19 februari 2020

Samenwerking in gemeenteraad onmogelijk: CDA stapt uit college

De feiten dat de grootste fractie in de gemeenteraad niet kiest voor samenwerking in de gemeenteraad, de kans op een vrijwel unaniem raadsbesluit over een inwonersraadpleging over de bestuurlijke toekomst niet heeft gegrepen en tegen een motie van eigen hand heeft gestemd, waren aanleiding voor het CDA om uit het college van burgemeester en wethouders te stappen. Dit onvermijdelijke besluit is genomen in overleg met wethouder, fractie en bestuur. 

Vanaf het eerste moment dat de LPG de stekker uit de coalitie trok, heeft het CDA de hand uitgestoken om tot samenwerking binnen de gemeenteraad te komen. Op 30 januari heeft de fractie dat in de raadsvergadering bevestigd: “Het belang van de gemeente Grave wordt gediend door een positief-kritisch gemeentebestuur dat in een goede sfeer samenwerkt met alle in de raad vertegenwoordigde partijen.” Ook is er toen gezegd: “Afgaande op de stemverhoudingen bij belangrijke besluiten, beseffen wij dat het college afhankelijk is van de stemmen van onze fractie. Wij voelen ons geen coalitie, wij voelen ons geen oppositie. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp.”

Omdat Grave behoefte had - en heeft! - aan een stabiel college dat kan rekenen op “meer dan voldoende draagvlak in de raad” heeft het CDA, nadat de LPG eind januari het vertrouwen in de coalitiepartner had opgezegd, haar wethouder na deze coalitiebreuk niet teruggetrokken, maar ruimte gelaten aan de LPG: “Het is aan de grootste fractie om, met anderen dan het CDA, het gesprek aan de gaan over het vervolg. Het ligt voor de hand dat veruit de grootste fractie deel uitmaakt van het college.”

Op 30 januari leek een unaniem raadsbesluit over een inwonersraadpleging voor het oprapen. LPG en D66 leken elkaar te vinden in een constructieve poging er als eensgezinde raad uit te komen. Het eindresultaat was een hopeloos verdeelde raad. Afwezigheid van Keerpunt 2010 maakten dat de stemmen staakten.

Gisteravond was de gemeenteraad compleet. Wéér riep het CDA op tot samenwerking. “Als wij niet bij machte zijn vanavond als raad meer eensgezindheid te tonen door onze inwoners sámen en met vertrouwen tegemoet te treden, zijn wij - als collectief - geen knip voor de neus waard. Als wij elkaar vanavond niet kunnen vinden, zoals op 30 januari bíjna het geval was, op de datum van een inwonersraadpleging die ertoe doet, hoe komt er dan bijvoorbeeld een begroting 2021 die voldoet aan de keiharde criteria van de provincie door deze raad, laat staan langs de provincie? De bestuurlijke stabiliteit is ons veel waard, maar niet alles. Wij hebben onze hand uitgestoken, het wordt tijd dat iemand die hand aanneemt.”

Het is een feit dat Keerpunt 2010, VPGrave, D66 en Liberaal Land van Cuijk tegen de begroting 2020 hebben gestemd en het CDA - onder voorwaarden - vóór. Het is een feit dat de huidige fractievoorzitter van Keerpunt 2010 de laatste jaren - en misschien wel altijd - tégen de begroting heeft gestemd. Het is een feit dat LPG en VVD daardoor gedwongen zijn tot samenwerking met anderen dan elkaar. Deze samenwerking is gisteravond niet gezocht.

Het CDA heeft gisteravond niet alleen een hand uitgestoken. Het CDA is LPG en VVD niet halverwege tegemoet gekomen, maar helemáál. Sterker nog: VPGrave, D66, Liberaal Land van Cuijk en het CDA schaarden zich achter de motie van LPG en VVD. Laatstgenoemden trokken hun eigen voorstel in en stemden ertegen toen deze door vier andere fracties overgenomen werd. Zij kozen liever  voor Keerpunt 2010 dat een slechte (namelijk: onduidelijke) vraag met een hele lijst van onmogelijke eisen neerlegde. Het CDA was glashelder door vóór de stemming te waarschuwen: “Wij zullen ons na de stemming beraden op onze positie binnen en ten opzichte van het college.” LPG en VVD hebben geen gehoor gegeven aan de oproep van onder andere het CDA om tot samenwerking te komen. De ontstane situatie - een bestuurlijk doodlopende weg - hadden zij kunnen voorkomen door vóór hun eigen plan te stemmen. Van LPG en VVD is dus niet het onmogelijke gevraagd. Het is de open vraag of zij willens en wetens op confrontatie aangestuurd hebben. Het CDA kón niet anders dan de volledige verantwoordelijkheid binnen het dagelijks-gemeentebestuur in handen te geven van de gelegenheidscoalitie LPG-Keerpunt 2010-VVD.

Hoe het verder gaat, zal blijken. De Graafse situatie is zowel bestuurlijk als financieel instabiel. Wij betreuren ten zeerste dat wij, in gezamenlijkheid, deze onomkeerbare keuze móesten maken. De bal ligt bij LPG, Keerpunt 2010 en VVD.

De CDA-fractie heeft commissaris van de koning Van de Donk opgeroepen Grave aan te doen bij zijn ‘afscheidstournee’, met in zijn kielzog de financiële toezichthouders: “Het is ons een lieve ding waard als de provincie, los van de bestuurlijke crisis daar, zijn inhoudelijke en procesmatige verantwoordelijkheid neemt en in actie komt.”

CDA-bestuur en -fractie zijn Ben Peters dankbaar voor het vele goede dat hij de afgelopen jaren op voortreffelijke wijze heeft uitgezet en gerealiseerd. Hij wordt alom gerespecteerd in zijn wethouderschap om de integere, op samenwerking en resultaat gerichte manier van werken in het algemeen belang.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.