inhoud en zakelijke argumenten. Wij staan altijd constructief en benaderbaar in de wedstrijd. Het is belangrijk dat partijen elkaar zoeken, zodat zij elkaar vinden in het algemeen belang. Draagvlak is meer dan ‘de helft plus één’. Draagvlak ontstaat in een open proces. Daartoe roept het CDA de coalitie van LPG/VVD en Keerpunt 2010 op, zodat het college alsnog informatie verstrekt en in het openbaar verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.