04 november 2018

Grave komt niet in aanmerking voor 'stroppenpot' sociaal domein

Gemeenten met grote tekorten op de WMO en de jeugdzorg krijgen geld uit een zogenaamde 'stroppenpot' van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). In de lijst van gemeenten die daaruit een bijdrage ontvangen, ontbreekt Grave. De regiogemeenten die met Grave samenwerken staan er evenmin bij. De reden daarvan is dat zij niet aan de voorwaarden voldoen en daarom geen aanspraak kunnen maken op extra geld. De wettelijke regeling blijkt met name bedoeld te zijn voor grote gemeenten, zoals Eindhoven. De gemeente Grave incasseert, net als talloze andere gemeenten, forse tekorten op het sociaal domein, maar kán niets uit de 'stroppenpot' krijgen. Het CDA betreurt dat in hoge mate.

Álle gemeentelijke beleidsterreinen onder druk

Op het CDA-congres in Groningen is deze landelijke problematiek uitvoerig aan de orde geweest. Veel gemeenten hebben namelijk zeer grote tekorten in het sociaal domein. Deze leiden ertoe dat álle gemeentelijke beleidsterreinen onder druk komen te staan. Die druk wordt er niet minder op. Het stijgende accrès is onvoldoende om beleidswijzigingen zoals het abonnementstarief WMO en CAO-lasten (huishoudelijke ondersteuning) op te vangen. De zogenaamde septembercirculaire heeft de financiële ruimte van de gemeenten verder beperkt. Dat is voor Grave niet anders.

Onrealistisch Rijksbeleid 

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het volume voor jeugdhulp in de jaren 2016 en 2017 met tien procent gestegen. Het vorige kabinet (van VVD en PvdA) voerde tegelijkertijd een transformatie en een bezuiniging door. Dat is, zacht gezegd, niet realistisch gebleken. De rekening kwam bij de gemeenten, die ervoor kozen hulpbehoevenden niet in de kou te laten staan. Ook Grave toonde - en toont! - zich barmhartig.

Tekorten blijven de komende jaren oplopen

Tussen de VNG en het Rijk bestaat geen overeenkomst over de volume-indexatie van het jeugdbudget over de jaren 2018 en 2019. Daardoor lopen de tekorten de komende jaren alsmaar op en zijn deze niet verrekend in het macrobudget. Hoe kunnen gemeenten vervolgens investeren in het klimaatakkoord en de energietransitie?, om maar eens iets te noemen. Ook Grave staat voor die opgave.

Extra geld naar gemeenten, onderzoek naar tekorten

Het huidige kabinet steekt echter meer geld in de gemeenten, zodat zij onder andere hun taken in het sociaal domein beter uit kunnen voeren. Zo komt er de komende jaren ruim vijf miljard extra beschikbaar via het accrès. Op dit moment is onvoldoende duidelijk of er daadwerkelijk een structureel tekort is bij gemeenten en wat daarvan de oorzaken zijn. Daarom starten kabinet en VNG een gezamenlijk onderzoek. Voor 1 juni moet dat afgerond zijn.

CDA-Tweede-Kamerlid René Peters uit Oss komt binnenkort naar Grave om hierover van gedachten te wisselen.

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.